Október – mesiac modlitby posvätného ruženca

(charakteristika a jednotlivé úmysly modlitieb)

„Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária.“

                                                                                                   (pápež Benedikt XVI.)

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou posvätného ruženca.

V prvom úradnom dokumente o posvätnom ruženci, v bule Consueverunt Romani Pontifices (1569), pápež Pius V. napísal: Ruženec alebo žaltár preblahoslavenej Panny Márie je veľmi nábožný spôsob modlitby a prosby k Bohu, zároveň ľahký pre všetkých: je chválou preblahoslavenej Panny, pričom sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské pozdravenie; toľko je žalmov v Dávidovom žaltári. Medzi každý desiatok sa vkladá Pánova modlitba a meditácia, ktorá osvetľuje celý život nášho Pána Ježiša Krista.

Pravá Mariánska úcta nikdy neodvádza veriacich od úcty k Ježišovi Kristovi a je na ňu plne zameraná. Panna Mária totiž nie je cieľom našej viery, ale práve ona nás vedie ku Kristovi.

Je nevyhnutné, aby sa konečným cieľom všetkej našej zbožnosti stal Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý človek. Inak by bola falošná a mylná. Kristus je Alfa a Omega, počiatok i koniec všetkých vecí. Pracujeme iba preto, hovorí apoštol, aby sa každý človek stal dokonalým v Ježišovi, pretože v ňom jedinom prebýva plnosť milostí, čností a dokonalostí. Všetko vo všetkom, ktoré nám má postačovať.

Mesiac Október je vo všeobecnosti považovaný ako Mariánsky mesiac, špeciálne ako mesiac posvätného ruženca. Všetky mariánske pobožnosti však prehlbujú dôverný vzťah k Presvätej Bohorodičke a robia veriacich mariánskymi ctiteľmi.

S ružencom vstupujeme v mesiaci október do Máriinej školy, aby sme sa tu dali voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšali hĺbky jeho lásky.

V našom farskom chráme zasvätíme aj my mesiac október Panne Márii modlitbou posvätného ruženca, pričom na každý deň mesiaca je  určený aj konkrétny úmysel modlitby:

01.10.Za našu farnosť
02.10.Za spoločenstvá vo farnosti, aby boli aktívnou súčasťou života v nej
03.10.Za našu farnosť
04.10.Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby
05.10.Za deti, ktoré sa začínajú pripravovať na Sviatosť pokánia a zmierenia a Slávnostné sväté prijímanie
06.10.Za dobrodincov našej farnosti
07.10.Za všetkých opustených ľudí, aby pocítili lásku v svojom živote
08.10.Za všetkých ľahostajných vo viere, aby nezabúdali na záväzky vyplývajúce z prijatého krstu
09.10.Za pápeža Františka ana jeho úmysly, aby bol príkladným pastierom Kristovho stáda
10.10.Za otca arcibiskupa metropolitu Jána a za všetkých biskupov, aby svojou otcovskou starostlivosťou boli ozajstnými nástupcami apoštolov v dnešnom svete
11.10.Za všetkých kňazov, aby pre zverený ľud boli príkladom života viery
12.10.Za bohoslovcov, aby vytrvali vo svojom predsavzatí úplne sa oddať Ježišovi Kristovi
13.10.Za obrátenie hriešnikov
14.10.Za vlažných vo viere, aby našli cestu k modlitbe, sviatostiam a Cirkvi
15.10.Za rehoľníkov a rehoľníčky, aby sebe vlastnou charizmou povzbudzovali veriacich k hlbšiemu vzťahu k Bohu
16.10.Za deti našej farnosti, aby si zachovali čisté a úprimné srdcia vo vzťahu k Bohu
17.10.Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby
18.10.Za mladých, aby sa stávali ozajstným svetlom sveta a soľou zeme
19.10.Za rodičov, aby boli dobrým príkladom vo viere pre svoje deti
20.10.Za predstavených našej krajiny, aby svojimi rozhodnutiami napomáhali rozvoju spoločnosti a všetkých ľudí
21.10.Za rodiny našej farnosti, aby boli malými Cirkvami
22.10.Za všetkých misionárovaby bolo požehnávané ich misionárske dielo a aby Pán Boh vzbudzoval nové misionárske povolania v Cirkvi
23.10.Za chorých z našej farnosti, aby v trpezlivosti a viere znášali svoju chorobu a všetky ťažkosti
24.10.Za našu farnosť
25.10.Za všetky manželstvá farnosti a manželov, aby nikdy nezapreli manželský sľub a vedeli prežívať nielen radostné, ale aj ťažšie chvíle spoločne
26.10.Za učiteľov a žiakov – aby učitelia formovali svojich žiakov predovšetkým zvnútra a pomáhali im rozvíjať život čností, charakteristický pre kresťana
27.10.Za všetkých našich zosnutých v pravej viere, aby im Boh udelil korunu večnej slávy
28.10.Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich
29.10.Za nenarodené deti, aby im bol Boh milostivý a my aby sme dokázali jasnejšie pozdvihnúť svoj hlas
30.10.Za duše v očistci
31.10.Za pokoj vo svete

V mesiaci október je tiež príležitosť, kedy môžeme získať  tzv. plnomocné odpustky.

Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi:

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471)

Podmienky získania odpustkov v mesiaci október:

  • modlitba posvätného ruženca v spoločenstve veriacich (min. päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami),
  • vzbudiť si úmysel získať odpustky,
  • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
  • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu),
  • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Denný farský tábor ODVÁŽNI

Naša farnosť zorganizovala v dňoch 26. – 29.07. 2021 denný farský tábor s názvom Odvážni.

Hlavný cieľom tábora bolo pozitívne motivovať deti prekonávať samých seba a nachádzať k tomu odvahu.

K dosiahnutiu tohto hlavného cieľa sme si vytýčili aj čiastkové ciele tábora: vymaniť deti z virtuálneho priestoru do reality; vyskúšať si život bez smartfónov, začať si všímať reálny život okolo seba, predovšetkým sa sústrediť na reálne vzťahy v živote; podporiť duchovný rast detí (skrze čítanie Svätého písma, spontánnej modlitby…); pomôcť deťom poznávať, čo je dobro a čo zlo, čo je pre nich osožné a čo škodlivé.

Tábor začal v pondelok (26.07. 2021) registráciou v našom farskom chráme. Následne bolo oficiálne otvorenie, spoločná modlitba a rozdelenie do skupiniek.

Program tábora sa odohrával v priestoroch nášho Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho. Deti v skupinkách hľadali vhodného patróna skupinky, zvlášť takého, ktorý bol typický svojou odvahou.

Po dobrom obede sme si pozreli časť filmu Odvážni, od ktorého sme odvodili aj názov nášho tábora a čas strávili erko tancami a ukazovačkami.

Fotografie z pondelka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-pondelok-26-7-2021/

Program tábora v utorok (27.07. 2021) začal spoločnou rannou modlitbou v chráme, po ktorej nasledovala katechéza na tému: Odvaha kresťana si vyžaduje vieru. Nasledovali aktivity a hry v prírode. Po presune do areálu gymnázia a po dobrom obede  sa pracovalo v skupinkách. Následne každá skupinka scénkou predstavila patróna svojej skupinky a vysvetlila aj motív zvoleného erbu skupinky. Aktivity boli poprepletané spevom, ukazovačkami a tancom.

Fotografie z utorka si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-utorok-27-7-2021/

Streda (28.07. 2021) bola dňom púte do Ľutiny, najväčšieho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku.

Po sv. liturgii, ktorá bola slávená o 10:00 hod., sme si vypočuli niekoľko historických informácií o tomto pútnickom mieste. Následne sme si prezreli miniskanzen drevených chrámov a vyšli si aj na vyhliadkovú vežu pri Chráme sv. rodiny. Bol čas aj na hry a rôzne aktivity pútnického centra. Po obede sme mali aktivity v skupinkách, ktoré sme zakončili spoločnou modlitbou posvätného ruženca v záhrade Bohorodičky.

Plný zážitkov a dojmov sme sa v podvečer šťastlivo vrátili domov.

Fotografie zo stredy si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-streda-28-7-2021/

Program tábora vo štvrtok (29.07. 2021) sa niesol v duchu myšlienky pápeža Františka, že kresťan má byť odvážny a nie vlažný!

Tejto myšlienke bol podriadený aj doobedňajší program s množstvom aktivít, ale aj skúškou odvahy. Po obede sme sa zamerali na Božiu výzbroj. Program bol obohatený o piesne, či tance. Na záver programu dostal každý účastník tábora Certifikát odvahy. Deň sme zakončili grilovačkou s rodičmi.

Fotografie zo štvrtku si môžete pozrieť tu:
https://grkathe.sk/fotogaleria/2021/denny-farsky-tabor-stvrtok-29-7-2021/

1. svetový deň starých rodičov a seniorov

25. júl 2021

Dnes sa po prvý krát slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil Svätý Otec František na pravidelný termín štvrtej júlovej nedele.

Staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov.

Téma tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni.“ (porov. Mt 28, 20) vyjadruje blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie.

Pápež František pripomína: „Ja som s tebou po všetky dni“ je prísľub blízkosti a nádeje, ktorý si mladí ľudia a seniori môžu vyjadrovať navzájom. Nielen vnuci a mladí sú totiž povolaní byť prítomnými v živote starých ľudí, ale aj seniori a starí rodičia majú evanjelizačnú misiu ohlasovania, modlitby a pestovania viery v mladých.“

Priblížme sa dnes modlitbami, myšlienkami a srdcom ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, aj k tomu najosamelejšiemu.

Poďakujme dnes za všetkých našich starých rodičov a seniorov, ktorí majú tiež dôležité miesto v Božom pláne spásy.

Modlitba na 1. svetový deň starých rodičov a seniorov

Ďakujem ti, Pane, za to, že ma potešuješ svojou prítomnosťou: aj v čase osamelosti si mojou nádejou, mojou dôverou; už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu a že si ma požehnal dlhým životom. Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí; za sny, ktoré sa mi v živote splnili, i za tie, ktoré sú ešte predo mnou. Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.

Pane, posilni moju vieru, urob ma nástrojom svojho pokoja, nauč ma prijímať tých, ktorí trpia väčšmi než ja, aby som neprestával snívať a rozprávať o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev, aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie, aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

Podopieraj ma v mojej slabosti, a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš, v istote, že si so mnou každý deň, až do konca vekov.

Amen.

Farská púť v Klokočove

Štvrtok (15.07. 2021) bol dňom farskej púte do Klokočova.

Veriaci z našej farnosti, spolu s o. kaplánom Markom, sa po ceste do Klokočova zastavili v Bazilike minor v Michalovciach, pri relikviách blaženého Dominika Metoda Trčku, kde zotrvali v tichej súkromnej modlitbe a následne aj v spoločnej modlitbe molebenu k blahoslavenému.

Púť pokračovala programom v Klokočove, kde bola odslúžená svätá liturgia. Bol priestor na osobnú modlitbu, či rozjímanie pred zázračnou Ikonou Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Program púte bol ukončený spoločnou modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke.

Bohu vďaka za požehnaný čas tejto farskej púte a za všetky modlitby na úmysly našej farnosti.

Kresťanom som aj cez dovolenku

(niekoľko myšlienok o dovolenke kresťana)

Prežívame obdobie prázdnin a dovoleniek. Sociálne siete obsahujú rozličné fotografie, kedy človek čo najoriginálnejšie chce vyjadriť svoju pohodu počas dovolenkových dní.

Treba si však uvedomiť, že nie všetko má dovolenku. Taká láska je skutočnou láskou, iba keď je nonstop. Alebo vernosť je vernosťou, iba keď je celoživotná. Či pravda je skutočnou iba vtedy, keď je pravdou bez prestávky. Podobne to platí o vzťahoch medzi manželmi, v rodine, k priateľom a aj o vzťahu k Bohu.

Boh nemá prázdniny a modlitba nemá dovolenku.

Majme toto na zreteli a nevynechávajme Boha z našich dovoleniek, či prázdnin,pretože bez Neho budú prázdniny, či dovolenka naozaj len prázdnymi dňami.

Osvojme si niekoľko praktických rád, ktoré nám môžu tieto dovolenkové dni urobiť zmysluplnými a krajšími.

1. Keď cestuješ, rozlúč sa rodičmi a známymi, ale nie s Nebeským Otcom.

2. Nezabudni si nabaliť dôležité veci, doklady, obväz, ale aj duchovnú knihu, Sväté Písmo.

3. Vezmi si také topánky, ktoré by ťa v nedeľu priviedli do chrámu. Aj počas dovolenky je nedeľa deň Pánov. A Pán nikdy neodchádza na dovolenku.

4. Chodiac po horách a dedinách, mestách i dedinkách nestrať nikdy cestu k svojmu Bohu.

5. Na turistike ti pomôže pri zablúdení kompas, či mapa. Pri „poblúdení“ ti určite pomôže modlitba. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.

6. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať svoje prázdniny, či dovolenku. Aj oni majú svoje nároky. Snaž sa o spravodlivosť ku všetkým. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.

7. Nos proti slnku okuliare tak, aby ti nikdy neclonili pri pohľade na Boha.

8. Nemaj smeti a neporiadok v batožine, ale ani neporiadok v svojej duši. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a pýchu. Dovolenka neznamená robiť si, čo sa mi zachce.

9. Rozdávaj okolo seba úsmev a radosť namiesto hrešenia a hundrania. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.

10. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú dovolenky, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Mysli na to, aby si sa z dovolenky vrátil oddýchnutý, zdravý a lepší!

Kresťan by teda mal oddychovať s Bohom. Dokonca s Ním aj cestovať, relaxovať… Každodenný kontakt s Bohom, či už v modlitbe alebo v konkrétnych skutkoch lásky voči našim blížnym, uvedomovanie si Božích darov, krásy stvorenia a dobrodení, radosť z plnohodnotne prežitej dovolenky sa ponúkajú ako ovocie našej spoločnosti s Bohom počas dovolenkových dní.

Pozvime Boha ako spoločníka na naše prázdniny a dovolenky, On je ozaj dobrý spoločník. Neunaví, ale práve naopak, udrží nás v radostnej sviežosti.

Tak príjemné a požehnané dni dovoleniek a prázdnin, v spoločnosti nášho dobrotivého Boha!

Slávnostné sväté prijímanie v našej farnosti

Sú míľniky v živote človeka, ktoré zanechajú nezabudnuteľné spomienky na duši, zohrejú srdcia a často pomáhajú aj pri prekonávaní prekážok a ťažkostí každodenného života.

Takým míľnikom v živote človeka je aj slávnosť, kedy deti pristupujú prvýkrát k Sviatosti zmierenia a pokánia a následne k sviatosti Eucharistie. Je to krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou nielen pre samotné deti, ich rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, či vlastne celú rodinu, ale aj pre samotnú farnosť. Je to totiž udalosť duchovnej obnovy pre všetkých veriacich a možno aj spytovaním svedomia, aký vzťah majú po mnohých rokoch k Eucharistii viacerí dospelí.

V tomto roku v našej farnosti prvýkrát pristúpilo k Sviatosti pokánia a zmierenia, následne k Eucharistii 35 detí.

Príprava kvôli epidémii nebola najideálnejšia, ale na niekoľkých blokových stretnutiach boli deťom ohlásené potrebné pravdy a tajomstvá kresťanskej viery. Hovorili sme o hodnote krstu, spovede, viery vo všeobecnosti, sviatostí, taktiež sme hovorili o prežívaní sv. liturgie a o účinkoch Eucharistie v živote človeka.

V piatok (28. mája 2021) pristúpili deti k svätej spovedi, na ktorú sa dôkladne pripravovali.

V sobotu (29. mája 2021) jedna skupina detí a v nedeľu (30. mája 2021) dve skupiny detí pristúpili slávnostným spôsobom k Eucharistii. Počas slávnosti sa deti aktívne zapájali do obradov: obetovali Bohu niečo ich srdcu veľmi blízke, modlili sa a prejavili túžbu byť aktívnymi členmi farského spoločenstva. V modlitbách za deti, či príhovore kňaza zaznel apel, aby si deti aj po skončení tejto slávnosti zachovali svoje čisté srdiečka na znak nového vzťahu s Ježišom Kristom. Slávnosťou sa totiž nič neskončilo, ale naopak, začala sa nová etapa života s Ježišom Kristom.

Deti na záver slávnosti vyjadrili svoju vďaku  rodičom, krstným a starým rodičom, kňazom farnosti, katechétom a katechétkam a mládežníkom, ktorí spevom okrášli celú slávnosť.

Príprava detí na Slávnostné sväté prijímanie sa skončila, slávnosť všetky deti úspešne zvládli, ale cesta k Bohu v Eucharistii je pre deti len na samom začiatku.