Október – mesiac modlitby posvätného ruženca (charakteristika a jednotlivé úmysly modlitieb)

„Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária.“

                                                                                                   (pápež Benedikt XVI.)

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou posvätného ruženca.

V prvom úradnom dokumente o posvätnom ruženci, v bule Consueverunt Romani Pontifices (1569), pápež Pius V. napísal:

Ruženec alebo žaltár preblahoslavenej Panny Márie je veľmi nábožný spôsob modlitby a prosby k Bohu, zároveň ľahký pre všetkých: je chválou preblahoslavenej Panny, pričom sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské pozdravenie; toľko je žalmov v Dávidovom žaltári. Medzi každý desiatok sa vkladá Pánova modlitba a meditácia, ktorá osvetľuje celý život nášho Pána Ježiša Krista.

Pravá Mariánska úcta nikdy neodvádza veriacich od úcty k Ježišovi Kristovi a je na ňu plne zameraná. Panna Mária totiž nie je cieľom našej viery, ale práve ona nás vedie ku Kristovi.

Je nevyhnutné, aby sa konečným cieľom všetkej našej zbožnosti stal Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý človek. Inak by bola falošná a mylná. Kristus je Alfa a Omega, počiatok i koniec všetkých vecí. Pracujeme iba preto, hovorí apoštol, aby sa každý človek stal dokonalým v Ježišovi, pretože v ňom jedinom prebýva plnosť milostí, čností a dokonalostí. Všetko vo všetkom, ktoré nám má postačovať.

Mesiac Október je vo všeobecnosti považovaný ako Mariánsky mesiac, špeciálne ako mesiac posvätného ruženca. Všetky mariánske pobožnosti však prehlbujú dôverný vzťah k Presvätej Bohorodičke a  robia veriacich mariánskymi ctiteľmi.

S ružencom vstupujeme v mesiaci október do Máriinej školy, aby sme sa tu dali voviesť do kontemplácie krásy Kristovej tváre a zakúšali hĺbky jeho lásky.

V našom farskom chráme zasvätíme aj my mesiac október Panne Márii modlitbou posvätného ruženca, pričom na každý deň mesiaca je  určený aj konkrétny úmysel modlitby:

01.10. Za našu farnosť
02.10. Za spoločenstvá vo farnosti, aby boli aktívnou súčasťou života v nej
03.10. Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby
04.10. Za našu farnosť
05.10. Za deti, ktoré sa začínajú pripravovať na Sviatosť pokánia a zmierenia a Slávnostné sväté prijímanie
06.10. Za dobrodincov našej farnosti
07.10. Za všetkých opustených ľudí, aby pocítili lásku v svojom živote
08.10. Za všetkých ľahostajných vo viere, aby nezabúdali na záväzky vyplývajúce z prijatého krstu
09.10. Za pápeža Františka ana jeho úmysly, aby bol príkladným pastierom Kristovho stáda
10.10. Za otca arcibiskupa metropolitu Jána a za všetkých biskupov, aby svojou otcovskou starostlivosťou boli ozajstnými nástupcami apoštolov v dnešnom svete
11.10. Za všetkých kňazov, aby pre zverený ľud boli príkladom života viery
12.10. Za bohoslovcov, aby vytrvali vo svojom predsavzatí úplne sa oddať Ježišovi Kristovi
13.10. Za obrátenie hriešnikov
14.10. Za vlažných vo viere, aby našli cestu k modlitbe, sviatostiam a Cirkvi
15.10. Za rehoľníkov a rehoľníčky, aby sebe vlastnou charizmou povzbudzovali veriacich k hlbšiemu vzťahu k Bohu
16.10. Za deti našej farnosti, aby si zachovali čisté a úprimné srdcia vo vzťahu k Bohu
17.10. Za všetkých rodičov, aby boli dobrým príkladom vo viere pre svoje deti
18.10. Za mladých farnosti, aby sa stávali ozajstným svetlom sveta a soľou zeme
19.10. Za našu farnosť
20.10. Za predstavených našej krajiny, aby svojimi rozhodnutiami napomáhali rozvoju spoločnosti a všetkých ľudí
21.10. Za rodiny našej farnosti, aby boli malými Cirkvami
22.10. Za všetkých misionárovaby bolo požehnávané ich misionárske dielo a aby Pán Boh vzbudzoval nové misionárske povolania v Cirkvi
23.10. Za chorých z našej farnosti, aby v trpezlivosti a viere znášali svoju chorobu a všetky ťažkosti
24.10. Za učiteľov a žiakov – aby učitelia formovali svojich žiakov predovšetkým zvnútra a pomáhali im rozvíjať život čností, charakteristický pre kresťana
25.10. Za všetky manželstvá farnosti a manželov, aby nikdy nezapreli manželský sľub a vedeli prežívať nielen radostné, ale aj ťažšie chvíle spoločne
26.10. Za našu farnosť
27.10. Za všetkých našich zosnutých v pravej viere, aby im Boh udelil korunu večnej slávy
28.10. Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich
29.10. Za pokoj vo svete
30.10. Za duše v očistci
31.10. Za nenarodené deti, aby im bol Boh milostivý a my aby sme dokázali jasnejšie pozdvihnúť svoj hlas

V mesiaci október je tiež príležitosť, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky.

Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi:

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471)

Podmienky získania odpustkov v mesiaci október:

 • modlitba posvätného ruženca v spoločenstve veriacich (min. päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami),
 • vzbudiť si úmysel získať odpustky,
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu),
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa po Päťdesiatnici (20.09. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Michal ONDERKO,náb. rím. kat., bývajúci vo Veľkom Šariši a Radka DEMJANOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Hrabkove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a  Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Roman CAP,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a  Veronika VOROŇÁKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • v V Zbierke pre Boží hrob sa v našej farnosti nazbieralo 362,97.- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • (25.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
 • po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
 • Pozývame všetkých členov  Spolku sv. ruženca v našej farnosti na spoločnú modlitbu posvätného ruženca a stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu (04.10. 2020) o 14:30 hod.
 • (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa po Päťdesiatnici (13.09. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Michal ZGIBOR,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Nikola KOPKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Ing. Miloš MEGIS,náb. gr. kat., bývajúci v Michalovciach a MVDr. Dominika KRESTIANOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       6. Lukáš KOLESÁR,náb. rím. kat., bývajúci v Hrabovci nad Laborcom a Mária PETRUNČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Lukáš VRÁBEĽ,náb. rím. kat., bývajúci v Košiciach a Alexandra MEŽDEJOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach0. Ohlasujú sa po prvýkrát.

v Zbierka pre Boží hrob. Na dnešnú nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.

 •  V pondelok (14.09. 2020)máme sviatok Povýšenia svätého kríža. Ráno 07:30 hod. sv. liturgia (csl.), o 17:15 hod. Krížová cesta na Kalvárii a po nej o 18:00 hod. sv. lit. (slov.). V tento deň je zároveň zdržanlivosť od mäsa. V utorok (15.09. 2020) je liturgická spomienka Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (Sedembolestná Panna Mária), na Kalvárii o 08:00 hod. modlitba ruženca, 08:40 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a o 09:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.). Kompletný program Kalvárskeho odpustu na výveskách.
 • (17.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • (17.09. 2020) začína nový ročník Biblickej školy. Tieto stretnutia rozjímaní nad Božím Slovom budú pravidelne vo štvrtok po večernej liturgii. Účastníci stretnutí nech si prinesú Sväté Písmo.
 • Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v školskom roku 2020/21 bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu septembra vyzdvihli prihlášky v sakristii, resp. prihlášku si môžu nájsť aj na internete. Prihlášky budeme preberať (teda treba ich osobne priniesť) v nedeľu (04. októbra 2020) po sv. liturgii, ktorá bude o 11:00 hod. Na tomto stretnutí sa budú prejednávať aj praktické záležitosti ohľadom katechetických stretnutí detí.
 • Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa po Päťdesiatnici (06.09. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       4. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Peter PISO,náb. rím. kat., bývajúci v Humennom a Natália KARPYN, náb. gr. kat., bývajúca v Ľvove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • V zbierke na podporu kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon) sa v našej farnosti nazbieralo 326,45 .- eur. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • utorok (08.09. 2020) máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 •  V piatok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (11.09. 2020), po večernej svätej liturgii.
 • Pozývame deti  a mládež z našej farnosti na pravidelné piatkové večerné sväté liturgie, po ktorých sa bude konať stretnutie detí a mládeže farnosti, resp. adorácia. Tešíme sa na spoločné stretnutia.
 • Zbierka pre Boží hrob. Na budúcu nedeľu  (13.09. 2020) je vyhlásená  zbierka na Boží hrob.  Financie z tejto zbierky slúžia na podporu Baziliky Božieho hrobu a svätých miest v Jeruzaleme, kde je  málo kresťanov. Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • Tzv. „Kalvársky odpust“ bude v našej farnosti v dňoch 14. – 15.09. 2020. Slávnostnú liturgiu (15.09. 2020) plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia.
 • Protiepidemiologické opatrenia. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali usmernenia ohľadom vstupu do chrámu, ktoré vyplývajú z najnovších protiepidemiologických opatrení, týka sa to predovšetkým prekrytia horných dýchacích ciest, použitia dezinfekcie a dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu). Všetky usmernenia sa nachádzajú pri vstupe do chrámu. Ďakujeme za ohľaduplnosť a zodpovednosť.

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (30.08. 2020)

 • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutočňuje mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (04.09. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia – bude otvorená vonkajšia predsieň chrámu. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. Pozývame k modlitbe, zvlášť všetkých školákov, učiteľov, ale aj rodičov, o plnosť darov Sv. Ducha do nového školského roku.
 • V utorok (01.09. 2020) sa v našej farnosti uskutoční Slávnosť slávnostného svätého prijímania. Keďže aj tohto roku budú dve skupiny, liturgický program je prispôsobený tejto skutočnosti. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), následné sv.  liturgie o 09:00 hod. (slov.) a 11:00 hod. (slov.) budú liturgiami, kde pristúpia deti k Slávnostnému sv. prijímaniu. Týmto Vás prosíme, aby ste rešpektovali organizačné pokyny v súvislosti so slávnosťou pri obidvoch liturgiách. Zvlášť v otázke zasadacieho poriadku. Večerná svätá liturgia potom o 18:00 hod. (slov.)
 • sobotu (05.09. 2020) sa v Svidníku uskutoční Stretnutie mládeže s vladykom Jánom Babjakom. Nosnou myšlienkou stretnutia bude Ježišova výzva: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Podrobnejšie informácie o programe na plagáte na výveske, resp. na internete.
 •  11. ročník Zbierky školských pomôcok. Do 15. septembra máte možnosť prispieť darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomôcť žiakom zo sociálne slabších rodín, komunitných centier, škôl i jednotlivcom. Zberným miestom týchto pomôcok je Charita v Humennom. Pri odovzdávaní pomôcok poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave. V mene školákov ďakujeme!

Farské oznamy – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (23.08. 2020)

 • Ohlášky – Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • V zbierke na Katechizáciu a katolícke školstvo sa v našej farnosti nazbieralo 204,83.- eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • pondelok (24.08. 2020) sa o 17:00 hod. v chráme uskutoční záverečný test vedomostí detí, ktoré sa pripravujú na slávnostné sväté prijímanie. Po svätej liturgii bude ešte katechéza na tému sviatosti zmierenia.
 • V utorok (25.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi.
 • sobotu (29.08. 2020) máme sviatok Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa. Ráno sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a 10:00 hod. (slov.). Večer bude svätá liturgia o 18:00 hod. (slov.) Po sv. liturgiách bude mirovanie. V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.
 • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutoční mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
 • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa po Päťdesiatnici (16.08. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       Martin OCETNÍK,náboženstva pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • V pondelok (17.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • Vo štvrtok (20.08. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k blahoslavenej Jozafate.
 • Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť v Ľutine organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom televízie Logos. Slávnostná archijerejská sv. liturgia v nedeľu (23.08. 2020) bude vysielaná o 10:00 hod. v priamom prenose prostredníctvom televízie LUX.
 • 8. ročník pešej púte k relikviám bl. Mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorá sa uskutoční 29. augusta 2020. Bližší program a informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa po Päťdesiatnici (09.08. 2020)

 • Na dnešnú nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • V utorok (11.09. 2020)sa predsv. liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • Odpustový týždeň. Vstupujeme do odpustového týždňa, ktorý vyvrcholí slávnostnými svätými liturgiami v sobotu a v nedeľu.

Vo štvrtok (13.08. 2020) budeme vysluhovať po sv. liturgiách sviatosť pomazania chorých.

piatok (14.08. 2020) o 17:00 hod. Veľká večiereň (slov.), o 18:00 hod. sv. liturgia s duchovnou obnovou (slov.). Po sv. liturgii bude hudobno-slovné pásmo pod názvom Panna Mária a Sväté Písmo v podaní nášho zboru sv. Terezky.

sobotu (15.08. 2020) máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je zároveň aj naším chrámovým sviatkom. Bohoslužobný program je odpustový: sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Mariánsky moleben a o 10:00 hod. slávnostná sv. liturgia (slov.), s mirovaním a sprievodom okolo chrámu.

nedeľu (16.08. 2020) bude sv. liturgia o 08:00 hod. (csl.) s mirovaním, o 09:00 hod. sv. ruženec, o 09:45 hod. Tretia hodinka a o 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) s mirovaním.

Kompletný program slávnosti môžete nájsť na výveske, či vo farskom časopise. Pozývame vás k rodinnému a duchovnému prežívaniu týchto dní, aby sme načerpali množstvo duchovných, ale aj telesných síl do ďalších dní nášho života.