FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa po Päťdesiatnici (02.08. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Igor DŽUPINKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Magdaléna KUDLOVÁ, náboženstva rímskokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.08. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
 • V pondelok (03.08. 2020) budeme pri večernej sv. liturgii o 18:00 hod. slúžiť sv. liturgiu za kultúru života. Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú liturgiu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.
 • Vo štvrtok (06.08. 2020) máme sviatok Premenenia Pána. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 • Na budúcu nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.

FARSKÉ OZNAMY – 8. nedeľa po Päťdesiatnici (26.07. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 • podpora nesolventných farností v rámci archieparchie, sa v našej farnosti nazbieralo 284,63.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Odpustová slávnosť 2020. Keďže ešte stále trvajú protiepidemiologické opatrenia a v súvislosti s tým sa aj veľké archieparchiálne odpusty konajú iba na farskej úrovni, rozhodli sme sa tohtoročnú odpustovú slávnosť usporiadať v našej farnosti v čase samotného chrámového sviatku, teda v dňoch 15. – 16.08. 2020. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagáte na výveske. Je to jedinečný okamih v každej farnosti počas liturgického roka, kedy sa človek zastaví a vníma skrze patróna svojho chrámu a farnosti nielen pozemské hodnoty, ale vníma aj svet nadprirodzený. Využime aj my túto príležitosť zastaviť sa a načerpať duchovných síl do ďalších dní nášho života.

JEŽIŠOVA MODLITBA

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym

V živote Východných Cirkví, zvlášť byzantského obradu, existuje po stáročia osobitná modlitba – tzv. Modlitba srdca, Modlitba Ježišova. Tento druh modlitby, ktorý má svoje korene v tradícii gréckych Otcov ranného stredoveku, sa vyznačuje neustálym vzývaním mena Ježiš – odtiaľ aj jej názov Modlitba Ježišova.

Samotným cieľom a zmyslom tejto modlitby je neustále nosiť vo svojom srdci Ježiša a byť zapálený láskou k nemu v ustavičnej spomienke jeho Mena.

Celá formula modlitby, tak ako sa ustálila v posledných storočiach, znie následovne: 

„Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ 

Táto modlitba v svojej počiatočnej fáze je modlitbou ústnou, na spôsob ruženca, avšak slúži predovšetkým k pozdvihnutiu a upriameniu nášho ducha na spojenie s Pánom. K tomu slúžia aj niektoré vonkajšie pomôcky – zjednotenie modlitby s rytmom nášho dychu, s tlkotom nášho srdca, atď. – náš duch sa ich prostredníctvom uschopňuje k získaniu pokoja a rovnováhy.

Opakovanie formuly modlitby má byť sústredené a pravidelné, väčšinou sa viaže s rytmom dýchania. Sú dve možnosti – modliť sa polohlasne alebo len v duchu. V prvom prípade po nádychu na jeden výdych (príp. dva) sa polohlasne povie celá formula modlitby. V druhom prípade sa len v duchu neustále opakuje formula, pri nádychu prvá časť, pri výdychu druhá časť. Je potrebné (najmä zo začiatku) modliť sa pravidelne (napr. stovku denne), na pokojnom mieste a nerobiť pri tom nič iné. Nikdy sa netreba dať odradiť nesústredenosťou; ak si uvedomím, že myslím na niečo celkom iné, treba si znovu uvedomiť Božiu prítomnosť a pokojne pokračovať ďalej, hoci by sa to stalo aj päťdesiat ráz počas modlitby.

Veľmi dobré je modliť sa Ježišovu modlitbu aj ako strelnú počas dňa, podľa možnosti čo najčastejšie. Môžeme ju opakovať napr. pri čakaní na autobus, na prechádzke v lese alebo pri jednoduchej manuálnej práci. Tým môžeme posvätiť každú chvíľu dňa a prežívať ju s Ježišom a v Ježišovi. Nepôjde to asi hneď, dôležitá je vytrvalosť. Vhodné a veľmi účinné je tiež modliť sa ju pred spaním resp. pri zaspávaní.

Dôležité je sústrediť sa nie na jednotlivé slová modlitby, ale na Božiu prítomnosť, že som v spoločenstve s Ježišom. Princípom modlitby je opakované vzývanie Ježišovho mena (porov. Jn 14, 13-14; 16, 23-24), ponorenie sa do neho. Tak Ježiš postupne môže preniknúť moje srdce a celého človeka. (1 Jn 4, 15) V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4, 12). Časom sa modlitba „usídli” v srdci človeka, stane sa neoddeliteľnou súčasťou jeho osoby, a ak Boh dá, raz možno aj modlitbou ustavičnou.

Ježišova modlitba je najjednoduchšou a účinnou zbraňou proti pokušeniam a stresu. Nemôžeme zo svojho vnútra vypudiť všetky myšlienky, predstavy a trápenia, no môžeme svoju myseľ a srdce opakovaním modlitby nasmerovať na Krista a všetko ostatné vtedy musí ustúpiť.

Táto krátka modlitba v sebe obsahuje celú pravdu evanjelia: ponajprv vyznávame, že Ježiš Kristus je Pán a chválime ho ako pravého Boha. V druhej časti uznávame svoju hriešnosť a prosíme o odpustenie, čím zároveň vyznávame vieru v Božie milosrdenstvo a všemohúcnosť.

Užitočnou pomôckou pri Ježišovej  modlitbe sú čotky (po starosloviensky vérvica, po grécky komboskinion). Mávajú 100 (prípadne 33) uzlíkov delených po 10 alebo 25. Na týchto miestach sa zvyknú robiť poklony alebo sa vloží Sláva Otcu: či krátka modlitba k Bohorodičke. Žiadny záväzný a presný predpis ako sa ju modliť však neexistuje, len rôzne odporúčania (tzv. pravidlá). Ježišova modlitba sa totiž považuje za určitú formu osobnej modlitby, preto každý môže používať formulu aj techniku modlitby, aká mu najlepšie vyhovuje.

K vnútornému spojeniu sa s Kristom nepotrebujeme žiadne špeciálne pomôcky. Kristus je v našom srdci, počuje náš hlas, prijíma nás, dáva nášmu bytiu harmóniu a vyrovnanosť. Jediné čo potrebujeme je naše srdce, srdce túžiace po jeho láske, vnímavé, pozorné a otvorené. Aby sa naše srdce naozaj stalo takým, využime aj Modlitbu Ježišovu, tento, v našej Východnej Cirkvi, stáročiami overený prostriedok duchovného rastu a zdokonaľovania.

FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Päťdesiatnici (19.07. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 • dnešnú nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.).
 • Vyšlo nové číslo farského časopisu Farské zvesti, s liturgickým programom na najbližšie 3 týždne. Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.

FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Päťdesiatnici (12.07. 2020)

 • V piatok (17.07. 2020)máme liturgickú spomienku blaženého biskupa P.P. Gojdiča. Sv. liturgie budú: ráno o 07:30 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.) Predsv. liturgiami (07:00 hod. a 17:30 hod.) sa budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi. V tento deň je zároveň voľnica.
 • Na budúcu nedeľu (19.07. 2020) je vyhlásená zbierka na Svojpomocný fond farností Prešovskej archieparchie. Účelom je podpora nesolventných farností a vykrytie aspoň z časti žiadosti o finančnú podporu nesolventných farností v rámci archieparchie. Už vopred všetkým darcom Pán Boh zaplať!
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Víkend pre rodinu. V dňoch 11. – 13.09. 2020 plánujeme zorganizovať víkendovú akciu pre rodiny v Rymanowe, v tom istom duchu ako v minulom roku. Bližšie informácie na plagáte na výveske. Nahlásiť sa môžete do konca júla 2020.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Päťdesiatnici (05.07. 2020)

 • Pozývame Vás na Eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční v piatok (10.07. 2020), po večernej svätej liturgii. Chceli by sme pozvať predovšetkým deti a mládež z farnosti, nakoľko po adorácii bude špeciálna katechéza pre deti a mládež.  
 • Kancelária. Oznamujeme, že v letných mesiacoch budú úradné hodiny na farskom úrade iba v doobedňajších hodinách, teda od pondelka do piatku v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. Prípadné stretnutia mimo úradných hodín si môžete dojednať telefonicky alebo emailom.
 • Po dlhšom čase vyšlo aj nové číslo farského časopisu Farské zvesti.  Vyzdvihnúť si ho môžete pri východe z chrámu.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
 • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.
 • Iniciatíva Fóra kresťanských inštitúcií za voľnú nedeľu. Pozývame Vás pridať sa k  iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem„. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!   

FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Päťdesiatnici (28.06. 2020)

 • V zbierke pre Seminár sa v našej farnosti nazbieralo 328,06.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname, že v nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (03.07. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
 • pondelok (29.06. 2020) máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), večer sv. liturgie o 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
 • V utorok (30.06. 2020) je pripravená pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Najprv sa spoločne stretneme v chráme, kde sa poďakujeme za prežitý školský rok (vzadu je pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budú prednesené pri spoločnej modlitbe) a neskôr sa presunieme do areálu GJZ, kde pri rôznych hrách, či grilovačke, strávime spoločný čas. Príďte, tešíme sa na vás!    
 • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Odchod autobusu pre nahlásených je o 06:30 z parkoviska pod cerkvou. Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
 • Od budúcej nedele (05.07. 2020) prechádzame na letný termín bohoslužieb počas nedieľ: teda sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a o 10:00 hod. hod. (slov.), večerná sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.)
 • nedeľu (05.07. 2020) máme sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Program bude nasledovný: 08:00 hod. sv. liturgia (csl.), 09:30 hod. Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) Večerná sv. liturgia ako obvykle o 18:00 hod. (slov.). Aj pred ňou bude o 17:45 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri sv. liturgiách bude mirovanie.
 • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
 • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.

Prečo zostávať na celej svätej liturgii a neodchádzať skôr?

Kresťanská bohoslužba je „vrcholom i prameňom“ života kresťana.  Svätý pápež Ján Pavol II. vo svojom liste Orientale Lumen (čl. 11) zdôrazňuje to, že východní kresťania s veľkou láskou slávia svoju bohoslužbu, ktorá má schopnosť zachytiť ľudskú osobu v jej celistvosti.

Centrom kresťanského kultu je slávenie božskej liturgie, ktoré je asi väčšine veriacich najbližšie. Tu je si však potrebné uvedomiť, že aj keď  je pohnútkou k prinášaniu obeti bohoúcta (prejav a vzdanie Bohu najvyššej úcty a slávy), tak účelom liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, ale hlavne premeniť samotného človeka – jeho vnútro, srdce, myslenie, život – v duchu slov Ježiša Krista.

Mnohí svätú liturgiu spájajú iba v súvislosti so sviatosťou Tela a Krvi Ježiša Krista –  svätým prijímaním. Avšak celistvý pohľad na slávenie božskej liturgie nás presviedča o dvoch rovinách, ktoré sú badateľné pri tomto slúžení. Prvá rovina je sústredená na Božie slovo a druhá na eucharistický obrad.

Nesprávny pohľad na svätú liturgiu má za následok aj to, že neskorší príchod na svätú liturgiu dnes akosi niektorí nevnímajú ako nejaký „prehrešok“ a berú to za niečo prirodzené, veď tá podstatná časť liturgie je aj tak až po kázni.

Taktiež je celkom bežným javom, že niektorí po svätom prijímaní už ani nesmerujú na miesto do lavice, ale zhromaždia sa v predsieni (babinci), kde buď čakajú do požehnania alebo poväčšine hneď po požehnaní Eucharistiou odchádzajú zo svätej liturgie. Vraj to tak robia už dlho, taký je zvyk…

Preto som sa rozhodol napísať aj tento článok, aby som poukázal na to, že skorším odchodom zo svätej liturgie sa jednak oberáme o množstvo milostí, taktiež preukazujeme nedostatok poznania svätej liturgie a nakoniec sa vyčleňujeme zo spoločenstva, do ktorého patríme.

Prečo je teda dobré zostať na svätej liturgii až do jej ukončenia? Všimnime si teologické, ale aj pastoračné dôvody.

1. Správne chápanie Eucharistie

Svätá liturgia (Eucharistia) to nie je nejaká nová obeta (ako to niektorí dnes tvrdia), ani iba akousi spomienkou, ale Eucharistia je tou istou obetou, ktorú raz a navždy priniesol za nás všetkých Spasiteľ sveta Ježiš Kristus.

Eucharistia, ako centrum kresťanského kultu, je prijímanie sviatosti tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Bohatstvo a vznešenosť tohto prijímania nádherne opisuje Mikuláš Kabasilas: „Tak  dokonalé je toto tajomstvo, tak úžasne vyvýšené nad všetky ostatné sväté obrady, že vedie k  vrcholu všetkých dobier. Tu je konečný cieľ každej ľudskej túžby.  V ňom dosahujeme samého Boha a Boh sa s nami spája v najdokonalejšej jednote“.

Prostredníctvom svätej liturgie nás teda Boh pozýva k prehĺbeniu vzťahu s ním a na prehĺbenie nášho vlastného duchovného života. Svätá liturgia je žriedlom darov a milostí, ktoré môžem prijímať a čerpať, ak sa však nepozerám na účasť na svätej liturgii ako na nutnú povinnosť, ktorú musím splniť.

2. Nebuďme uponáhľaní

Je na nezaplatenie prísť na svätú liturgiu o čosi skôr, aby sme sa nielen vydýchali (väčšina našich chrámov je na kopci), ale najmä sa vnútorne stíšili a takto sa pripravili na prežívanie toho najväčšieho tajomstva.

Len tak ľudsky si predstavme, že ideme k niekomu na návštevu. K niekomu, kto sa na nás tešil už celý týždeň. Prichystal občerstvenie, pozval aj ďalších spoločných priateľov… A my, už niekoľko minút po príchode, začneme pozerať na hodinky a vysvetľovať ako sa ponáhľame. O čom je taká návšteva? O čom je také priateľstvo?

Ježiš Kristus povedal, že kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, tam je on medzi nimi (porov. Mt 18, 20). Keďže na každej svätej liturgii sa modlí spoločenstvo veriacich, je medzi nimi prítomný aj sám Ježiš. Táto prítomnosť je v momente premenenia chleba a vína priamo zosobnená prítomnosťou jeho tela, duše a Božstva v Eucharistii. A my to ani nevnímame, lebo myšlienkami sme už doma, v robote a ľutujeme sa, ako nič nestíhame…

Ak teda prichádzame neskoro a odchádzame skôr zo svätej liturgie je to rovnaké, akoby Ježiš Kristus na nás niekde čakal a my meškáme alebo od neho odídeme predčasne. O čom je taká návšteva chrámu? O čom je také priateľstvom s Ježišom Kristom?

3. Patrí sa poďakovať

Ďakovanie je prirodzenou ozvenou duše, spontánnym prejavom ľudského srdca za všetky dobrodenia prijaté od určitého dobrodincu. Aj v svätej liturgii, po obrade akým je sväté prijímanie, existujú ďakovné modlitby za prijaté dobrodenia prostredníctvom svätého prijímania.

Všetky výzvy a chválospevy po svätom prijímaní majú tento ďakovný charakter. Vyjadruje sa v nich vďaka za prijatie Svätého Ducha a tiež je vyslovená prosba, aby Boh zachoval veriacich vo svojej svätosti: v duchovnej čistote, v konaní skutkov pravdy, spravodlivosti a Božej svätosti. Teda môžeme povedať, že v týchto modlitbách prosíme Boha, aby plody svätého prijímania mali v nás trvalú hodnotu a pomáhali nám posväcovať každý deň nášho pozemského života.

Vidíme tiež, že nestačí sa len zbožne pripraviť na prijatie svätých Darov, ale aj úprimné vďakyvzdanie sú nevyhnutné pre dôstojné prijímanie svätých Darov. Boh má byť totiž vždy blahoslavený a oslavovaný v živote človeka.

Teda čo sa patrí: poďakovať alebo utiecť?

4. Záverečné požehnanie

 Na konci svätej liturgie kňaz udeľuje požehnanie. Je to udelenie Božej moci, k uskutočňovaniu života podľa evanjelia, k čomu je pozvaný každý jeden z nás.

Veľmi jasne aj o tejto skutočnosti píše Katechizmus katolíckej cirkvi, kde čítame, že „ovocie sviatostí závisí aj od dispozícií toho, kto ich prijíma.“ (KKC 1128).

Keď je svätá liturgia žriedlom milosti a darov, tak prijatie milosti a darov z tohto žriedla závisí od dispozície každého jedného z nás. Ak ešte pred požehnaním odchádzame z chrámu, dispozícia je pravdepodobne nižšia ako keď konteplujeme Krista a pripravujeme sa na prijatie toho, čo má pre nás a naše dobro pripravené.

5. Farské oznamy a aspekt spoločenstva

Ak odchádzame z chrámu pred skončením svätej liturgie, opúšťame vlastné spoločenstvo v čase plného milostí.

Farnosť (platí to aj o filiálnej obci) je spoločenstvo tých, ktorí o svoju miestnu Cirkev majú úprimný záujem. Ešte raz: majú záujem! Farské oznamy, ktoré kňaz pripravuje väčšinou aj celý týždeň, nie sú len akýmsi vyplnením určitého časového priestoru v liturgii, nie sú ani formalitou a nutnosťou. Farské oznamy sú v mnohých prípadoch konkrétnou výzvou a konkrétnou úlohou pre členov spoločenstva. Oznamujú sa mnohé dôležité veci, o ktorých by spoločenstvo ako celok malo vedieť.

Aj tu však možno povedať, že ochota urobiť niečo v rámci spoločenstva Cirkvi, či ochota zúčastniť sa nejakej aktivity v rámci spoločenstva, je len výrazom toho, aké majú mnohí cítenie so svojou Cirkvou, so svojím spoločenstvom. Aktivity vo farnosti nie sú totiž iba pre kňazov, kurátorov, mládežníkov…život v spoločenstve je záležitosť každého jedného jej člena a každý člen má podľa svojich schopností, síl a nadania prispievať k rozvoju svojho spoločenstva i samotnej Cirkvi.  

Na záver si na povzbudenie pripomeňme slová svätého pápeža Jána Pavla II., ktorý v Orientale Lumen (čl. 6), poukazujúc na kresťanský Východ, napísal: „Je všeobecne známe, s akou láskou slávia východní kresťania liturgiu, najmä eucharistickú službu, zdroj života pre Cirkev a záruku budúcej slávy: jej prostredníctvom veriaci, zjednotení s biskupom, majú prístup k Otcovi skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a zostúpením Svätého Ducha dosahujú spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou, a tak sa stávajú ‚účastnými na božskej prirodzenosti‘.“

FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Päťdesiatnici (21.06. 2020)

 • Na dnešnú nedeľu (21.06. 2020) je vyhlásená zbierka pre Seminár. Financie z tejto zbierky pomáhajú vykryť deficit riadneho chodu a aktivít seminára. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
 • V nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“ V súvislosti s touto situáciou, ku 29.06. 2020 prestávame aj my v našej farnosti s online vysielaním. Budeme oveľa radšej, ak sa budeme stretávať online v chráme.
 • V utorok (30.06. 2020) chystáme pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Chceme sa najprv spoločne stretnúť a poďakovať za prežitý školský rok (bude pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budete môcť napísať a prednesú sa pri spoločnej modlitbe) a neskôr aj spoločne stráviť chvíle pri hrách, grilovačke. Program si môžete pozrieť na plagáte na výveskách. Príďte, tešíme sa na vás!    
 • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Záujemci o účasť na tejto púti nech sa do stredy (24.06. 2020) hlásia v sakristii! Zároveň je tu ponuka objednať si aj obed (polievka, druhé jedlo, káva – 4,50.- eur). Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
 • Krakow 2020. Keďže nám koronavírus znemožnil vykonanie metropolitnej púte v Krakowe, chystáme farskú púť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí by ste chceli ísť na túto púť (predbežne koncom septembra, resp. začiatkom októbra), aby sa záväzne prihlásili v sakristii. Presný termín a inštrukcie by sme potom zverejnili do týždňa. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.