FARSKÉ OZNAMY – 7. nedeľa po Pasche (24.05. 2020)

 • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali usmernenia týkajúce sa našej farnosti. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 07:30 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
 • Na dnešnú nedeľu (02.06. 2019) je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke médiá. Darcom Pán Boh zaplať.
 • sobotu (30.05. 2020) máme 5. zádušnú sobotu. Obidve liturgie (07:30 hod. a 18:00 hod.) budú obetované za našich zosnutých, po sv. liturgiách budú panychídy s čítaniami jednotlivých hramôt.
 • Na budúcu nedeľu (09.06. 2019) máme Nedeľu svätej Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet.
 • Brigáda.utorok (26.05. 2020) organizujeme brigádu, ktorej cieľom bude vyčistiť areál okolo chrámu od všetkých zbytočností, ktoré tam nepatria. Zraz chlapov, ktorí majú chuť a ochotu pomôcť, je o 15:00 hod. pri cerkvi. Ďakujeme.     

FARSKÉ OZNAMY – 6. nedeľa po Pasche – o slepom (17.05. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste si usmernenia týkajúce sa našej farnosti prečítali a snažili sa ich dodržiavať. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 07:30 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
 • Vo štvrtok (21.05. 2020) máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté liturgie budú o 07:30 hod. (csl.), 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.)
 • Na budúcu nedeľu (17.05. 2020) budú sv. liturgie ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet. Zároveň je vyhlásená zbierka na Katolícke masmédiá.

FARSKÉ OZNAMY – 5. nedeľa po Pasche – o samaritánke (10.05. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 • Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby s určitými obmedzeniami. Prosíme Vás, aby ste si usmernenia týkajúce sa našej farnosti prečítali a snažili sa ich dodržiavať. Nájdete ich na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený tejto situácii. Rannú liturgiu budeme slúžiť o 08:00 hod. (csl.) a večernú o 18:00 hod. (slov.) Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách.
 • Pripomíname, že aj naďalej bude v pracovných dňoch (pondelok – piatok) na prestole vystavená Eucharistia, od 09:30 hod. do 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 17:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 17:30 hod. Na modlitbu a adoráciu budete môcť využiť predsieň chrámu.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia. Aj naďalej platí, keďže účasť na liturgiách je dobrovoľná, možnosť vykonať úkon ľútosti, ktorým sa mi dostáva odpustenie hriechov. Kto chce ísť na spoveď, na nástenke v predsieni chrámu sú tlačivá, kde sa môžete zapísať na konkrétny deň na spoveď. Spovedať dočasne budeme vonku pri chráme, vo vyhradených časoch (nie cez sv. liturgie, nie v nedele), aby sme týmto  zabránili zhlukovaniu osôb, ako nás aj vyzval hygienik SR.
 • utorok (12.05. 2020) sa o cca 18:45 hod. (po skončení večernej sv. liturgie) uskutoční stretnutie rodičov detí (aspoň jedného), ktoré sa pripravujú na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • Na budúcu nedeľu (17.05. 2020) budú sv. liturgie ako obvykle (07:30, 09:00, 11:00 a 18:00 hod.). Svätá liturgia o 11:00 hod. (slov.) bude vysielaná v priamom prenose cez internet.

USMERNENIA OHĽADOM LITURGICKÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ FARNOSTI PRI OBNOVENÍ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB (od 06.05. 2020)

Na základe rozhodnutia vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS, sú od 06.05. 2020 obnovené verejné bohoslužby.

V súvislosti s touto vzniknutou situáciou ponúkame veriacim našej farnosti niekoľko usmernení, platných od 06.05. 2020:

1. Verejné slúženie s obmedzeniami. Od 7. mája 2020 prechádzame na slúženie sv. liturgií ráno a večer, časy však budú prispôsobené súčasným obmedzeniam. Aktualizovaný liturgický program si nájdete na internete alebo na výveskách pri chráme.  

2. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Aj naďalej však trvá stav, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú liturgické zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky, teda neúčasť na sv. liturgii nezaväzuje nikoho pod ťažkým hriechom. Stále však platí aj výzva, aby ľudia z rizikových skupín zvážili svoju účasť na bohoslužbách.

3. Eucharistická adorácia. Aj naďalej bude v pracovných dňoch (pondelok – piatok) na prestole vystavená Eucharistia, od 09:30 hod. do 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 17:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 17:30 hod. Na modlitbu a adoráciu budete môcť využiť predsieň chrámu.

4. Liturgie cez internet, TV a rozhlas. Stále pozývame k sledovaniu prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, Rádio Lumen. V našej farnosti budeme aj naďalej pokračovať vo vysielaní priamych prenosov z nedeľných, či sviatočných liturgií v našom chráme. O podrobnostiach vás budeme vždy včas informovať.

5. Pravidlá pre konanie sv. liturgií v chráme. Pre vstup do areálu a do chrámu dodržujte tieto usmernenia:

 • vstup do areálu povinne s rúškom,
 • vstup do chrámu je bez vekového limitu,
 • zákaz vstupu ľuďom s príznakmi respiračných ochorení, teploty alebo ak majú nariadenú karanténu,
 • aplikujte dezinfekciu rúk pri vstupe do chrámu,
 • rešpektujte vyhradené miesta na sedenie v chráme (miesta na státie v našom chráme nie sú, počet miest na sedenie je 60),
 • dvojmetrové odstupy je potrebné dodržiavať aj vo vonkajších priestoroch pri chráme (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • rešpektujte pokynyusmernenia poverených a zodpovedných osôb,
 • špeciálna liturgia pre seniorov v nedeľu bude o 09:00 hod.,                   
 • vstup do lode chrámu sa otvorí 15 minút pred začiatkom sv. liturgie,
 • pred sv. liturgiou a ani po nej nebudú sprievodné úkony, pobožnosti a obrady (posvätný ruženec, molebeny, večierne…),
 • úcta ikon a kríža má byť v tomto čase iba náznaková, bez uctievania bozkom alebo dotykom,
 • nenechávať v laviciach knižky, obrázky, ružence…
 • sv. prijímanie sa podáva spôsobom na ruku (bližšie informácie počas liturgie)

6. Vysluhovanie sviatosti zmierenia. Aj naďalej platí, keďže účasť na liturgiách je dobrovoľná, možnosť vykonať úkon ľútosti a aj napriek tomu, že k individuálnej spovedi pristúpim až pri najbližšej možnosti, týmto úkonom ľútosti sa mi dostáva odpustenie hriechov. Spovedať dočasne budeme vonku pri chráme, vo vyhradených časoch (nie cez sv. liturgie, nie v nedele  – aby sme zabránili zhlukovaniu osôb). Presnejšie informácie a časy spovedania budú ešte vyhlásené.  

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti, obetavosti a ohľaduplnosti. Je iba na nás, aby sme tieto pravidlá uviedli do života a aby priniesli požehnanie do nášho spoločenstva. Istotne to nebude bez ťažkostí, ale máme nádej, že pri rešpektovaní pokynov a usmernení, aj toto bude čas požehnania a milosti pre našu farnosť.

Požehnaný čas!

o. Miroslav IĽKO, o. Pavol DANCÁK, o. Pavol FEČKANIN  

FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Pasche – o porazenom (03.05. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Marián EŠTOK,bývajúci v Michaľanoch a Martina ONUFRÁKOVÁ,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania! Na verejnosť už prenikli všelijaké informácie, nič však nie je ešte oficiálne. Zároveň si však všetci v našej farnosti uvedomujeme, že pri počte veriacich v našej farnosti a pri povolených limitoch, budeme môcť pustiť do chrámu maličké percento veriacich. A ako to poznám z pastoračnej praxe, prinesie to oveľa viac hriechu ako požehnania. Prečo ten a tá, a ja nie??? V našej farnosti pôjdeme celý týždeň podľa poriadku, ktorý sme pripravili a v priebehu týždňa, kedy sa mnohé skutočnosti objasnia, pristúpime aj my k riešeniu danej situácie.  Ale až od budúceho týždňa!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • V stredu (06.05. 2020) o 17:30 bude Eucharistická adorácia a následne Mariánsky moleben vysielaný v priamom prenose cez internet.
 • Na budúcu nedeľu (10.05. 2020) bude liturgia o 09:00 hod. (slov.) vysielaná v priamom prenose špeciálne pre deti. Prenos začne už o 08:40 hod. pesničkami – ukazovačkami pre deti.

Mesiac máj – mesiac Panny Márie

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Čo Katolícka cirkev verí o Márii, zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi.“ (KKC, 487) Niekto sa môže pohoršiť nad tým, že Cirkev nazýva Máriu svojou Matkou. Ale nie je to pohoršujúce, práve naopak, pretože „Mária je skutočne Božou Matkou, keďže je Matkou večného Božieho Syna“ (KKC, 509).

Mária je aj našou Matkou, lebo nám ju Ježiš daroval z kríža skrze apoštola Jána (porov. Jn 19, 26-27).

Známy exercitátor Elias Vella povedal: „Mária je jedným z najväčších darov, aké kedy ľudstvo od Ježiša dostalo. Ježiš nám dal úplne všetko, čo mal.“

Preto sa k nej môžeme utiekať a prosiť ju o ochranu. Mária neupriamuje pozornosť na seba, ale chce nás vziať za ruku a priviesť k Ježišovi.

Mnohí si mýlia vzťah s Máriou a Pánom Bohom. Márii sa neklaniame – klaniame sa iba Bohu. Uctievame si ju však ako Ježišovu matku (porov. KKC, 971). Mária je tiež stvorená, ako každý jeden z nás, aj keď bola uchránená od dedičného hriechu. Cirkev pozná mariánske pútnické miesta, mariánske sviatky, piesne i modlitby nie preto, aby nimi zatienila miesto, ktoré patrí Bohu, ale aby ľuďom vo viere pomohla

Začíname mesiac máj, počas ktorého vzdávame úctu Presvätej Bohorodičke, viac ako po iné dni v liturgickom roku. Túto úctu Bohorodičke môžeme prejaviť aj v týchto časoch epidémie a karantény, kedy sme doma a obrady v chrámoch sú neverejné. Veď modlitba Akatistu, Molebenu k Bohorodičke, posvätného ruženca, či iné modlitby sa dajú praktizovať aj doma, v rodinnom kruhu.

Úcta k Presvätej Bohorodičke v mesiaci máj má v cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Ak by sme išli v tejto paralele ešte ďalej, tak ako je máj mesiacom lásky, tak aj Presvätá Bohorodička sa vyznačuje veľkou láskou k svojom deťom. 

Májová úcta k Bohorodičke je charakterizovaná najmä rozjímaním o jej krásnych čnostiach, jej moci a dobrote, o jej svätom živote na zemi a oslávení v nebi.

Historický začiatok tejto úcty k Bohorodičke v mesiac máj vidíme v diele Mese di Maria od Dionisiho, ktoré bolo  vytlačené vo Verone v roku 1725.

Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII.

Pápež sv. Pavol VI. vydal 30. apríla 1965 encykliku Mense Maiov ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali za šťastné zakončenie 2. vatikánskeho koncilu a zároveň za vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier.

Pápež Pavol VI. v encyklike Mense Maio povzbudzuje takto:

„Keď nadchádza mesiac máj, ktorý nábožnosť veriacich už oddávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša duša jasá pri myšlienke na predstavenie viery a lásky, ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach sveta konané na počesť Kráľovnej neba. Veď je to mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo srdca kresťanov k Bohorodičke Márii veľmi vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia v plnosti dary Božieho milosrdenstva. Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku spojeného s mesiacom máj, ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý na duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s Máriou nemôže nebyť stretnutím s Kristom. A čo iné znamená, že sa trvale uchyľujeme k Márii, než to, že hľadáme v jej náručí, totiž v samej Panne, skrze ňu a s ňou Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému sa ľudia v úzkostiach a v nebezpečenstvách tohto sveta musia uchyľovať a voči ktorému stále cítia potrebu obracať sa ako k prístavu spásy a k nadprirodzenému zdroju života!…” (pápež Pavol VI., encyklika Mense Maio)

Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvätený Panne Márii, neznamená to, že by sme ju mali v iných mesiacoch roka zanedbávať. Naopak prejavená úcta k Bohorodičke v tomto mesiaci nás má povzbudiť a obnoviť v horlivosti v tejto úcte počas celého roka.

Využime teda čo najlepšie tento mesiac a načerpajme do svojich sŕdc novú posilu pre hlbší duchovný život prostredníctvom Panny Márie, ktorú nám dobrý Boh dal za matku a sprostredkovateľku mnohých milostí.

Požehnaný čas v spoločnosti Presvätej Bohorodičky.

FARSKÉ OZNAMY – 3. nedeľa po Pasche – o myronosičkách (26.04. 2020)

 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť vždy na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude opäť v čase od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • Výzva vo farnosti: Buďme všímaví a empatickí. Chceme Vás všetkých poprosiť, pozvať a vyzvať, že ak viete o ľuďoch vo Vašom okolí (hlavne starší ľudia, chorí, nevládni, opustení…), ktorí potrebujú pomoc v týchto časoch (nákup, sprevádzanie, či iná služba), aby ste nám napísali, resp. zavolali a my sa pokúsime podniknúť patričné kroky pomoci danému človeku. Buďme naozaj k sebe viac všímaví a empatickí. Ďakujeme.

FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi (19.04. 2020)

 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Aktualizovaný liturgický program si môžete pozrieť vždy na internete alebo na výveskách pri chráme.
 • Pripomíname, že v pracovných dňoch bude opäť v čase od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia. Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod. Počas adorácie je otvorená predsieň farského chrámu.
 • Vo štvrtok (23.04. 2020) máme liturgickú spomienku sv. veľkomučeníka Juraja. Svätú liturgiu v priamom prenose cez internet budeme vysielať o 17:00 hod. Eucharistické požehnanie budeme v tento deň tiež vysielať v priamom prenose už o 16:50 hod.   
 • Opäť pripomíname, že ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde sme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.

Prečo verím, že Kristus vstal zmŕtvych

(uvažovanie nad skutočnosťou prázdneho hrobu)

Mnohí ľudia si ešte aj dnes myslia, že príbeh o Kristovom vzkriesení je len jedna z mnohých legiend, podobne ako napr. grécka mytológia. Kristovo zmŕtvychvstanie však nie je plodom špekulácie či mystickej skúsenosti. Je to udalosť, ktorá isto presahuje dejiny, ale nastáva v určitom jej okamihu a zanecháva v nich nezmazateľnú stopu. Svetlo, ktoré oslnilo vojakov pri Kristovom hrobe, preniklo cez čas i priestor. To svetlo je totiž božské, prerazilo temnoty smrti a vnieslo do sveta Boží jas, žiaru Pravdy, Lásky a Dobra.

Veriaci človek si dobre uvedomuje, kresťanská viera nie je len súbor nejakých mravoučných pravidiel a etických princípov, ale stojí aj na historických skutočnostiach. Pokiaľ Ježiš nebol ukrižovaný za naše hriechy a nevstal z mŕtvych, kresťanská viera je úplne zbytočná a prázdna, lebo nemôže dať to, čo Ježiš sľuboval svojim nasledovníkom – odpustenie hriechov, vzkriesenie z mŕtvych a večný život.

Svätý apoštol Pavol to vyjadril nasledovne: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. (1 Kor 15, 14).

Všimnime si niektoré historické okolnosti, ktoré vplývajú na to, že veríme v skutočné vzkriesenie Ježiša Krista.

 1. Ježiš Kristus sám pripravoval ľud na svoje vzkriesenie

Ježiš otvorene hovoril, čo sa mu má stať veľmi priamo a jasne: že má byť ukrižovaný a potom vzkriesený z mŕtvych: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ (Mk 8,31)

Niektoré Kristove predpovede vzkriesenia sú aj veľmi nepriame a nejasné slová, pri ktorých je oveľa menšia pravdepodobnosť, že by boli jednoduchým vynálezom pomýlených Kristových učeníkov. Napríklad, dvaja odlišní svedkovia svedčia o Ježišovom výroku počas jeho života, že ak jeho nepriatelia zničia chrám (jeho tela), on ho znova postaví za tri dni (porov. Jn 2, 19, Mk 14, 58, Mt 26, 61). Tiež tajomne hovoril o „znamení Jonáša“ a o troch dňoch v lone zeme (Mt 12, 39-40) Pozoruhodné je aj svedectvo Kristových žalobcov, ktorí tvrdili Pilátovi:: „Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.”“ (Mt 27, 63).

 1. Hrob bol na Veľkú noc prázdny

V Lukášovom evanjeliu čítame: „V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu (ženy) a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.“ (Lk 24, 1-3) Hrob je prázdny, mŕtve telo Ježiša Krista sa nedalo nájsť. Ako je to možné? Existujú štyri možné vysvetlenia:

a) Telo ukradli jeho nepriatelia. Pokiaľ to spravili (a oni nikdy netvrdili, že to spravili), určite by to telo ukázali, aby zabránili úspešnému šíreniu kresťanskej viery presne v tom meste, kde došlo k ukrižovaniu. Ale oni ho ani raz nedokázali ukázať.

b) Telo ukradli jeho priatelia. Táto klebeta sa objavila ako prvá. Je však pravdepodobná? Dokázali ustráchaní apoštoli premôcť stráže pri hrobe? A čo je dôležitejšie, začali by kázať s tak mocnou autoritou, že Ježiš bol vzkriesený, hoci by vedeli, že nebol? Riskovali by svoje životy a prijali by palicovanie za niečo, o čom vedeli, že je podvrh, klam, podvod?

c) Ježiš nebol v hrobe mŕtvy, ale v čase uloženia do hrobu bol len v bezvedomí. Čo to znamená? Že keď sa Kristus prebral, odvalil kameň, premohol vojakov a po niekoľkých stretnutiach so svojimi učeníkmi, počas ktorých ich presvedčil, že bol vzkriesený z mŕtvych, odišiel do histórie. Toto sa dokonca ani Ježišovi nepriatelia nepokúšali tvrdiť. A nakoniec, kameň nemohol byť zvnútra odvalený jediným mužom, ktorý mal navyše prebodnutý bok a strávil šesť hodín pribitý na kríži.

d) Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Toto je to, čo povedal, že sa stane. Je to to, o čom tvrdili učeníci, že sa stalo. Je to jedna z najkrajších skutočností našej viery.

 

 1. V jednom okamihu sa z ustráchaných a beznádejných učeníkov stávajú odvážni svedkovia Kristovho vzkriesenia

Tí istí učeníci, ktorí sa rozpŕchli, ktorí zradili Krista, sa po jeho vzkriesení stávajú odvážnymi, horlivými a presvedčivými svedkami pravdy o Kristovom vzkriesení. Oni sami túto zmenu vysvetľovali tým, že videli vzkrieseného Krista a dostali moc byť jeho svedkami (porov. Sk 2, 32). Mnohí odporcovia tohto argumentu tvrdia, že táto premena u apoštolov bola dielom halucinácií. Toto tvrdenie je veľmi problematické. Učeníci neboli ľahkoverní, boli fyzicky veľmi zdatní a taktiež to tvrdohlaví skeptici ako pred vzkriesením, tak aj po ňom (porov. Mk 9, 32; Lk 24,11; Jn 20, 8-9.25).

 1. Svätý apoštol Pavol tvrdí, že Kristus sa zjavil nie iba jemu

Apoštol Pavol píše Korinťanom, že nielen on videl vzkrieseného Krista, ale aj ďalších 500 bratov: „Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. (1 Kor, 15, 6) Keď apoštol píše tieto slová, mnohí z týchto svedkov boli ešte nažive. Je to veľmi dôležitý fakt, keďže Korinťania boli ako národ k takýmto tvrdeniam veľmi skeptickí, a v čase, keď mnoho svedkov ešte stále žilo, by apoštol veľmi riskoval s takýmto verejným prehlásením, ak by to nebola pravda.  

 1. Prvotná Cirkev svojou existenciou a životom svedčila o Kristovom vzkriesení

Prvotná Cirkev rástla vďaka moci svedectva, že Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych a že Boh ho vďaka tomu učinil Pánom a aj Mesiášom (porov. Sk 2, 36). Toto svedectvo Cirkvi bolo pevne zakorenené vo víťazstve Ježiša Krista nad smrťou. To je tá správa, ktorá sa šírila a šíri po celom svete. 

 1. Obrátenie sv. apoštola Pavla

Samotné obrátenie apoštola Pavla a jeho svedectvo nasvedčujú pravde  vzkriesenia.  V liste Galaťanom píše: „Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista.“ (Gal 1, 11-12) Ďalej tvrdí, že pred jeho zážitkom na ceste do Damasku, kde videl vzkrieseného Ježiša, násilne prenasledoval kresťanskú vieru a učeníkov, no neskôr, na úžas a prekvapenie všetkých, riskuje svoj život pre evanjelium (porov. Sk 9, 20-25). Túto zmenu v svojom živote vysvetľuje nasledovne: „Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať.“  Ja som sa spýtal: „Kto si, Pane?“ A Pán povedal: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.  Ale vstaň a stoj na nohách; lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím.“  (Sk 26, 14-16)

FARSKÉ OZNAMY – Veľkonočná nedeľa – Pascha (12.04. 2020)

 • Verejné bohoslužby sú na základe rozhodnutia zo strany KBS, rešpektujúc nariadenia vlády SR, Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zrušené do odvolania!
 • Liturgický poriadok v našom chráme je prispôsobený vzniknutej situácii. Úmysly svätých liturgií sa budú slúžiť podľa pôvodného rozpisu (teda z celého dňa počas uvedenej liturgie), počas neverejných bohoslužieb, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu.
 • Vo Svetlom týždni, v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu a v nedeľu od 10:00 hod. do 16:00 hod.  bude pre súkromnú modlitbu veriacich otvorená predsieň farského chrámu. Aj takouto formou Vás pozývame k modlitbám za zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov a rodín. Eucharistické adorácie potom budú pokračovať od nasledujúceho týždňa. Prosíme však, aby ste pri príchode do chrámu dodržiavali všetky hygienické pokyny.
 • piatok (17.04. 2020)  je voľnica.
 • Opäť pripomíname, že ak by niekto potreboval nejakú duchovnú službu (napr. vyslúženie nejakej sviatosti, duchovnú radu…) neváhajte nás kontaktovať, najlepšie na mobilných číslach: o. Miroslav IĽKO – 0905 518 405, o. Pavol DANCÁK – 0904 738 683, o. Pavol FEČKANIN – 0902 397 646. Môžete nás vyhľadať aj v kancelárii farského úradu, kde sme v pracovných dňoch od 08:30 do 11:30 hod.