Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy.

Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva.

História Veľkého pôstu má dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až do apoštolských čias.

Prví kresťanskí spisovatelia jednohlasne dosvedčujú, že pôst Svätej Štyridsiatnice bol ustanovený sv. apoštolmi na napodobnenie štyridsaťdenného pôstu proroka Mojžiša (porov. Ex 34), Eliáša (porov. 3 Kr 19), ale hlavne po príklade Ježiša Krista, ktorý sa postil 40. dní (porov. Mt 4, 2).

Čas Svätej Štyridsiatnice prví kresťania prežívali v spomienke na Kristove strasti, snažili sa prehĺbiť svoju lásku k svojmu Spasiteľovi a zároveň sa pripraviť k oslave Jeho slávneho Vzkriesenia. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. Podľa svedectva sv. Ireneja to bol prvý zárodok dnešnej Štyridsiatnice. V tom čase sa organizoval v dvoch dňoch, a podľa tohto svedectva niekde trval deň, dva, a niekde 40-hodín. V poapoštolských časoch sa Cirkev v druhom a treťom storočí začína viac zamýšľať nie nad smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom.

V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to je ten týždeň, ktorý my nazývame strastný. Na konci tretieho storočia trvá Veľký pôst už 40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo, ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst. Dôležitým svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom zo svojich listov (340) píše nasledovné: Povedz bratom, že keď celý svet zachováva 40 denný pôst, v Egypte nech sa nedajú vysmiať za to, že sa budú zabávať.

Sv. otcovia: Cyril Jeruzalemský, Gregor Bohoslovec, Ján Zlatoústy, Ambróz Mediolánsky, Augustín a iní, spoločne hovoria o sv. Štyridsiatnici, ako o pôste štyridsaťdennom a vidia v tom všeobecné ustanovenie sv. Cirkvi.

Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana.

Hneď na začiatku Veľkého pôstu bohoslužba poukazuje na jeho cieľ, ako o tom hovorí stichira Prvej veľkopôstnej večierne. Máme sa postiť a konať skutky milosrdenstva, aby sme boli hodní vidieť Kristovo utrpenie a Svätú Paschu: „Radostne začnime pôstny čas, pripravme sa na duchovné skutky, očisťme si dušu, očisťme si telo. Tak, ako sa postíme v jedle, posťme sa od každej neresti. Nadchnime ducha dobrými skutkami, v ktorých sa zdokonaľujeme láskou, aby sme všetci mohli vidieť najčestnejšie utrpenie Krista Boha a Svätú Paschu a duchovne sa radovať.“

Po prvýkrát sa číta aj veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho spojená s hlbokými (zemnými) poklonami. Po ukončení večierne nasleduje obrad odpustenia. Kňazi a ľud navzájom prosia jeden druhého o odpustenie. Vzájomné zmierenie je prvým krokom v duchovnej obnove, ktorá bude prebiehať počas veľkopôstnych dní. Tento obrad sa vyvinul v kláštoroch, kde sa mnísi pred začiatkom pôstu  pozdravovali bozkom pokoja a zmierenia.

Hlavné myšlienky pôstnych bohoslužobných textov vo všeobecnosti sa zameriavajú na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako aj  vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v procese spásy.

Telesný pôst je dočasné zrieknutie sa mäsitých jedál, mliečnych výrobkov, vína a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To v nás hasí bludnú žiadostivosť vyberavosti, obžerstva a uschopňuje pociťovať a prijať Božiu blahodarnú silu.

Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí. V ňom sa každý má dať niesť milosťou modlitby, skutkami pokory a milosrdenstva. Súčasne je dôležité, aby sme sa zapálili čistou láskou k Bohu a ľuďom. Tu hlavnú úlohu zohráva pokora, kajúca modlitba a milosrdenstvo.

Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu
časom milosti a posvätenia.

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

 • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
 • v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
 • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 • v pondelok sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
 • v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
 • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
 • s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
 • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
 • Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. Vstredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!
 • Povzbudzujeme k čítaniu Božieho Slova, zvlášť v tomto milostivom čase roku Božieho Slova. Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“ Pripomíname, že vždy vo štvrtok po večernej svätej liturgii sa koná Biblická škola, stretnutia na ktorých sa rozjíma nad Božím slovom.

13. FARSKÝ PLES

V sobotu,
15. februára 2020, sa organizoval už 13. ročník Farského plesu našej farnosti.
Aj tohto roku sa ľudia spolu stretli, aby si oddýchli od každodenných starostí,
problémov a nechali sa uniesť príjemnou atmosférou tanca, spevu, zábavy a
vzájomných rozhovorov.

Bolo
veľmi príjemné a obohacujúce zároveň stráviť zopár spoločných chvíľ v kruhu
priateľov, známych, či zoznámiť sa s novými ľuďmi, ktorí veľakrát prinášajú do
našich životov niečo podnetné a užitočné.

ĎAKUJEME!

Celému
tímu Penziónu
Aston v Humennom
za zdarný
priebeh nášho plesu, výborné jedlo a profesionálny prístup.

Hudobnej skupine Generácia za vytvorenie fantastickej atmosféry aj počas
tohtoročného plesu.

Fotografovi
Tomášovi
Oharčákovi
za vydarené momentky z
nášho plesu.

Fotosteny – p. Tóthová za fotostenu na náš ples.

Všetkým darcom cien do rozmanitej tomboly nášho plesu. Veľmi si to vážime.

Účastníkom plesu za ich účasť a za všetky tie priateľstvá
(niekoľkoročné, resp. nové), ktoré obohacujú náš život!

Ďakujeme
aj všetkým
organizátorom a podporovateľom
, že nepoľavili a stále živia
myšlienku Farského plesu našej farnosti v Humennom.

Všetkým
srdečne ĎAKUJEME!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2020/13-farsky-ples-2/

FARSKÉ OZNAMY – Mäsopôstna nedeľa (16.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po tretíkrát.
 • V pondelok (17.02. 2020)sa predsv. liturgiami (o 06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi P.P. Gojdičovi.
 • utorok (18.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • V piatok (21.02. 2020) pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční od 16:00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezuvky.
 • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie.
 • Na budúcu  nedeľu (23.02. 2020) začíname večierňou liturgicky Svätú Štyridsiatnicu – Veľký pôst. Z tohto dôvodu sa začiatok nedeľných večierní počas Veľkého pôstu posúva na 17:00 hod.
 • Dávame vám do pozornosti a zároveň vás pozývame na celoslovenské modlitbové stretnutie „Ruženec za Slovensko“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 v Poprade v hale „Aréna Poprad“. Program stretnutia so svedectvami a modlitbou svätého ruženca začne o 13:00 hod. a vyvrcholí o 20:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou, ktorú bude sláviť Mons. Jána Babjak, prešovský arcibiskup metropolita. Bližšie informácie na plagáte na výveske.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o márnotratnom synovi (09.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po druhýkrát.
 • Na dnešnú nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Prežívame Rok Božieho Slova. Cirkev nás povzbudzuje a pozýva k tomu, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu zvlášť v tomto milostivom čase. Aj z tohto dôvodu sme pripravili v našej farnosti biblický projekt s názvom Liturgia Slova v rodinách. Text tejto Liturgie Slova si môžete vyzdvihnúť pri východe z chrámu, resp. stiahnuť z internetovej stránky farnosti. Pevne veríme, že aj vďaka tomuto projektu sa začne pravidelnejšie čítať Božie slovo v našich rodinách. 
 • utorok (11.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • V utorok (11.02. 2020)sa pred rannou sv. liturgiou o 06:00 hod. budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.
 • V sobotu (15.02. 2020) máme 1. zádušnú sobotu. Po svätých liturgiách, ktoré budú obetované za zosnulých z farnosti, budeme sa modliť panychídy s čítaniami hramôt.
 • Jarný tábor. GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva deti od 11 do 14 rokov na III. ročník Jarného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.-06.03. 2020, teda od pondelka do piatku. Cena je pre členov CVČ 48 € a pre nečlenov 52 €. Registrácia je iba cez online formulár  na stránke: www.gmcbarka.sk, kde nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

Krakow 2020. Dňa 23. mája sa uskutoční 11. Metropolitná púť v Krakowe. Aj tohto roku sa jej plánujeme zúčastniť vo víkendovej forme. Jednou z aktivít je návšteva (piatok, 22.mája) Osvienčimu. Aby sme však vedeli zarezervovať termín a sprievodkyňu, potrebujeme poslať predbežný zoznam. Preto chceme poprosiť tých, ktorí plánujú ísť na túto víkendovú púť, aby sa nezáväzne prihlásili v sakristii. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  

Liturgia Slova v rodinách

V dnešnom svete má mnoho ľudí hlad a smäd po živote, uzdravení a pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. Vieme, že z hojnosti svojej lásky sa Kristus prihovára k ľuďom ako k priateľom a žije medzi nami, aby mohol pozývať a privádzať všetkých k sebe samému. V tejto perspektíve sa Cirkev od svojich počiatkov usiluje ohlasovať Krista a zvestovať ho. Táto misia je samotným srdcom alebo raison d’etre Cirkvi. Nemôžeme však poprieť, že mnohým ľuďom stále chýba tento „ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval Koncil.“

Týmito slovami v liste z 25. januára 2019 kardinál Luis A. Tagle, prezident Katolíckej Biblickej Federácie, ohlásil všetkým jej členom zámer zamerať rok 2020 ako „Rok Božieho Slova“ počnúc od 1. decembra 2019 až po sviatok sv. Hieronyma, ktorý je v liturgickom kalendári západnej Cirkvi 30. septembra 2020.

Aj my teda prežívame Rok Božieho Slova, v rámci ktorého vnímame tri podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť práve Božiemu slovu.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma.

Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali.

Cirkev nás povzbudzuje a pozýva k tomu, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu zvlášť v tomto milostivom čase. Mnohí sa však pýtajú: Čo je vlastne Božie slovo?

Odpoveď na túto otázku nachádzame v týchto slovách Ježiša Krista: „Boli tvoji a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty, Otče, dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 17,6-8).

Sväté písmo je teda neoceniteľným pokladom. Je slovom Boha, slovom pre život a teda by malo byť súčasťou života každej rodiny.

Táto pastoračná pomôcka vznikla pre vnútornú potrebu našej farnosti a má byť pomôckou pre naše rodiny, aby sa v nich pravidelnejšie čítalo Božie slovo a rozjímalo sa nad ním.

Božie slovo totiž má byť svetlom nášho života. Kto ho nemá, ten blúdi. V Žalme čítame: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119,105)

Nech čítanie a rozjímanie Božieho Slova vedie naše rodiny na ceste svätosti, aby sme sa stávali vernými učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša Krista.

Čítanie Božieho slova v rodine si môžete stiahnuť tu.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi (02.02. 2020)

 • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

 1. Juraj RIBÁRSZKI,narodený abývajúci v Bratislave a  Daniela CHRIPÁKOVÁ,narodenáv Humennom a bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po prvýkrát.
 • Zajtra (03.02. 2020) organizujeme farskú sánko-lyžovačku v lyžiarskom stredisku Medvedie. Odchod autobusu je o 08:15 hod. spred parkoviska pod chrámom.
 • utorok (04.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.02. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. V piatok (07.02. 2020) je tiež voľnica!
 • Pozývame všetky deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretko, ktoré bude v piatok (07.02. 2020) o 16.00 hod. v budove GJZ. Prineste si prezúvky.
 • sobotu (08.02. 2020) Vás pozývame na fašiangové zabíjačkové stretnutie, ktoré sa uskutoční od ranných hodín v areáli nášho gymnázia GJZ. Príďte aj takouto formou upevniť vzťahy v našom farskom spoločenstve.
 • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody, sa uskutoční v sobotu (08.02. 2020). Vstupné je 15 eur. Informácie na výveske.
 • Na budúcu nedeľu (09.02. 2020) je vyhlásená zbierka na Podporný fond ABÚ. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
 • Opravy v hramotnej knihe farnosti. Keďže sa blíži čas zádušných sobôt v liturgickom kalendári, chceme vás poprosiť, že ak potrebujete vykonať nejakú zmenu, opravu v hramotnej knihe, aby ste to nahlásili kňazovi v sakristii.

Detský farský karneval

Fašiangy sú spojené s dobrou náladou, spevom, hudbou, tancom a takisto aj s organizovaním karnevalov. Jeden z takýchto karnevalov, určený predovšetkým pre deti, sme sa po roku rozhodli zorganizovať aj my v našej farnosti.

V nedeľu (26.01. 2020) od 14.30 hod. začali do Penziónu Aston prichádzať rôzne rozprávkové postavičky, policajti, supermani, zvieratká, princezné a ďalšie iné zaujímavé postavy.

Animátori zo zboru sv. Terezky Ježiškovej, ktorí pripravili bohatý a pútavý program, tento karneval pripravili v duchu rozprávky s názvom Narnia.

Okrem krásnych masiek, ktoré zdobili nejednu detskú tvár, nám mohli deti naplno ukázať svoje tanečné kúsky, ale aj šikovnosť v rôznych súťažiach. Pre všetky deti bola pripravená sladká odmena.

Na konci akcie sa vyberali aj najkrajšie masky karnevalu.  Výber bol veľmi ťažký, ale nakoniec sa v každej kategórii našli víťazi. Ale vyhrali vlastne všetci!

Okrem súťaženia a zábavy má však tento farský karneval do seba aj niečo viac. Bolo to predovšetkým podujatie, ktoré spojilo malých, starších i tých ešte starších, združilo jednotlivých členov rodín a do istej miery aj utužilo aj vzťah farnosť – rodina.

Touto cestou sa chceme poďakovať našim animátorom za ich čas a ochotu pripraviť toto podujatie v rámci našej farnosti, všetkým z Penziónu Aston za ich ochotu a ústretovosť, ale aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prípravám a realizácii tohto detského karnevalu.

Tešíme sa už na budúci rok.

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2020/detsky-farsky-karneval-3/