30. výročie založenia Zboru sv. Terezky Ježiškovej v našej farnosti

V zapršanú jesennú nedeľu 29. októbra 2017 sa v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom konala oslava 30. výročia založenia Zboru sv. Terezky Ježiškovej. V tento deň si terajší aj bývalí členovia zboru spoločne pripomenuli začiatky, úspechy aj prínos Zboru sv. Terezky Ježiškovej vo farnosti. Už mnoho rokov sprevádzajú mesto Humenné piesňami, akadémiami, vystúpeniami a inými aktivitami a samozrejme aktívne pôsobia aj v miestnom farskom spoločenstve. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil otec vikár Martin Zlacký. V slávnostnej homílii priblížil a dal za príklad život sv. Terezky Ježiškovej, jej odvahu robiť malé veci s veľkou láskou na oslavu Boha, ako nás vyzývala aj stať nedeľňajšieho evanjelia, kde Ježiš prikázal mužovi, z ktorému vyhnal zlých duchov: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!“

Po svätej liturgii sa konal spoločný slávnostný obed súčasných členov zboru s rodinnými príslušníkmi, miestnym otcom duchovným Miroslavom Iľkom a otcom kaplánom Pavlom Dancákom. Poobede o 15.00 hodine sa konala slávnostná akadémia, ktorú si pripravili členovia zboru. Prostredníctvom slova, scénok, prezentácií a spevu si pripomenuli úplné začiatky zboru. Zbor nosí meno sv. Terezky Ježiškovej z vďačnosti k otcovi Jánovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR, ktorého dlhý život sprevádzala láska k tejto jednoduchej a nenápadnej dievčinke, ktorá naplno spustila loďku svojho života na vlny dôvery a lásky v úplnej odovzdanosti Bohu.

Záver akadémie patril ďakovaniam. V prvom rade Pánu Bohu za jeho požehnanie, a duchovných otcom, ktorí pôsobia vo farnosti. Neodmysliteľná vďaka patrila aj rodičom za to, že vedú svoje deti po ceste k Pánovi. Pri ďakovaní vypadla aj nejedna slzička z dojatia, keď ďakovali už zosnulým duchovným otcom Michalovi Ivankovi a Emilovi Sičákovi, vzácnym kňazom, ktorí počas svojho života podporovali toto miestne spoločenstvo. Zbor svätej Terezky Ježiškovej si na túto slávnostnú chvíľu pripravil hymnu k sv. Terezke Ježiškovej, ktorá odznela ako vrchol celého slávnostného spomienkového stretnutia.

Vedúcim zboru bola udelená pamätná listina, ktorú im s veľkou vďakou a radosťou odovzdali otec vikár Martin Zlacký a otec dekan Miroslav Iľko. Po oficiálnej slávnostnej akadémii sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jana Zlatoústeho konalo neoficiálne stretnutie pre všetkých zúčastnených s malým agapé. Pri vzájomných rozhovoroch si mohli vymieňať vzácne spomienky na toto krásne a požehnané obdobie.

5. februára 1987 bol založený maličký Zbor sv. Terezky Ježiškovej z veľkej túžby zasiať semienko do lona Gréckokatolíckej cirkvi, aby rástlo a pritiahlo mladých ľudí k Pánovi. Nemalú zásluhu na vzniku zboru majú manželia Jakubovci, ktorí okrem svojich vlastných detí prijali ďalších dvadsať, aby im pomáhali, povzbudzovali ich, chránili a viedli na ceste k Pánovi.
Aj vďaka ich snahám začali prvé spievané sväté liturgie, jasličkové pobožnosti a akadémie. V pravoslávnom chráme sa 26. decembra 2003 uskutočnil ekumenický koncert, na ktorom samozrejme nechýbali. V roku 2004 sa v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky nahralo prvé CD. Nahrávalo sa pre potreby členov zboru.
Ďalšie obdobie prinieslo pre spoločenstvo a zbor nemalé zmeny. Značná časť mladých odišla do iných miest na štúdium. Do zboru prichádzali noví mladí členovia, ktorí opäť potrebovali čas na spoznávanie sa. Zbor prechádzal premenou, v zbore sa vystriedalo množstvo detí a mladých členov. V súčasnosti ho tvoria rozmanití mladí ľudia, obohatení rôznymi darmi a talentami, ktorí sú otvorení pre službu Cirkvi. Činnosť zboru nadväzovala na predchádzajúcu tradíciu. V súčasnosti sa stretávajú na spoločných nácvikoch v rehoľnom dome sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Každú nedeľu a v sviatky o 10.30 hod. pred svätou liturgiou v sakristii chrámu.

My kresťania veríme, že náš život má zmysel a že má aj konkrétny cieľ. Tento cieľ chceme neustále hlbšie spoznávať v spoločenstve ostatných putujúcich, vedomí si závislosti jeden od druhého, vedomí si aj toho, že na ceste ku Kristovi potrebujeme v prvom rade otvorené srdce a až potom všetko ostatné a že každá vynaložená námaha stojí za to. Čas strávený v spoločenstve nie je darom len pre spoločenstvo, ale aj pre každého jednotlivca a obohacuje miestne farské spoločenstvo. Radosť rozdávaním rastie, tak sa chceme podeliť s darom, ktorý sme dostali. Radi slúžime a delíme sa o svoju radosť s inými. Nech je všetko na česť a slávu Božiu, a to aj v duchu slov sv. Terezky: „Chcem, čo chce Ježiš, hľadám, čo chce On, milujem, čo miluje On.“

 

FOTOREPORT zo slávnosti:  https://grkathe.sk/project/30-vyrocie-zboru-sv-terezky-jeziskovej/

FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa po ZSD

(29.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Jaroslav ANDREJĆÍK narodený a bývajúci v Humennom aLýdia SEMANOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa ešte v priebehu budúceho týždňa nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V zbierke na Misie veriaci v našej farnosti obetovali – eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 • Dávame vám do pozornosti, že v stredu 1. novembra 2017 o 14.25 h bude na RTVS 2 odvysielaný dokumentGojdič. Láska nadovšetko, ktorý zachytáva život nášho blahoslaveného hieromučeníka Pavla.
 • Chceme pripomenúť hlavne rodičom, že na základe Smerníc ohľadom podávania Eucharistie nemluvňatám a malým deťom, dieťa, ktoré ešte neprijalo sviatosť zmierenia a pokánia (vo vašom ponímaní nebolo na 1. sv. prijímaní), nesmie pristupovať k prijatiu Eucharistie samo, ale iba v sprievode jedného z rodi­čov alebo vhodnej dospelej osoby, ktorá svojou prítomnosťou vydáva pred kňazom svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.

Kňaz podáva Eucharistiu aj deťom počas ich prípravy na prvé prijatie svia­tosti zmierenia a pokánia, okrem prípadu, keď dieťa spácha ťažký hriech. Kvôli tomuto je nutná prítomnosť rodičov pri prijímaní malých detí a nemluvniat, aby vydali svedectvo, že dieťa môže prijať Eucharistiu.  V opačnom prípade potom dieťa prichádza ku kňazovi na tzv. „krížik“.

 • utorok, 31.10. 2017, stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia nebude!
 • V dňoch od do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienky získania odpustkov:

 • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku
 • nábožne navštíviť cintorín raz denne
 • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
 • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca
 • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu

V nadväznosti na tieto informácie a skutočnosti Vás pozývame, aby ste sa snažili sviatosť zmierenia vykonať si už počas pondelka a utorka (v utorok večer budeme spovedať 5 kňazi) a tak mohli od už od 1. novembra získavať odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Pamiatkou zosnulých (je na výveskách):

Pondelok
30.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.  16.00 – 18.00 hod.

Utorok
31.10. 2017

06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod.

 Streda
01.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Štvrtok
02.11. 2017

 06.00 – 07.30 hod.

 17.00 – 18.00 hod.

Piatok
03.11. 2017
06.00 – 07.30 hod.

16.00 – 18.00 hod. 

 

 • Dňa novembra 2017, t.j. v stredu, sa uskutoční stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane s o. biskupom Milanom Chauturom. Odchod autobusu je o 8.00 hod. z Dubníka a o 8.15 hod. z Lipovej ulice.
 • V rámci projektu 9 mesiacov za život Vás pozývame vo štvrtok 2.11. 2017 o 10.00 hod. na modlitby za duše zosnulých nenarodených detí pred bránu nemocnice v Humennom.
 • Pozývame členov speváckeho Zboru sv. Jozefa, ale aj všetkých nových záujemcov o účinkovanie v tomto zbore, na stretnutie v súvislostí s programom pred vianočnými sviatkami, ktoré sa uskutoční 11. 2017 (stredu) po sv. liturgii o 16.30 hod.

Farské oznamy – 20. nedeľa po ZSD

(22.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 3. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 4. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Tomáš VOROBEĽ narodený a bývajúci v Humennom aRadka BIĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • V utorok, 24.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Už to bude stretnutie iba tých deti, ktoré sú v štádiu bezprostrednej prípravy, teda už bez žiakov 1. a 2. ročníka.
 • Vo štvrtok 26.10. 2017 máme liturgickú spomienku veľkomučeníka Demetra. V stredu večer Veľká večiereň a vo štvrtok obrady ako sviatok v pracovný deň.
 • Gréckokatolícka Charita pozýva vo štvrtok, 26.10. 2017 od 9.30 hod. na Deň otvorených dverí. Bližšie informácie na výveske a vo farskom časopise.
 • V piatok 27.10.2017 pozývame našich mladých na farské stretko.
 • V sobotu, 28.10. 2017 o 14.00 hod., pozývame všetky deti do 12 rokov na eRko stretnutie, ktoré sa uskutoční v budove nášho gymnázia, zadný vchod. Deti nech si prinesú prezúvky.
 • V noci zo soboty na nedeľu je zmena času, prechádza sa na zimný čas!!!! Nezabudnúť si hodiny posunúť z tretej hodiny na druhú hodinu.

FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa po ZSD

(15.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.
 5. Radoslav LEGDAN narodený a bývajúci v Humennom aMgr. Miroslava CIPÍNOVÁ narodená v Bardejove a bývajúca v Gaboltove, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov

     OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 17.10. 201715 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia.
 • Na budúcu nedeľu, 22.10. 2017 je vyhlásená zbierka na Misie. Darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 (streda) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Dňa 18. októbra 2017 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 09:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať.

„Nespočetné množstvo detí sa narodilo počas vojny a nikdy nepoznalo mier. Ich slzy a ich utrpenie volajú do neba,“ apelujú na medzinárodné spoločenstvo medzi inými aj sýrski kresťanskí patriarchovia.

Ruženec je modlitbou všetkých – tých, ktorí potrebujú ochranu v nebezpečenstvách, potrebách, skúškach a súženiach prítomných i budúcich. Je modlitbou bohatých aj chudobných, vzdelaných i prostých, laikov, biskupov a kňazov, rehoľníkov, manželov, detí.  Je modlitbou za živých aj mŕtvych. Cirkev po celom svete sa ju modlí viac ako pol tisícročia.

FARSKÉ OZNAMY – 18. nedeľa po ZSD

(09.10. 2017)

     OHLÁŠKY

 1. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po druhýkrát.
 2. Marek GECELOVSKÝ narodený a bývajúci v Poprade aDana PETROVAJOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 3. Peter LOŠÁK narodený a bývajúci v Humennom aViera KARASOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 4. Richard SIRKA narodený a bývajúci v Humennom aMichaela GERGEĽOVÁ narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

OZNAMY

 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018 (14 eur) aMisionár (11 eur).
 • Pripomíname modlitbu Mariánskeho molebenu: pred večernými liturgiami o 45 hod., v stredu aj pred rannou sv. liturgiou o 06.15 hod.
 • V utorok 10.10. 201700 hod. sa uskutoční stretnutie s deťmi, ktoré sa pripravujú na sviatosť pokánia a zmierenia. Pozvanie platí aj pre žiakov 1. a 2. ročníka.
 • V piatok 13.10. 2017 o 10.00 pred nemocnicou sa bude modliť posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva a na konci modlitieb bude zasvätenie humenskej nemocnice Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Následne o 12.00 hod. bude svätá omša.
 • V piatok po večernej sv. liturgii pozývame mladých našej farnosti na farské stretko.
 • Pripomíname a pozývame k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Cestovná agentúra BYZANT poslala ponuku na archieparchiálnu púť s vladykom Jánom Babjakom, SJ do Svätej Zeme, v termíne 21. – 28. apríla 2017, v cene 710 €. Bližšie informácie na výveske na plagáte
 • Aktualizácia členov spolku svätého ruženca vo farnosti Humenné. Prosíme všetkých, ktorí už sú členmi ružencového spoločenstva, resp. majú záujme sa stať jeho členom, aby sa v priebehu týždňa zapísali na pripravené hárky, ktoré budú umiestnené vzadu v chráme. Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch. Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si ružencové spoločenstvá dávajú aj konkrétne úlohy, preberajú za niečo zodpovednosť – napríklad pomáhajú v aktivitách vo farnosti, starajú sa o záležitosti, ktoré aktuálne prináša doba. Inými slovami zmyslom ružencových bratstiev je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku, na konkrétne skutky.

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa po ZSD

(01.10.2017)

     Ohlášky

 1. Štefan LUKÁČ, narodený a bývajúci v Humennom a Adriana KUSKOVÁ, narodená a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po tretíkrát.
 2. Radoslav Ščerba, narodený a bývajúci v Humennom a Lucia Geregová, narodená v Michalovciach a bývajúca v Moravanoch, ohlasujú sa po prvýkrát.

         Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

     Oznamy

 • V zbierke pre Potreby farnosti veriaci v našej farnosti obetovali 49,- eur. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!
 • Prosíme Vás, aby ste sa v priebehu mesiaca október nahlásili k odoberaniu časopisu Slovo na rok 2018. Príspevok, ktorý prosíme zaplatiť, ostáva nezmenený – 14 eur. V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2018 (tiež to nahláste pri zapisovaní), jeho cena je 1,50 eur/ks.
 • Takisto záujemci o odoberanie časopisu Misionár nech sa prihlásia v sakrestii do konca októbra. Predplatné na rok 2018 (aj s kalendárom) je 11 eur.
 • Dnešným dňom, 10. 2017. začíname mariánsky mesiac. V rámci mariánskej úcty budeme sa v našom chráme modliť Mariánsky moleben. Počas pracovných dní pred večernou svätou liturgiou o 17.45 hod. a v stredu aj pred svätou liturgiou o 6.15 hod. Október je predovšetkým mesiacom modlitby posvätného ruženca. V nadväznosti na túto informáciu vás chceme pozvať k modlitbe desiatku svätého ruženca v našich rodinách, na úmysly našej farnosti, vždy v nedeľu o 20.00 hod.
 • Pozývame všetky deti do 12 r. na eRko – stretko, ktoré sa uskutoční 10.2017 o 14:00 v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
 • spoveď pred prvým piatkom: Starých a chorých navštívime doma vo štvrtok (05.10.) od 8:00 hod.

Podvod

Jeden majster dlhé roky pracoval vo veľkom stavebnom podniku. Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať miesto, ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadieť na výdavky.
Hneď sa dal do práce, ale podľahol pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil podradný materiál, zamestnal neodborníkov za nízku mzdu a takto ušetrené peniaze strkal do vlastného vrecka.
Keď bola stavba hotová, pri malej slávnosti odovzdal majster riaditeľovi kľúč od vily.
Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil, stisol mu ruku a povedal: „Túto vilu prijmite ako dar na znak úcty a vďačnosti.“
Dni, ktoré prežívaš sú tehlami tvojho budúceho domu…