Denný stacionár

Cieľová skupina:  dospelý klient (zdravotne postihnutý, duševne chorý, senior), ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Pre koho je denný stacionár určený? Pre osoby, ktoré:

– sú odkázané na celodennú starostlivosť pre obmedzenú pohyblivosť a vek,
– trpia miernou a ľahkou poruchou pamäti (nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom prostredí),
– zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje si sústavnú zdravotnú starostlivosť,
– optimálny funkčný stav, ktorý umožňuje pobyt v dennom stacionári. 

Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná dospelému klientovi, ktorý žije v rodine s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí mu nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ho umiestniť v domove dôchodcov, resp. čaká v poradovníku na umiestnenie do domova sociálnych služieb. 
Tiež je určený dospelému klientovi, ktorý žije sám a  potrebuje kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.

Kapacita: 12 miest, kde poskytujeme dennú starostlivosť v dohodnutom čase. 

Hlavným cieľom tohto zariadenia je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie. Poslaním denného stacionára je veľmi potrebná podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času. 

Čo na klientov v Dennom stacionáre čaká? Pekné domáce prostredie, príjemný personál, noví priatelia, vrstovníci, kolektív, spoločnosť, zábava… Dospelý klient denného stacionáru u nás nájde pomoc a podporu osobnej hygiene, pri obliekaní, pri stravovaní a pomoc so všetkým, čo sám nezvláda. Taktiež dohľad nad užívaním liekov, na pitný režim atď. Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie. Úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť klientom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí.

Dospelým klientom ponúkame:

– sociálne poradenstvo
– obslužné činnosti: stravovanie
– tréning pamäti (trénovanie pamäti, pozornosti, koncentrácie, vnímania).
– nácvik komunikačných zručností.
– ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,
– pohybové cvičenia, skupinové kondičné cvičenia,
– preventívne aktivity (preventívne besedy s rôznymi odborníkmi)
– pracovná terapia:  výtvarné tvorenie, výroba dekoračných predmetov, výroba sviečok,  výroba mydiel,
– duchovný program (spoločné modlitby, práca s bibliou, stretnutie s  kňazom…)
– v dennom stacionári sa využívajú prvky z rôznych terapií ako: socioterapia, muzikoterapia biblioterapia, arteterapia, ergoterapia, tanečnej terapia.
– sociálne aktivity (rozprávanie, spomínanie, čítanie kníh, dennej tlače pri káve, čaji v príjemnej atmosfére, spoločné cvičenie, dohľad nad užívaním liekov, spoločenské hry, spievanie, organizácia akcií (fašiangová zábava, poznávací výlet)
– účasť na kultúrnych akciách (spoločná návšteva kina, cukrárne, výlety, prechádzky… ).
– využívanie PC
– priestor na oddych, odpočinok

Pracovníci denného stacionára:
Mgr. Dominka Ficová (sociálna pracovníčka, opatrovateľka),
Mgr. Martina Piteľová (sociálna pracovníčka).
Zodpovedná osoba:  Mgr. Jana Vyšinová.

Prevádzka denného stacionára:
od 8,00 hod – 16,30 hod. iba v pracovných dňoch podľa platného cenníka. 

Podmienky prijatia:
– dohodnúť si telefonicky termín osobného stretnutia
– právoplatné rozhodnite o odkázanosti na denný stacionár
– vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu
– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave 

Služby denného stacionára môžu využiť aj samoplatcovia bez posudku odkázanosti na denný stacionár. 

Adresa:     Štefánikova ulica 1525/29, 066 01  Humenné,
Kontakt:   0910842546,
E-mail:      domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk