eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí

     eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

     Cieľ eRka

     Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

     Základom činnosti eRka sú pravidelné stretká

     Deti sa so svojimi animátormi stretávajú spravidla v dvojtýždňových intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje kurzy a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi animátormi radostné spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladajú animátori na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Cez osobný príklad animátorov tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti.

     Motto eRka

     Činnosť eRka na stretkách vystihuje motto: ,,Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.“

Harmonogram eRko stretiek v našej farnosti v školskom roku 2019/2020

14.9. 2019
21.9. 2019
5.10. 2019
19.10. 2019
26.10. 2019
9.11. 2019
23.11. 2019
7.12. 2019
21.12. 2019