Hlavné pravdy viery

 1. Kto je Pán Boh? Náš Nebeský Otec.
 2. Odkiaľ je svet? Stvoril ho Boh pre nás.
 3. Čo môže urobiť Boh? Všetko, čo chce. Boh je všemohúci.
 4. Zaujíma sa Boh o svet aj teraz? Boh sa stará o svet a dbá o všetko.
 5. Čo je Sväté Písmo? Je to Božie slovo napísané z vnuknutia Svätého Ducha.
 6. Prečo nevidíme Boha? Lebo nemá telo, je čistý duch.
 7. Čo je modlitba? Je to rozhovor s Bohom.
 8. Koľko je bohov? Je jeden Boh, v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch.
 9. Ako voláme 3 božské osoby? Najsvätejšia Trojica.
 10. Kto sú anjeli? Sú to neviditeľné duchovné stvorenia, ktoré nemajú telo, ale majú rozum a slobodnú vôľu.
 11. Akí sú dobrí anjeli? Milujú Boha a ľudí vedú k dobrému.
 12. Akí sú zlí anjeli? Nenávidia Boha a ľudí navádzajú na zlo.
 13. Odkiaľ sú ľudia? Prvých ľudí stvoril Boh.
 14. Z čoho sa skladá človek? Zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše.
 15. Aká je duša človeka? Neviditeľná a nesmrteľná, nikdy nezomrie.
 16. Kedy sa pácha hriech? Keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.
 17. Akým spôsobom sa pácha hriech? Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
 18. Vymenuj 7 hlavných hriechov! Pýcha, hnev, závisť, lakomstvo, nečistota, obžerstvo, lenivosť.
 19. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými ľuďmi? Dobrých Boh odmení v nebi a zlých potrestá večným zatratením.
 20. Čo sa stane s kajúcim hriešnikom? Boh mu odpustí, lebo ho miluje.
 21. Čo sa s nami stane po smrti? Bude náš osobný súd, ktorý rozhodne o tom, či budeme spasení alebo zatratení.
 22. Kam sa dostane človek po smrti? Telo do zeme, ale duša do neba, do pekla alebo do očistca.
 23. Kedy veríme v Boha? Keď Božie slovo berieme vážne a podľa neho aj žijeme.
 24. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? Prisľúbil im a neskôr aj poslal Vykupiteľa, Ježiša Krista.
 25. Kto je Svätý Duch? Je to tretia Božská osoba, pravý Boh.
 26. Prečo Ježiš zoslal Sv. Ducha? Aby apoštolov posilnil, urobil ich smelými a nás aby viedol a posväcoval v kresťanskom živote.
 27. Ktoré sú hlavné pravdy našej viery?
  1. Boh je len jeden
  2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
  3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil
  4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorých dobrých odmeňuje a zlých tresce
  5. Ľudská duša je nesmrteľná
  6. Božia milosť je k spaseniu potrebná
 28. Ktoré sú božské čnosti?

Božské čnosti sú základom mravného konania kresťana a sú zárukou prítomnosti  a pôsobenia Svätého Ducha  v schopnostiach človeka. Božské  čnosti sú tri: viera, nádej láska.

Viera je božská čnosť, ktorá nám pomáha veriť v Boha a  vo všetko, čo nám on povedal a zjavil  a čo nám predkladá  veriť svätá Cirkev.

Nádej je božská čnosť, pomocou ktorej túžime po nebeskom  kráľovstve a večnom živote ako po svojom šťastí, vkladáme  svoju dôveru do Kristových prisľúbení, hľadáme oporu nie  v našich silách, ale utiekame sa o pomoc milosti Ducha  Svätého.

Láska je božská čnosť, ktorou milujeme Boha nadovšetko  pre neho samého, a blížneho ako seba samého pre lásku  k Bohu.

 1. Ktoré sú dary Svätého Ducha? Mravný život kresťanov podporujú dary Svätého Ducha. Sú to trvalé dispozície, ktoré uspôsobujú človeka počúvať a nasledovať vnuknutia Ducha Svätého.

Sedem darov Svätého Ducha  predstavujú: dar múdrosti, dar  rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti  a dar bázne božej.