Ježiš Kristus a Svätá Nazaretská rodina

 1. Koho si vyvolil Boh za matku Spasiteľa? Bohorodičku – Pannu Máriu.
 2. Aká bola Panna Mária? Bola plná milostí, počatá bez hriechu a vzatá do neba s telom i dušou.
 3. Kto je Ježiš Kristus? Boží Syn – druhá Božská osoba, ktorá sa stala človekom.
 4. Kto je svätý Jozef? Ženích Panny Márie, ochranca a vychovávateľ Ježiša.
 5. Kedy oslavujeme narodenie Ježiša Krista? Na Vianoce – 25. decembra.
 6. Kde sa narodil Ježiš? V chudobnej jaskyni, v meste Betlehem.
 7. Čo znamená meno Ježiš Kristus? Ježiš = Spasiteľ, Kristus = Pomazaný.
 8. Koľko prirodzeností je v Ježišovi Kristovi? Dve: božská – je opravdivý Boh a ľudská – je opravdivý človek.
 9. Prečo sa stal Boží Syn človekom? Aby nás učil, trpel a zomrel za nás.
 10. Koľko rokov mal Ježiš, keď začal vyučovať? Asi 30.
 11. Za kým išiel Ježiš prv, než začal vyučovať? Za Jánom Krstiteľom, aby ho v Jordáne pokrstil.
 12. Čomu nás učil Ježiš? Všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení.
 13. Kto spísal učenie a život Ježiša? Štyria evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
 14. Ako znie hlavné prikázanie? Milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého.
 15. Prečo robil Ježiš zázraky? Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, ukázal svoju božskú moc, aby mu ľudia uverili.
 16. Čo urobil Ježiš pri poslednej večeri? Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv.
 17. Kto teraz premieňa chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista? Nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi.
 18. Ako trpel za nás Ježiš? Potil sa krvou, bol bičovaný, tŕním korunovaný, niesol ťažký kríž a bol ukrižovaný.
 19. Za čo trpel a zomrel Ježiš? Za všetky hriechy celého ľudstva.
 20. Kedy a ako zomrel Ježiš? Bol ukrižovaný na kríži na hore Golgota.
 21. Kedy si pripomíname pamiatku Kristovho ukrižovania? Na Veľký piatok.
 22. Čo sa stalo po smrti Ježiša? Na tretí deň vstal z mŕtvych.
 23. Kedy vstal z mŕtvych Ježiš? Na Veľkonočnú nedeľu – Paschu, Vzkriesenie.
 24. Prečo zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš? Aby nás vykúpil a spasil.
 25. Odkiaľ vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych? Od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, rozprávali sa a jedli s ním.
 26. Je vzkriesenie Ježiša Krista sviatok? Áno, je to najväčší kresťanský sviatok.
 27. Čo slávime na štyridsiaty deň po Vzkriesení? To, že Ježiš vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.
 28. 28. Vráti sa ešte Ježiš na zem? Áno, na konci sveta v sláve, aby súdil všetkých ľudí.
 29. Koho zoslal Ježiš na 50-ty deň po Vzkriesení? Zoslal Svätého Ducha.