18. nedeľa po Päťdesiatnici

(23.09. 2018)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marcel KALANINMartina ČURLEJOVÁ. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Ján KUCHTAJana HORVÁTOVÁ. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • V zbierke na Kňazský seminár sa v našej farnosti nazbieralo 186.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok (27.09. 2018) po večernej liturgii začína nový cyklus Biblickej školy s o. Karasom.
  • Na nedeľu (30.09. 2018) je vyhlásená zbierka na pomoc eparchii Oradea, v ktorej bola požiarom katastrofálne zničená budova biskupstva a otec arcibiskup a metropolita Ján zo solidarity s veriacimi a duchovenstvom v Rumunsku vyhlásil túto mimoriadnu zbierku. Takisto všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Pripomíname tiež Zbierku na rekonštrukcia nášho chrámu (kompletná rekonštrukcia vykurovania v chráme), ktorá je vyhlásená v našej farnosti na 14. októbra 2018. Už vopred Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť a trpezlivosť.
  • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých začínajú bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si prihlášky vyzdvihli v sakristii, doma ich vyplnili a odovzdali ich do zajtrajšej večernej sv. liturgie (09.2018) v sakristii chrámu farárovi alebo kaplánovi. Deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti, nech majú k prihláške doložený aj aktuálny výpis z krstnej matriky.