FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (01.09. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

1. Ľubomír BUZGO,narodený v Humennom a bývajúci v Kamenici n/C. a Štefánia HUBCEJOVÁ,narodená v Humennom a bývajúca v Pakostove. Ohlasujú sa po tretíkrát.

2. Tomáš HUDÁK,narodený a bývajúci v Humennom a Veronika GILDEINOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

3. Marek HELMECI,narodený a bývajúci v Humennom a Natália URAMOVÁ narodená a bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

4. Dávid PETRIŠ,narodený a bývajúci v Humennom a Simona ŠALATOVÁ narodená v Humennom a bývajúca vo Vyšnom Hrušove. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • pondelok (02.09. 2019) bude v rámci otvorenia nového školského roku na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho o 09:00 hod. sv. liturgia v našom chráme.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (06.09. 2019) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. Na večernú sv. liturgiu pozývame všetkých školákov, učiteľov, ale aj rodičov, budeme sa modliť za plnosť darov Sv. Ducha.
  • nedeľu (08.09. 2018) máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Liturgický program ako v nedeľu. Pri všetkých sv. liturgiách bude mirovanie.
  • V sobotu (08.09. 2018), keďže nám už začína nový školský rok, pozývame deti do 12 rokov na eRko stretko, ktoré sa uskutoční o 14:00 hod. v budove GJZ. Je potrebné priniesť si prezuvky.
  • Tzv. „Kalvársky odpust“ bude v našej farnosti v dňoch 14. – 15.09. 2019, slávnostné liturgie počas týchto dní plánujeme slúžiť vonku na Kalvárii pred naším chrámom. Všetko, samozrejme, v závislosti od počasia.
  • Slávnosť Slávnostného svätého prijímania. Prosíme rodičov, ktorých deti začínajú v tomto školskom roku bezprostrednú prípravu na prijatie Sviatosti zmierenia a pokánia, aby si v priebehu budúceho týždňa vyzdvihli prihlášky v sakristii, vyplnili ich  a odovzdali ich do 22.09.2019 v sakristii chrámu farárovi alebo kaplánovi. Deti, ktoré neboli krstené v našej farnosti, nech majú k prihláške doložený aj aktuálny výpis z krstnej matriky.

Ponuka púte. Dostali sme ponuku na pútnický zájazd do Castel Gandolfa, Pompejí, Padovy v októbrovom termíne. Bližšie informácie na plagáte na nástenke.