FARSKÉ OZNAMY – 4. nedeľa po Päťdesiatnici (28.06. 2020)

  • V zbierke pre Seminár sa v našej farnosti nazbieralo 328,06.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pripomíname, že v nadväznosti na uvoľňovanie hygienických opatrení, KBS k 17.06. 2020 zrušila dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Biskupi zdôrazňujú, že „virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.“
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať v prvopiatkovom týždni budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (03.07. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • pondelok (29.06. 2020) máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), večer sv. liturgie o 16:30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • V utorok (30.06. 2020) je pripravená pre deti a mládež aktivitu v duchu slov Sv. Písma: „Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 7, 25) Najprv sa spoločne stretneme v chráme, kde sa poďakujeme za prežitý školský rok (vzadu je pripravená krabička na špeciálne prosby vďaky, ktoré budú prednesené pri spoločnej modlitbe) a neskôr sa presunieme do areálu GJZ, kde pri rôznych hrách, či grilovačke, strávime spoločný čas. Príďte, tešíme sa na vás!    
  • sobotu (04.07. 2020) je v Ľutine Fatimská sobota, ktorú má na starosti náš protopresbyteriát. Odchod autobusu pre nahlásených je o 06:30 z parkoviska pod cerkvou. Program púte si môžete pozrieť na plagátoch na výveskách alebo internete.
  • Od budúcej nedele (05.07. 2020) prechádzame na letný termín bohoslužieb počas nedieľ: teda sv. liturgie o 08:00 hod. (csl.) a o 10:00 hod. hod. (slov.), večerná sv. liturgia o 18:00 hod. (slov.)
  • nedeľu (05.07. 2020) máme sviatok sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Program bude nasledovný: 08:00 hod. sv. liturgia (csl.), 09:30 hod. Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, 10:00 hod. sv. liturgia (slov.) Večerná sv. liturgia ako obvykle o 18:00 hod. (slov.). Aj pred ňou bude o 17:45 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi. Pri sv. liturgiách bude mirovanie.
  • Krakow 2020. Prichystali sme program farskej púte: Osvienčim – Krakow – Dukla, vo víkendovej forme. Termín: 16.–18.10. 2020, blízko dňa liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II. Prosíme záujemcov, aby ste sa hlásili do 12.07. 2020 v sakristii, aby sme vedeli vykonať rezervácie. Program púte môžete nájsť na výveske.
  • Letné stretnutia mládeže Juskova Voľa 2020. Aj tohto roku  už po 30 – krát organizujú Stretnutia gréckokatolíckej mládeže v Juskovej Voli 2020. Všetky informácie môžete nájsť na plagáte na výveske alebo priamo na stránke centra, kde sú aj prihlasovacie formuláre.