FARSKÉ OZNAMY – 8. nedeľa po Päťdesiatnici (26.07. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

  • podpora nesolventných farností v rámci archieparchie, sa v našej farnosti nazbieralo 284,63.- eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  • Odpustová slávnosť 2020. Keďže ešte stále trvajú protiepidemiologické opatrenia a v súvislosti s tým sa aj veľké archieparchiálne odpusty konajú iba na farskej úrovni, rozhodli sme sa tohtoročnú odpustovú slávnosť usporiadať v našej farnosti v čase samotného chrámového sviatku, teda v dňoch 15. – 16.08. 2020. Program odpustovej slávnosti nájdete na plagáte na výveske. Je to jedinečný okamih v každej farnosti počas liturgického roka, kedy sa človek zastaví a vníma skrze patróna svojho chrámu a farnosti nielen pozemské hodnoty, ale vníma aj svet nadprirodzený. Využime aj my túto príležitosť zastaviť sa a načerpať duchovných síl do ďalších dní nášho života.