FARSKÉ OZNAMY – Kvetná nedeľa

(25.03. 2018)

 • Ohlášky
 1. Lukáš LÚCIK narodený v Prešove a bývajúci v Humennom a Veronika DIDÍKOVÁ narodená Humennom a bývajúca v Zubnom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 2. Razvan Vasile BAIETAN narodený v Campia – Turzu (Rumunsko) a bývajúci vo Valencii a Anna ŠANTOVÁ narodená a bývajúca Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.
 • V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanov sa v našej farnosti navyberalo 375 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 • Dnes poobede od 15:00 bude príležitosť k predveľkonočnej spovedi. Prosíme Vás, aby ste využili túto možnosť a pripravili sa aj po duchovnej stránke na sviatky Vzkriesenia Ježiša Krista. Vo veľkom týždni budeme ešte spovedať do Veľkej stredy. Po tomto dni sa už spovedať nebude, zvlášť to platí aj o nedeli Paschy.

Keďže hneď nasledujúci týždeň po Pasche je prvopiatkový, spoveď pred Veľkonočnými sviatkami je platná aj na tento prvý piatok. Spovedať budeme iba vo štvrtok pred svätými liturgiami.

 • Kancelária farského úradu bude vo Veľkom týždni zatvorená.
 • Pred nami je Veľký a svätý (strastný) týždeň. Aj keď okrem Veľkého piatka nie sú zvláštne predpisy o pôste, pozývam Vás prežívať tento týždeň vo veľkej bázni a vnútornej stíšenosti.
 • utorok (27.03. 2018) sa neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
 • stredu (28.03. 2018) od 8.30 hod. budeme spovedať chorých. Kto potrebuje vyspovedať niekoho zo svojich blízkych chorých, nahláste to v sakristii do utorka večera.
 • Na Svätý a veľký piatok (30.03. 2018) pripadá prísny pôst: od mäsa, mlieka, vajec. V tento deň o 11:00 hod. začne od rím.kat. kostola Ekumenický sprievod s Krížom.

Zároveň vás všetkých prosíme, aby ste sa zapísali na stráž pri Božom hrobe. Využite aj túto možnosť nielen na súkromnú, ale aj na spoločnú (rodinnú) modlitbu pri Božom hrobe.

 • V nedeľu Paschy (01.04. 2018) budeme Utiereň vzkriesenia sláviť o 5:00 hod., po nej a taktiež o 7:00 posvätíme veľkonočné jedlá.  liturgie budeme sláviť v nedeľu Paschy iba doobeda, všetky budú aj s mirovaním. Po sv. liturgii o 11:00 bude hneď Paschálna večiereň.
 • Víkend v Bárke sa pre deti nášho protopresbyteriátu uskutoční v dňoch 06.-08.04. 2018. Treba sa nahlásiť v sakristii čím skôr. Cena za pobyt je 12, resp. 17 eur.
 • V dňoch 06. – 08.04. 2018 sa uskutoční v Humennom Festival stolného tenisu. Súčasťou tejto aktivity je aj Ekumenický stolnotenisový turnaj farností v Humennom, ktorý sa uskutoční dňa 06.04. 2018 v čase od 19. – 23. hodiny. Záujemcovia o reprezentáciu našej farnosti nech sa nahlásia v sakristii.

Pre potreby vikariátu bohuznáma rodina =50,-€;