FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krista Kráľa

(25.11. 2018)

  • Pripomíname, že v rámci Filipovky sa modlíme Moleben pred Narodením Ježiša Krista, pol hodiny (17:30 hod.) pred každou večernou svätou liturgiou v týždni. V stredy a piatky aj pred rannými svätými liturgiami (06:00 hod.).
  • utorok (27.11. 2018) sa o 17:15 hod. uskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • V dňoch 30.11. a 01.12.2018 sa uskutoční ročník farského turnaja v stolnom tenise. Bližšie informácie na plagáte na výveske, resp. na internete. Prihlasovacie formuláre aj v sakristii.
  • Na budúcu nedeľu (02.12. 2018) je vyhlásená zbierka na Charitu. Aj vďaka tejto zbierke sa môžu realizovať mnohé projekty pre ľudí bez domova, trpiacich a núdznych. Všetkým darcom vopred srdečne Pán Boh zaplať.
  • Poďakovanie. Pred týždňom sa v našom chráme konala zbierka na pomoc farnosti Jarabina pri obnove a rekonštrukcii ikonostasu. Počas sv. liturgií sa vyzbieralo 2 200.- eur. Otec Miroslav Sentivan poslal za celú farnosť ďakovný list pre našu farnosť so žičením milostí do našich životov. Aj ja, ako farár farnosti, sa vám chcem poďakovať za vašu štedrosť a ústretovosť v danej zbierke. Pán Boh zaplať!
  • Ponúkame na predaj CD s vianočnými koledami Plesajte všetci ľudia, kde sa nachádza 17 skladieb. CD v cene 2.- eurá si môžete zakúpiť v sakristii.
  • Voľba členov Ekonomickej rady farnosti (ľudovo Farská rada). Každý člen nášho farského spoločenstva, ktorý dovŕšil 18 rokov má právo voľby členov Farskej rady. Pri východe z chrámu si môžete vyzdvihnúť hlasovacie lístky, ktoré do budúcej nedele treba vrátiť a priniesť do urny, ktorá sa nachádza pod chórom. Pripomíname, že zakrúžkovať môžete maximálne 6 kandidátov. Podrobnejšie informácie sú aj na hlasovacom lístku.