FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Paschy

(21.04. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  1. Róbert POKŠAJ, bývajúci v Snine a Katarína GAĽOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.
  2. Ján RYBOVIČ, bývajúci v Starej Ľubovni aKatarína BACÁKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

 

  • V zbierke pre potreby farnosti Humenné – Pod Sokolejom sa v našej farnosti nazbieralo 800,- eur. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Vo Svetlý pondelok (22.04. 2019) je liturgický program ako v nedele: sv. liturgie o 07:30 hod. (slov.), 09:00 hod. (csl.), 11:00 hod. (slov.), 17:15 hod. večiereň (slov.) a sv. lit. o 18:00 hod. (slov.). V tento deň bude zároveň v Lackovciach o 10:30 hod. sv. liturgiu slúžiť otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
  • Vo Svetlýutorok (23.04. 2019) je aj liturgická spomienka veľkomučeníka Juraja. Sväté liturgie budú ráno o 08:00 hod. (csl.) a večer o 18:00 hod. (slov.)
  • utorok (23.04. 2019) sa neuskutoční stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia. Pripomíname však, že najbližšie stretnutie 29.04.2019 (pondelok) začína o 17:15 hod. záverečným testom vedomostí.
  • piatok (26.04. 2019) je voľnica.
  • sobotu (27.04. 2019) pozývame tiež do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie, ktoré sa uskutoční o 14.00 hod. v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • Státie počas celého obdobia Päťdesiatnice. Už na Nicejskom sneme v roku 325 sa schválilo pravidlo, že v nedele celého liturgického roka a počas Päťdesiatnice (v období od nedele Paschy po Zostúpenie Svätého Ducha) sa v chráme nesmie kľačať. Človek svojím státím počas bohoslužieb vyjadruje vieru v Kristovo zmŕtvychvstanie, zároveň je tiež prejavom slobody Božích detí, ktorých Ježiš Kristus krstom vzkriesil z otroctva hriechu a smrti. Pozývame vás nanovo k praktizovaniu tohto liturgického postoja do praxe a vyjadriť tým, že si uvedomujeme svoju vlastnú slobodu Božích detí.