FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa po Bohozjavení Pána

(13.01. 2019)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

  1. Marek CHALACHAN, bývajúci v Humennom a Ľubomíra BAZÁROVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.
  2. Matúš ČARNÝ, bývajúci v Humennom a Petronela PETRUNČÍKOVÁ, bývajúca v Bratislave. Ohlasujú sa po prvýkrát.

 

  • Milodary od jasličiek boli v hodnote 656,09.- eur. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na dnešnú nedeľu (13.01. 2019) je vyhlásená zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a cirkevné školy. Všetkým štedrým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
  • utorok (15.01. 2019) sa o 17:15 hod. uskutoční katechetické stretnutie detí v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia!
  • Vo štvrtok (17.01. 2019) sa pred liturgiami (06:00 hod. a 17:30 hod.) budeme modliť Moleben k hieromučeníkovi Pavlovi Gojdičovi.
  • V sobotu (19.01. 2019) o 14.00 hod. pozývame deti do 12 rokov z našej farnosti na erko stretnutie v budove GJZ. Priniesť si prezúvky.
  • ročník Farského plesu, ktorý organizuje naša farnosť, sa uskutoční dňa 23.02. 2019. Všetky bližšie informácie na výveskách a na internete. Už je možné prihlasovať sa na ples prostredníctvom kontaktných osôb. Tešíme sa na spoločné chvíle aj počas plesu. Ak by nám niekto chcel prispieť do tomboly nejakou drobnou pozornosťou, budeme veľmi radi. Už vopred ďakujeme.
  • Druhý štedrý večer, ktorý organizuje Miestny odbor Rusínskej obrody v spolupráci s Gr.kat. cirkvou a Pravoslávnou cirkvou v Humennom sa uskutoční 25.01.2019. Bližšie informácie na plagáte na výveskách. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii chrámu.

 

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove

V oblasti vzdelávania sa dnes javí na Slovensku bohatá ponuka vysokých škôl ponúkajúcich vzdelanie v mnohých smeroch. Pre mladého človeka je voľba svojho štúdia jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvní jeho ďalší život.

Prečo práve teologická fakulta v dnešnej dobe, keď „prvé husle“ hrajú predovšetkým ekonómia, manažment, právo…?

Preto, lebo: Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove ponúka jedinečnú možnosť vzdelania vyplývajúcej z jej špecifického poslania a zamerania.

Je to vysokoškolská inštitúcia s vynikajúcimi výsledkami (má popredné miesto medzi všetkými teologickými fakultami na Slovensku – (opakované prvá v hodnotení komplexnej akreditácie), tiež s  medzinárodnou akceptáciou (je zaradená od roku 2014 aj medzi cirkevné fakulty schválené rímskou kongregáciou).

Ponúka nielen bohatú škálu študijných programov, ale sa snaží aj o formáciu v zmysle svojho loga Vzdelanie a hodnoty v duchu kresťanských a akademických tradícií, aby jej absolventi vedeli odpovedať na výzvy dnešnej doby a prispievali k šíreniu vzdelanosti, ale aj posolstva evanjelia lásky.

GTF  teda ponúka tieto jedinečné študijné programy:

bakalárskom stupni štúdia sú to: multikultúrne európske štúdia, religionistka a animácia voľnočasových aktivít.

magisterskom stupni je to okrem katolíckej výchovy, religionistika probačná a mediačna práca, ktorú  ponúka na Slovensku ako študijný program iba naša fakulta.

Pripájam aj jedno z najnovších svedectiev našich študentov (absolventom)  o našej fakulte

Vážený dekan, prodekani, profesori, docenti, doktori teológie, magistri, študenti a personál Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Prajem každému požehnane Vianočné sviatky a šťastný novy rok prežitý v Božej láske!

Chcem vysloviť úprimnú vďaku za to, že mal som šťastie byť Vašim študentom. S hlbokou úctou poďakovať každému z Vás, kto bol správnym naznačovateľom na cestu s Bohom. Nezabudnem na tie prednášky, ktoré mne otvorili hlbšie ponímanie podstaty spiritualného života a ďakujem Bohu, že v období výberu fakulty má priviedol práve ku Vám. Pevne verím, že Božia milosť a zachovaná tradícia fakulty bude slávne slúžiť pre mnohé generácie na blaho celej spoločnosti.  (P. Kutskir)

S úctou  Mons. prof. Peter Šturák,  dekan GTF