FARSKÉ OZNAMY – Syropôstna nedeľa (23.02. 2020)

 • pondelok (24.02. 2020) sa začína v našej Cirkvi Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst. Liturgicky tento Veľký pôst začneme už dnes večer, Večierňou o 17:00 hod. Na pondelok je predpísaný prísny pôst: raz za deň je dovolené dosýta sa najesť a 2-3 krát občerstviť. Pôst je od mäsa, mlieka a vajec. Zajtra sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod, 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben.
 • utorok (25.02. 2020) pokračujú od 17:15 hod. katechetické stretnutia detí v rámci prípravy na Slávnosť Slávnostného svätého prijímania.
 • piatok (28.02. 2020) sa večer bude svätiť kolyva, ktorú po Liturgii vopred posvätených darov spoločne (v rámci Agapé) ochutnáme.
 • Na budúcu nedeľu (01.03. 2020) je vyhlásená zbierka na Charitu. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.
 • Poďakovanie. Tohto roku si naša Gréckokatolícka teologická fakulta pripomína dve významné výročia a to 140 rokov od založenia jej predchodkyne teologickej akadémie s kňazským seminárom (1880) a 30 rokov od obnovenia jej činnosti v roku 1990. Zaiste aj vďaka Vašej podpore a modlitbám sa fakulta vypracovala na popredné miesto v rámci teologických fakúlt na Slovensku a dnes je akceptovanou vysokoškolskou ustanovizňou, o čom svedčia aj jej výsledky v rámci akreditácie. Okrem katolíckej teológie ponúka aj bohatú paletu ďalších študijných programov.V mene vedenia fakulty a jej zamestnancov  sa Vám všetkým chceme úprimne  poďakovať  za vaše dary v rámci podpornej zbierky pre fakultu a ostatné cirkevné školy organizovanej  v našej archieparchii. V tomto období, keď mladí ľudia stoja pred dôležitým životným rozhodnutím kam budú smerovať ich ďalšie kroky, naša fakulta im  okrem bohatostí študijných programov, ponúka priestor pre formáciu k opravdivým hodnotám. Je to vyjadrené aj v logu fakulty „vzdelanie a hodnoty“. Len pripomíname, že v zbierke na Gréckokatolícku teologickú fakultu a cirkevné školysa v našej farnosti nazbieralo 288,73.- eur.

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

 •  v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
 •  v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
 •  ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 •  v pondelok sa pred sv. liturgiami(o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
 •  v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
 •  večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
 •  s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
 • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
 •  Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. V stredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!