Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

  • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
  • v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
  • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
  • v pondelok sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
  • v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
  • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
  • s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
  • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
  • Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. Vstredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!
  • Povzbudzujeme k čítaniu Božieho Slova, zvlášť v tomto milostivom čase roku Božieho Slova. Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“ Pripomíname, že vždy vo štvrtok po večernej svätej liturgii sa koná Biblická škola, stretnutia na ktorých sa rozjíma nad Božím slovom.