Sväté písmo a desatoro

 1. Kde sa nachádzajú pravdy našej viery? V knihách Svätého Písma.
 2. Ako sa delí Sv. Písmo? Na Starý a Nový Zákon.
 3. Ktoré sú knihy Nového Zákona? Štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, Listy apoštolov, Zjavenie sv. Jána.
 4. Vymenuj svätých evanjelistov? Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
 5. Čo znamená slovo evanjelium? Radostná zvesť.
 6. Kto napísal Skutky apoštolov? Svätý Lukáš.
 7. Kto je najčastejším autorom Žalmov? Kráľ Dávid.
 8. Ako sa volajú zákony, ktoré dal Boh ľuďom? Desať Božích prikázaní – Desatoro.
 9. Načo nám dal Boh Desatoro? Aby sme sa podľa nich riadili a tak boli spasení.
 10. Vymenuj Desatoro?
  1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Spomeň si, aby si deň sviatočná svätil.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu.
  9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho.
  10. Nepožiadaš majetku svojho blížneho, ani ničoho, čo je jeho
 1. Ktoré je hlavné prikázanie? Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
 2. Ktoré sú cirkevné prikázania?
  1. Prikázané sviatky svätiť.
  2. V nedeľu a prikázaný sviatok byť nábožne prítomný na svätej liturgii.
  3. Prikázané pôsty zachovávať, konať skutky kajúcnosti.
  4. Každoročne sa vyspovedať a aspoň raz do roka prijať najsvätejšiu Eucharistiu.
  5. V posvätných časoch sa zdržiavať hlučných zábav a podporovať cirkevné ustanovizne.