Veľká streda

Podľa tradície, noc z utorka na stredu strávil Ježiš v Betánii. Bolo to v  čase, kedy už boli starší z ľudu a farizeji rozhodnutí zabiť Ježiša Krista. V dome Šimona Malomocného pristúpila k Ježišovi žena – hriešnica s alabastrovou nádobou a vyliala drahocenný olej na hlavu Spasiteľa.

Tento skutok bol silným znakom jej lásky – len láska nám otvára cestu k Pasche, k vzkrieseniu, oslobodeniu.

Pomazanie myrom pritom môžeme vnímať vo viacerých významoch:

  1. V tomto skutku je vystihnutá protipólovosť konania voči činu Judáša. Kým žena – hriešnica neľutovala drahý olej na pomazanie Ježiša Krista, Judáš – jeden z jeho najbližších – práve pre peniaze zradil Ježiša Krista. Preto v cirkevnej bohoslužbe tohto dňa, oslavuje sa žena – hriešnica  a zatracuje sa Judášov vzťah k peniazom.
  2. Pomazaním vopred pripravila telo Ježiša Krista na pohreb, ako o tomto čine usúdil sám Ježiš (porov. Mt 26,6-16).
  3. Pomazanie Krista vyznieva ako pomazanie Kráľa a Veľkňaza – myrom sa v starom zákone pomazávali kňazi a králi pri uvedení do úradu. Kristus prichádza ako Veľkňaz, aby obetoval sám seba.
  4. Myro sa stáva symbolom nesmrteľnosti a neporušiteľnosti.
  5. Kontrast medzi príjemnou vôňou dobrých skutkov a smradom hriechu – často sa vyskytuje v bohoslužobných textoch, a to nielen vo Veľkom týždni.