Veľký štvrtok

Vo Veľký štvrtok si Cirkev pripomína sled udalostí, ktoré sa stali v tento deň. V tento deň Ježiš umyl svojím učeníkom nohy, slávil paschálnu večeru so svojimi učeníkmi, ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, trpel v Getsemanskej záhrade a zradený Judášom.

V katedrálnych chrámoch sa schádzajú slúžiť liturgiu kňazi celej eparchie spolu so svojím biskupom. Táto liturgia sa považuje za osobitný prejav plnosti kňazskej moci v a vyjadrenie úzkeho spojenia medzi ním ašetkými ostatnými kňazmi. Po modlitbe za ambónom, nasleduje obrad umývania nôh, počas ktorého biskup umýva dvanástim vybraným kňazom nohy, na znak Ježišovej pokory.

Počas tejto liturgie sa uskutočňuje aj posvätenie myra. Myro sa skladá z oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín. Veľký počet zložiek symbolizuje bohatstvo aôznorodosť darov milostí Svätého Ducha.

Príprava oleja a vína sa začína pridaním aromatických bylín na Krížupoklonnú nedeľu (3.pôstna), čiže vo štvrtom týždni Veľkého pôstu. V pondelok svätého týždňa sa začína slávnostné varenie myra. V deň biskup posvätí svätenou vodou všetky zložky náčinia potrebné k príprave až zapáli oheň pod kotlami, ktorý udržujú kňazi a po celú dobu varenia. Po celý čas varenia sa čítajú evanjeliá, prípadne iné časti Nového zákona.

Počas Veľkého vchodu na sv. liturgii sa prenesie myro zo žertveníka na oltár. Po časti premenenia v biskup konsekruje myro tým, že nad každou nádobou urobí znak kríža aí sa modlitbu, v prosí Boha o darov Svätého Ducha na konsekrované myro.

Vo večerných hodinách sa slúži liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Slúži sa na pamiatku poslednej večere, umytia nôh apoštolom a Judášovej zrady. Počas tejto liturgie je aj niekoľko zvláštností. Namiesto Cherubínskej piesne, pričastenu a po sv. prijímaní sa spieva Prijmi ma dnes Synu Boží…  Takisto má liturgia zvláštny irmos, keď namiesto Dôstojné je… sa spieva spev Poďme veriaci hore do večeradla…

Toto je vlastne aj skutočný a pôvodný sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Dať jesť svoje telo je znakom sebaobetovania a nesmiernej Božej lásky. Zároveň jesť niekoho telo a piť jeho krv znamená prijímať jeho moc, jeho vlastnosti – máme sa stať Kristovým telom a krvou, stať sa ním.