Jedinečnosť bohatstva poslania rodiny

Rodina je prostredím, ktoré poskytuje dieťaťu základnú orientáciu v okolitom svete a v podstate mu poskytuje všetko potrebné pre plynulé zaradenie do spoločnosti.

Rodina formuje človeka od narodenia až do dospelosti. Jednotlivec si postupne osvojuje normy, vzťahy a spôsoby správania, ktoré sa mu stávajú základom pre riešenie zložitých životných situácií. Do rodinného prostredia patria otázky celkovej rodinnej atmosféry a spôsobu života rodiny.

V rodinnom živote je nutné rešpektovať pravidlá spolužitia rodinných príslušníkov, ktoré sa do určitej miery prejavujú vo vzťahoch k iným ľuďom. Treba tiež brať do úvahy, že vplyv na mládež sa v rodine stretáva aj s nemorálnym správaním a konaním samotných rodičov, s ich pokrytectvom, zlým vzťahom k práci, k spoločenskému vlastníctvu a pod. Toto neostáva bez vplyvu na ich mravné formovanie.

Niektorí rodičia preháňajú materiálne zabezpečenie svojich detí a myslia si, že tým splnili svoju rodičovskú povinnosť, iní si zase neplnia ani svoje základné vyživovacie povinnosti. Výchova detí v rodine pri jej veľkom vplyve na mládež si vyžaduje teoretické rozpracovanie a zabezpečenie systematickej a cieľavedomej pedagogickej výchovy rodičov, lebo dnešná rodinná výchova má dosť veľké nedostatky.

V rodinnej výchove by nemala v žiadnom prípade chýbať láska. Láskou sa rodina utvára, rozvíja a udržuje. V žiadnej rodine by zároveň nemala chýbať dobrosrdečnosť, ohľaduplnosť, vzájomná tolerancia medzi partnermi. Jedným z dôležitých znakov lásky je trpezlivosť. Treba zhovievavo čakať kedy dieťa, žena, muž pochopí a prijme čo sa od neho očakáva. Tam kde je láska, nie je napätie medzi manželmi, rodičmi a deťmi. Vzájomná dôvera, otvorenosť tu má mať svoje popredné miesto.

Výchovnú funkciu mnohí považujú za veľmi podstatnú a len ťažko nahraditeľnú, i keď v nedávnej histórii panoval názor, že práve táto funkcia bude ľahko nahraditeľná vplyvom kolektívu, pôsobením výchovných inštitúcií, rastom významu skupiny vrstovníkov. Je však zrejmé, že špecifická dynamika prebiehajúca v rodine tvorí celkom prostredie pre formovanie postojov k svetu, blízkemu okoliu, či sebe samému a vytvára tiež hodnotové orientácie, tvorí základ pre formovanie vlastného Ja, koncepciu vlastného života.

Aká je však realita výchovy v našich rodinách v súčasnosti? Ako to vyzerá s výchovou detí? Koho všetkého obviňujeme z nezvládania výchovy? Aké všelijaké diagnózy vymýšľame? Ako často zvaľujeme vinu na zle nastavený školský systém?

Pýtam sa: Nestoja za problémami detí ich rodičia? Nechýba dnešným deťom normálne detstvo?

Pokúsme sa všimnúť si základné problémy a rozličné skutočnosti, s ktorými sa pri výchove detí môžeme stretnúť a ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú správanie a konanie detí:

 • deti v mnohých prípadoch nemajú emočne dostupných rodičov
 • deti nemajú v rodine jasne definované hranice a vedenie,
 • deti nepoznajú zmysel zodpovednosti a povinnosti,
 • deti žijú s vedomím, že im prináležia všetky práva a nároky,
 • u mnohých detí absentuje vyvážená strava a dostatok spánku,
 • nedostatočný pohyb a pobyt vonku u detí,
 • príliš preferovaný sedavý „indoor“ životný štýl,
 • chýbajúca kreativita pri vypĺňaní voľnočasových aktivít.

Aj z týchto konštatovaní vyplýva, že k rodinnej pohode musí prispievať každý člen rodiny: deti a rodičia. Samotná výchova detí je jedným zo zdrojov ľudského šťastia, naplnením života, hlbokým uspokojením, ale i zdrojom silných citových zážitkov a starostí. V rodinnom prostredí sa formujú aj charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom, k práci, či k spoločnosti. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v nej dieťa získava základné poznatky, v nej sa dieťa pripravuje na školu, v nej sa formujú vzťahy k iným ľuďom.

Ak chceme, aby toto platilo v našich rodinách, všimnime si niekoľko odporúčaní a rád pre rodičov v otázkach výchovy svojich detí:

 • rodičia by mali nastaviť hranice v rodine a pamätať tiež na jednu dôležitú vec: rodičovská výchova nie je vždy o kamarátstve,
 • rodičia by sa nemali báť povedať dieťaťu NIE, pretože rodičia rozhodujú, že deťom dajú to, čo potrebujú a nielen to, čo chcú,
 • rodičia by mali dbať, aby sa dieťa vyvážene stravovalo, s patričnou nutričnou hodnotou,
 • bolo by žiadúce zaviesť v mnohých rodinách spoločné stravovanie bez mobilov, televízie,
 • deti by v rodine mali mať aj nejaké jednoduché povinnosti, najlepšie aspoň jednu úlohu každý deň (triedenie prádla, upratovanie hračiek, vyvesenie oblečenia, príprava stola, vykladanie umývačky riadu, vyloženie nákupu…,
 • rodičia by mali dbať o dostatočný spánkový režim detí,
 • výchova detí k zodpovednosti a samostatnosti; je potrebné, aby sa deti popasovali aj s väčšími životnými výzvami,
 • neustály tréning vzájomnej trpezlivosti,
 • rodič by sa nemal cítiť zodpovedný za to, že je jeho úlohou byť dieťaťu animátorom,
 • vytvoriť pravidlá o používaní, resp. nepoužívaní technológií počas spoločných chvíľ: stravovanie, večerné okamihy, spoločné cestovanie v aute…,
 • rodičia by mali byť dostupní pre svoje deti, aby nestratili s nimi kontakt,
 • je veľmi žiadúce, aby rodičia učili svoje deti pozdraviť, naučili ich empatii, zdieľaniu, stolovaniu, konverzačným schopnostiam,
 • každý rodič by mal byť svojmu dieťaťu emocionálnym trénerom, ktorý ho učí vysporiadať sa s hnevom, či frustráciou,
 • rodičia by mali byť s deťmi spojení na emocionálnej vlne: mali by sa spolu smiať, objímať, štekliť, čítať, tancovať, skákať, či spievať…

Aj z týchto rád a odporúčaní je jasné, že výchova vyžaduje trvalé úsilie o pozornosť v každom okamihu, správnu mieru prísnosti a láskavosti, trestov a povzbudení.

Kardinál J. Mindszenty  už v roku 1953 povedal: „Ak chceme uzdraviť ľudstvo, musíme najprv uzdraviť rodinu. V zmätku súčasných problémov je to jediná vec, ktorá je skutočne dôležitá, Všetky ostatné otázky, všetky ostatné kritické situácie ustupujú pred kritickou situáciou rodiny .“ A dnes po vyše šesťdesiatich rokoch konštatujeme smutný fakt, že ľudstvo sa neuzdravilo, ba naopak, manželstvo a samotná rodina sú vo veľkej kríze.

Mnoho ťažkostí, ktoré sa dnes vyskytujú v rodinnom živote, pochádza z toho, že ľudia v dnešnom svete nielenže strácajú zo zreteľa správnu stupnicu hodnôt, ale už im chýbajú aj pevné normy správania. Z tohto dôvodu nevedia čeliť novým ťažkostiam a nevedia ani to, ako ich riešiť.

Úlohou dnešného človeka je preto hlbšie vniknúť do jedinečného bohatstva poslania rodiny, či manželstva, preskúmať ich mnohoraký a pritom jednotný obsah a vyvodiť dôležitosť postavenia rodiny v rámci spoločnosti.

Presvätá Trojica, požehnaj naše rodiny svojou milosťou!