Mikuláš Klimčák by oslavoval storočnicu

Akademický maliar Mikuláš Klimčák (1921 – 2016) patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia a svojím dielom šíril predovšetkým kultúru inšpirovanú vierou. Bol nielen maliarom, ale aj ikonopiscom, sochárom, ilustrátorom, dizajnérom, reštaurátorom, či filozofom.

Základné životopisné údaje

Mikuláš Klimčák sa narodil 16. novembra 1921 v gréckokatolíckej rodine v Humennom.

V rokoch 1943-1945 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u J. Mudrocha.

V roku 1948 ukončil Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe, u profesorov Františka Tichého a Jozefa Nováka.

Po skončení štúdií pôsobí ako maliar vo voľnom povolaní, v začiatkoch na východnom Slovensku a neskôr v Bratislave.

Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa zapájal do pozdvihovania jej ducha.

Usporiadal rozsiahly súbor autorských výstav doma a v zahraničí. Pravidelne sa sám zúčastňoval výstav popredných osobností Slovenska.

Zomrel 2. marca 2016 v Bratislave.

Sakrálna tvorba Mikuláša Klimčáka 

Mikuláš Klimčák pri dielach sakrálnej povahy výrazovo čerpal najmä z tradičnej byzantskej ikonografie.

Vo svojej tvorbe akcentoval počiatky slovenských národných dejín a obdobie Veľkej Moravy. Vytvoril ikony viacerých osobností tohto obdobia, napr. sv. Gorazda. Jeho inšpiráciou je i slovanský dávnovek, dejiny kresťanstva, nesmrteľnosť, materstvo, rodina a spoločnosť.

Krížová cesta v pri našom farskom chráme v Humennom, či mnohé nástenné ikony vo farskom chráme sú dielom práve Mikuláša Klimčáka.

S jeho dielami (freskami, ikonami, olejomaľbami, krížmi, nástennými maľbami, vitrážami, vnútorným zariadením…) sa môžeme stretnúť v chrámoch a posvätných miestach nielen Gréckokatolíckej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi, napr. v Bačkove, Ľubici, Kružlove, Kútoch, Nových zámkoch, Kátlovciach, Sklabinej, Hruštíne, Hubovej, Dolnom Smokovci, Prešove, či Bratislave.

Podľa návrhu Mikuláša Klimčáka bol realizovaný sarkofág gréckokatolíckeho biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorý sa nachádza v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Vo svojom celoživotnom diele šíril Mikuláš Klimčák myšlienku cyrilo-metodskej misie solúnskych bratov, sv. Cyrila a Metoda. Vydával rozličné vzácne a hodnotné diela (plagáty) prezentujúce cyrilo-metodskú misiu.

Vo vlastnom náklade vydal a ilustroval vydanie Proglas Konštantína Filozofa v preklade Viliama Turčányho.

Svetská tvorba Mikuláša Klimčáka

Mikuláš Klimčák pracoval a tvoril v širokej škále monumentálnych techník, od tkanej, viazanej tapisérie, artprotisu, textilnej koláže-aplikácie, cez vitráž a gubu k štukolustru, mozaike, betónovým reliéfom a dreveným objektom. Svojím rozsiahlym dielom zasiahol takmer do všetkých oblastí výtvarnej tvorby. Je aj autorom viacerých poštových známok.

Práce Mikuláša Klimčáka sa nachádzajú v slovenských múzeách, galériách, súkromných zbierkach. Jeho gobelíny, artprotisy a obrazy zdobia priestory vrcholných inštitúcií Slovenskej republiky.

Šesť metrov dlhý a takmer tri roky tkaný gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje historické priestory Bratislavského hradu.

Nesmrteľný bájny vták Fénix, zvečnený do artprotisu, visí v Národnej rade SR ako umelcov dar parlamentu pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Z oblasti svetskej výtvarnej tvorby umelca treba spomenúť farebnú vitráž v nemocnici v Revúcej (1957); gobelíny Jánošík (1960); Slovensko (1973); Nový život (1972); Práca (1972); návrh na mozaiku na pražskom Hrade, tempera (1965); nástenné maľby na základnej škole v Bratislave, v rekreačnom stredisku Tatranská Lomnica a v kúpeľoch Piešťany.

Ocenenia Mikuláša Klimčáka

Mimoriadne bohatá umelecká tvorba Mikuláša Klimčáka bola ocenená rôznymi oceneniami:

  • Cena Fra Angelico udelená Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska (2003),
  • Rytier Rádu sv. Silvestra  menovaný pápežom Benediktom XVI., kde ide o najvyššie vyznamenanie Cirkvi udeľované laikom (2007), 
  • Medaila blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM udelená prešovským arcibiskupom metropolitom Ján Babjakom za umelecký prínos aktivít a tvorby umelecká pre Prešovské arcibiskupstvo, ako aj šírenie sakrálneho byzantského umenia v spoločnosti (2011), 
  • Zlatá medaila Matice slovenskej za celoživotnú pronárodnú činnosť a tvorbu (2011),
  • Medaila prezidenta Slovenskej republiky udelená prezidentom SR Ivanom Gašparovičom za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry osobitne príťažlivým výtvarným prejavom (2011).

Akademický maliar Mikuláš Klimčák bol umelcom v najhlbšom význame slova: tvorivou činnosťou, mysľou a srdcom. Jeho umelecké dielo charakterizuje predovšetkým kresťanská náboženská orientácia, najmä cyrilo-metodský odkaz, ktorý do značnej miery oživil dedičstvo byzantskej kultúry.

Na záver myšlienka samotného Mikuláša Klimčáka, ktorá tohto hĺbavého, vážneho, sústredeného, priameho a citlivého umelca výstižne charakterizuje: „Byť  umelcom znamená lepšie milovať, viacej dávať a pravdivo hovoriť.“