Modlitby za duše v očistci

Podľa učenia Katolíckej cirkvi, je možné v dňoch od 1. do 8. novembra získať úplné odpustky pre duše verných zosnulých v očistci.

Dušiam v očistci teda môžeme vyprosovať prístup k úplnému daru Božieho milosrdenstva, aby im nebeský Otec odpustil časné tresty, ktoré si za svoje hriechy zasluhujú. Z našej strany sa však vyžaduje úplná disponovanosť a potrebné vnútorné očisťovanie, pretože odpustky sa nedajú oddeliť od čnosti.

Odpoveď na otázku, čo sú vlastne odpustky nachádzame v Katechizme katolíckej Cirkvi: „Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471)

Niektorí ľudia si myslia, že strácajú zásluhy, keď za niekoho obetujú sväté prijímanie. Nič tým nestrácajú! Naopak, majú dvojnásobnú zásluhu, lebo urobili jednak dobrý skutok, ale jeho obetovaním vykonali aj skutok milosrdenstva. Získavajú tak aj priateľov v očistci, ktorí sa raz budú za nich prihovárať v nebi. Svätý Tomáš Akvinský hovorí:  „Pokánie, ktoré konáme za blížnych, je Bohu milšie ako keď sa sami kajáme.“  A svätý Ján Mária Vianney hovorí: „Keby sme vedeli, ako mocne sa tieto dobré duše v očistci prihovárajú u Božieho Srdca a aké milosti môžeme získať ich príhovormi, nezabúdali by sme tak na ne.“

Úplné odpustky je možné získať pri splnení týchto podmienok:

  • nábožne navštíviť chrám alebo kaplnku (toto platí iba pre 2. november)
  • nábožne navštíviť cintorín raz denne (od 1. do 8. novembra)
  • prijať Sviatosť zmierenia a pokánia
  • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu)
  • pomodliť sa na úmysel Sv. otca
  • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému).

Pravidlá pre tieto modlitby v pandemických časoch v roku 2021

Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra 2021.

V mesiaci november si teda veriaci môžu ľubovoľne vybrať 8 dní a tieto dni nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. 

Podmienky pri získaní odpustkov na diaľku:

  • spojiť sa v duchu so spoločenstvom Cirkvi,
  • zrieknuť sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca),
  • pomodliť sa pred ikonou Ježiša Krista alebo Panny Márie zbožne modlitby za zosnulých.

„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej cirkvi.”                                                                  

(dekrét Apoštolskej penitenciárie)