Úmysly modlitby posvätného ruženca na mesiac október

„Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého predchádza Mária.“

                                                                                                         (pápež Benedikt XVI.)

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie modlitbou posvätného ruženca. V prvom úradnom dokumente o posvätnom ruženci, v bule Consueverunt Romani Pontifices (1569), pápež PIus V. napísal: „Ruženec alebo žaltár preblahoslavenej Panny Márie je veľmi nábožný spôsob modlitby a prosby k Bohu, zároveň ľahký pre všetkých: je chválou preblahoslavenej Panny, pričom sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské pozdravenie; toľko je žalmov v Dávidovom žaltári. Medzi každý desiatok sa vkladá Pánova modlitba a meditácia, ktorá osvetľuje celý život nášho Pána Ježiša Krista.“

V našom chráme zasvätíme aj my mesiac október Panne Márii modlitbou posvätného ruženca, pričom na každý deň mesiaca je  určený aj konkrétny úmysel modlitby:

1. 10. ­ 

Za celú našu farnosť

2. 10. ­ 

Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby

3. 10. ­ 

Za obrátenie hriešnikov

4. 10. ­ 

Za opustených, zúfajúcich a sklamaných

5. 10. ­ 

Za nové kňazské povolania

6. 10. ­ 

Za rodiny našej farnosti

7. 10.

Za ctiteľov a členov spolku sv. ruženca

8. 10. ­ 

Za zakladateľov nášho svätého chrámu 

9. 10. 

Za biskupov, aby boli opravdivými nástupcami apoštolov v dnešnej dobe

10. 10.

Za všetkých chorých a trpiacich vo farnosti  

11. 10. ­

Za misionárov, ich pomocníkov a za šírenie viery

12. 10. ­ 

Za jednotu kresťanov

13. 10. ­ 

Za deti a mládež, aby si zachovali úprimné a čisté srdce

14. 10. ­ 

Za manželstvá vo farnosti

15. 10. ­ 

Za všetky nenarodené deti

16. 10. ­ 

Za Sv. otca Františka a na jeho úmysly

17. 10. ­ 

Za všetkých starých a opustených ľudí

18. 10. ­ 

Za pokoj vo svete

19. 10. ­ 

Za všetky matky z našej farnosti

20. 10. ­ 

Za všetkých otcov farnosti

21. 10. ­ 

Za žiakov a študentov

22. 10. ­ 

Za otca arcibiskupa Jána a celú našu Cirkev

23. 10. ­ 

Za predstavených štátu, aby napomáhali rozvoju spoločnosti

24. 10. ­

Za všetkých dobrodincov našej farnosti

25. 10. ­ 

Za zosnulých členov spolku posvätného ruženca

26. 10. ­

Za všetkých učiteľov a katechétov

27. 10.

Za všetky spoločenstvá vo farnosti

28. 10. ­ 

Za rehoľníkov, aby povzbudzovali veriacich k hlbšiemu vzťahu k Bohu

29. 10. 

Za umierajúcich

30. 10. ­ 

Za vlažných vo viere, aby skrze modlitbu a sviatosti našli cestu k Bohu

31. 10. 

Za duše v očistci

V mesiaci október je tiež príležitosť, kedy môžeme získať tzv. plnomocné odpustky.

Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi:

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471)

Podmienky získania odpustkov v mesiaci október:

  • modlitba posvätného ruženca v spoločenstve veriacich (min. päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami),
  • vzbudiť si úmysel získať odpustky,
  • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
  • pristúpiť k Eucharistii (sv. prijímaniu),
  • pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.