Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou

Zákazka obstarávaná podľa §117 pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Humenné:

Druh zákazky:Stavebné práce
Názov zákazky:„Oprava kaplniek Kalvárie ako novej pamätihodnosti mesta Humenné“
Verejný obstarávateľ:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné
Dátum zverejnenia:25.03.2022
Prílohy:Výzva na predkladanie ponúk (DOC, 150 kB)
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria (DOC, 131 kB)
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky (XLS, 49 kB)
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo (DOCX, 52 kB)
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 18 kB)
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (DOCX, 21 kB)