Svätý apoštol Andrej, Prvopovolaný

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný je prvý povolaný k apoštolskej práci Ježišom Kristom.

Rodinné zázemie

Sv. Andrej sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera, neďaleko Kafarnauma. Jeho meno (Andrej) pochádza z gréčtiny (gr. Ἀνδρέας) a znamená mužný odvážny, pevný.

Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v Betsaide a potom, už s manželkou a mladším  bratom Šimonom Petrom sa usadili v prístavnom meste Kafarnaum. Aj tam sa venoval rybárstvu.

Vplyv sv. Jána Krstiteľa

Veľký vplyv na život Andreja malo vystúpenie Jána Krstiteľa. Spolu s Jánom, Zebedejovým synom, neskoršie Jánom apoštolom, patrili medzi verných učeníkov Jána Krstiteľa.

Keď Ján Krstiteľ raz s nimi stál, videl Pána Ježiša ísť smerom k nim, povedal im: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29) Na druhý deň im znova povedal: „Hľa, Boží Baránok!“(Jn 1, 36) Oni sa pohli za Ježišom. Vtedy zostali s ním. Andrej potom vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ (Jn 1, 41) A priviedol ho k nemu.

Od toho času Andrej a Šimon dochádzali k Ježišovi a boli aj svedkami prvého zázraku, ktorý urobil na svadbe v Káne Galilejskej.

V spoločnosti Ježiša Krista

Z loďky Šimona Petra potom Kristus učil zástupy. Cirkevní otcovia nazývajú Andreja aj „privádzačom ku Kristovi“. Okrem toho, že priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona Petra, priviedol k nemu aj chlapca s piatimi chlebami a dvoma rybami pri zázračnom rozmnožení chleba (Jn 6, 1-13) a takisto aj Grékov, ktorí prišli za Filipom s prosbou: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ (Jn 12, 21)

Apoštolská činnosť

Po zoslaní Svätého Ducha žil najprv v Jeruzaleme, potom odišiel pravdepodobne do Bitýnie v Malej Ázii, južného Ruska, odtiaľ do Trákie (dnešné Bulharsko a Rumunsko) a nakoniec do gréckeho mesta Patras. V Grécku kázal Evanjelium, krstil ľudí a uzdravoval chorých. Prežil tu najúspešnejšiu apoštolskú misiu a výsledky jeho apoštolátu boli obdivuhodné. Množstvo ľudí, prevažne pohanov, uverilo v Krista, dávali sa krstiť a vytvorili kresťanskú Cirkev. Jeho apoštolát mal aj mnoho odporcov, čoho výsledkom bolo odsúdenie sv. Andreja na smrť.

Ukrižovanie sv. Andreja

Podľa tradície ho v Patrase ukrižovali (okolo roku 62) na kríži v podobe písmena X.  Na kríž ho nepribili klincami, ale iba priviazali. Na kríži umieral tri dni.

Traduje sa, že keď sv. Andrej zbadal kríž v tvare X, s bázňou a dojatím vyriekol tieto slová: Raduj sa, kríž, posvätený Kristovým telom. Kým na tebe nezomrel Pán, bol si pre ľudí hrozný, no teraz ťa veriaci milujú a ochotne prijímajú, pretože vedia, aká je v tebe radosť a aká je za teba odmena. Preto smelo a radostne idem k tebe a ty ma s radosťou prijmi ako učeníka toho, čo na tebe zomrel. Ó, kríž Pánov, oddávna po tebe túžim, vrúcne milovaný, zober ma z tohto sveta a odovzdaj ma môjmu Učiteľovi, ktorý ma tebou vykúpil.“

Keďže sa miestodržiteľ mesta bál reakcií ľudu, na druhý deň sa snažil Andreja sňať z kríža. Sluhovia sa nemohli Andreja ani len dotknúť, no aj množstvo iných ľudí, ktorí sa jeden po druhom ponáhľali odviazať ho, to nemohli, lebo im meraveli ruky.

Sv. Andrej sa modlil: „Pane, Ježišu Kriste, nedopusť, aby som bol odviazaný od kríža, na ktorom som zavesený pre tvoje meno, no prijmi ma k sebe, Učiteľu, ktorého som poznal a miloval, a ktorého si želám čo najskôr uvidieť.“ 

Keď skončil tieto slová, obklopila ho nebeská žiara, jasnejšia ako blesk, že na ňu nikto nemohol pozerať, a trvala pol hodiny. Nakoniec žiara zanikla a sv. apoštol umiera na kríži.

Úcta k sv. Andrejovi

Na mieste, kde zomrel apoštol Andrej v gréckom meste Patra, stojí dnes prekrásny veľký chrám s trinástimi kupolami. V tomto chráme sa nachádza časť kríža v podobe písmena X, na ktorom zomrel apoštol Andrej.

Okolo roku 356 boli prenesené jeho pozostatky do Konštantínopolu. Po páde Carihradu (1206) pozostatky sv. Andreja preniesli do katedrály v Amalfi (južne od Neapolu).

Kríž, na ktorom trpel a zomrel sv. Andrej sa v roku 1250 dostal do monastiera sv. Viktora v meste Marseille vo Francúzsku. 

V 15. storočí preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde ju s veľkou úctou uložili v chráme sv. Petra.

V roku 1964 však pápež Pavol VI. preniesol túto relikviu do Patrasu, kde je uložená v chráme sv. Andreja.