Biblická škola

„Sväté písmo presahuje všetky vedy už spôsobom reči, lebo tou istou rečou podáva dej i prezrádza tajomstvá.“

sv. Gregor Veľký

     Sväté písmo je slovom živého Boha, ktoré má svoju stálu platnosť a záväznosť. Sväté Písmo (alebo aj Biblia) vzniklo z Božej iniciatívy a pôsobenia Svätého Ducha na ľudí a z tejto tajomnej božsko-ľudskej spolupráce vzišli spisy, ktoré hovoria o dejinách vzťahu Boha k človeku, k ľudstvu a k svetu. Veriaci človek teda číta Sväté písmo s vedomím a vierou, že tieto knihy sú Bohom chcené a vnuknuté s cieľom zjaviť človeku Boha.

     Z tohto vyplýva, že poznanie Svätého Písma je pre kresťanov veľmi dôležité. Ono totiž pretvára charakter toho, kto ho s vierou prijíma – formuje, vyučuje a vychováva. V ňom je ukrytá pravda o Bohu, o človeku a poznanie Božej vôle pre náš život.

    Sväté Písmo je prostriedok, vďaka ktorému spoznávame Ježiša Krista. Svätý Hieroným povedal: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista!“

     Ak chceme vedieť, čo má Ježiš rád, čo sa mu páči, a čo nie, potrebujeme čítať Sväté Písmo. Ono je totiž listom od Boha, v ktorom nám ukázal, ako môžeme cez Ježiša Krista nadviazať vzťah s Bohom.

     Sväté Písmo je živé Božie slovo a Boh sa cez neho k nám prihovára. Niekedy ľudia študujú Sväté Písmo, ale nedochádza u nich k nijakej zmene. Je veľmi dôležité sa pri čítaní Svätého Písma stretnúť s Bohom. Pri čítaní Svätého Písma sa totiž nejedná o čítanie historických udalostí, ale o slovo, ktoré k nám hovorí Boh.

     Čítanie Svätého Písma posilňuje veriaceho človeka vo viere, napĺňa ho nádejou, radosťou, láskou  a stáva sa pre neho posilou aj v tých najťažších životných situáciách a okolnostiach.   

     Aj z týchto dôvodov sa v našej farnosti od roku 2017 konajú pravidelné biblické stretnutia, počas ktorých sa prítomní ponárajú do tajov a bohatstva, ktoré Sväté Písmo v sebe ukrýva a pokúšajú sa odhaliť niečo z toho, čo znamená chváliť Boha v rôznych situáciách života  a preniesť jeho náuku do konkrétnych situácií v ich životoch.

     Biblická škola, ako znie farský názov stretnutí, na ktorých sa rozjíma nad Svätým Písmom, sa konajú vždy vo štvrtok po večernej svätej liturgii. Stretnutia sú v menšom počte ľudí, aby bol priestor aj na diskusiu a tiež rozvoj osobných vzťahov v spoločenstve.

Schéma biblického stretnutia:

  • Čítanie vybraného text na rozjímanie
  • Výber základnej myšlienky
  • Exegéza
  • Rozjímanie nad textom
  • Božie Slovo v praxi
  • Aplikácia
  • Modlitba

Keď ideme do chrámu a počúvame čítania, nie je to preto, že by sme čakali, že sa dozvieme nejaké nové fakty o Bohu, ale preto, aby sme sa s Ním stretli. Isteže, môžeme to robiť aj mnohými inými spôsobmi – môžeme sa s ním stretať v našej láske, v kráse, v živote svätých ľudí. Ale v nedeľu ráno očakávame, že si v týchto čítaniach vypočujeme príbeh Božieho vzťahu k ľudstvu a že v ňom spoznáme svoj príbeh.“  

 (T. Radcliffe, dominikánsky mních)