Kresťanský pohreb

     „Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.“ (KKC 1683)

     Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život. (KKC 1684)

     Ak bol zosnulý na členom Cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb.

     Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Svätého Ducha a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Preto pri cirkevnom obrade, ani pred ním ani po ňom, nemajú miesto žiadne nekresťanské zvyky, ktoré sa, žiaľ, ešte udržiavajú.

     Posledným rozlúčením (posledným zbohom – „s Bohom“) odporúča Cirkev zosnulého Bohu. Je to obrad, pri ktorom kresťanské spoločenstvo pozdravuje svojho člena, prv než sa jeho telo vynesie alebo pochová. Všetci totiž ideme tou istou cestou a zaujmeme to isté miesto a nikdy nebudeme od seba odlúčení, lebo budeme žiť pre Krista. Aj teraz sme spojení s Kristom, kráčajúc k nemu a všetci veriaci budeme raz spolu s Kristom. (porov. KKC 1690)

     Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme, nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení. Pohrebné obrady však musia predchádzať kremácii, a nie naopak.

Aký je postup pri vybavovaní kresťanského pohrebu?

  1. Pohrebná služba– určí dátum a čas pohrebu (po dohode s farským úradom),
  2. Matrika– vystaví Úmrtný list a potvrdí List o prehliadke mŕtveho,
  3. Farský úrad – nahlásite termín pohrebu, ktorý určila pohrebná služba. K nahláseniu pohrebného obradu, ktoré je nutné vykonať osobne na farskom úrade, je potrebné priniesť so sebou List o obhliadke mŕtveho, ktorý je vystavený i podpísaný lekárom, prípadne aj potvrdený príslušným matričným úradom (podľa novej legislatívy to nie je nevyhnutné). Na farskom úrade sa dohodnú podrobnosti pohrebu, zaznačia sa údaje o zosnulom pre farskú matriku. Pri termíne pohrebu je žiaduce splniť všetky platné predpisy.