Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie

     Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) je prvou činnou kongregáciou (rehoľou) byzantského obradu, ktorá vznikla pre potreby ukrajinských gréckokatolíkov koncom 19. stor. v Haliči. V  súčasnosti je otvorená aj na potreby iných národov, bez ohľadu na ich vierovyznanie či konfesionálnu príslušnosť. Jej cieľom je oslavovať Boha, „vychovávajúc srdce národa a slúžiac tam, kde je to najpotrebnejšie – pozdvihovať národ duchovne, morálne a kultúrne.”

     Prvoradou úlohou v živote zasvätenom Bohu je hľadať Božiu slávu, vytvárať spoločenstvo lásky podľa vzoru Presvätej Trojice, vybudované na troch sľuboch poslušnosti, čistoty a chudoby; sprítomňovať osobu Ježiša Krista vo svete podľa príkladu Presvätej Bohorodičky, Ochrankyne Kongregácie a viesť misiu Krista Spasiteľa cez apoštolát zverený Cirkvou.

     Kongregácia Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM) bola založená v r. 1892 v dedinke Žužeľ (dnes Žužeľany) v západnej Haliči v Sokaľskom regióne (Ukrajina). Išlo o prvú ukrajinskú rehoľu apoštolského života, ktorá sa zrodila z aktívnej spolupráce rehoľného a eparchiáleho duchovenstva, a to konkrétne baziliánskeho kňaza o. Jeremiáša Lomnického OSBM a preláta o. Cyrila Seleckého, horlivého a oddaného farára v dedinke Žužeľ a Sr. Jozafaty Hordaševskej.

     Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie prišli do prešovskej eparchie na pozvanie biskupa bl. Pavla P Gojdiča OSBM, a to 14. septembra r. 1928 do Prešova, kde viedli sirotinec.

     Zakladatelia Kongregácie sestier služobníc s veľkou horlivosťou odpovedali na výzvu sv. apoštola Pavla, ktorý hovorí: „…keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi.“ (1 Kor 13, 12)

     A ich konkrétnou odpoveďou na toto vyzvanie sa stala služba uprostred jednoduchého ľudu. Nech aj naša služba je požehnaním a prínosom pre všetkých ľudí, ktorých nám Boh posiela do cesty, nech sme ľúbeznou vôňou Kristovou.

Zakladateľka kongregácie – sestra Jozafata

     Sestra Jozafata Michajlina Hordaševská (liturgická spomienka 20. novembra) sa narodila 26. novembra 1869 ako piata z deviatich detí. Otec Hyacint bol umeleckým stolárom v službách kniežaťa Sapiehu,  matka Mária bola veľmi nábožná žena. Jej sestra Anna tiež vstúpila do Kongregácie SSNPM.   Michajline  boli v rodine vytvorené najlepšie podmienky pre dobrý náboženský život. Už niekoľko rokov pred vstupom do kláštora sa zasvätila Bohu privátnym sľubom panenstva. Veľmi túžila zasvätiť celý svoj život Bohu, a tak  sa rozhodla vstúpiť ku klauzúrnym sestrám baziliánkam, lebo v tom čase neexistoval iný ženský rád východného obradu. Tohto svojho rozhodnutia sa zriekla na návrh otca Lomnického, ktorý ju žiadal, aby sa stala spoluzakladateľkou novej Kongregácie.  S pokorou prijala túto úlohu a viedla Kongregáciu s veľkou zodpovednosťou a láskou

     Odvaha, rozhodnosť a dôvera v Božiu prozreteľnosť pomohli sestre Jozafate pri vedení Kongregácie v jej počiatkoch. Viedla príkladný rehoľný život. Dlhé hodiny bdela v modlitbách a konala prísne kajúce skutky. Sestra Jozafata je nám príkladom vernosti svojmu povolaniu a vytrvaniu až do konca. Je nám príkladom aj v službe iným, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Naozajstným darom pre nás všetkých je jej jednoduchosť a prispôsobenie sa každému. Túžila ísť spolu so všetkými, namiesto toho, aby bola vo všetkom prvá. Život Jozafaty bol naplnený činnosťou, sprevádzaný úsmevom na tvári, trpezlivosťou a láskavosťou. Nezmenilo sa to ani počas ťažkej choroby – tuberkulózy kostí. Zomrela 7. apríla 1919 na sviatok Zvestovania Panny Márie vo veku 49 rokov s modlitbou na perách:  „Ježiš, Mária, Jozef, vám odovzdávam svoje srdce, telo i dušu…

     Sestra Jozafata je príkladom vernosti svojmu povolaniu a vytrvaniu až do konca. Je príkladom aj v službe iným, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. Naozajstným darom pre nás všetkých je jej jednoduchosť a prispôsobenie sa každému.

     6. apríla 1998 vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. sestru Jozafatu za úctyhodnú a 27. júna 2001 vo Ľvove za blahoslavenú.

     Teraz sa prepodobna matka Jozafata za nás všetkých prihovára u nebeského Otca a na jej príhovor sa udialo už mnoho zázrakov – uzdravení duše i tela. 

     Prepodobna matka Jozafata je patrónkou rodín, detí, sirôt, mládeže, chorých i umierajúcich.

Život sestričiek v našej farnosti

Modlitba

     Našou najdôležitejšou misiou vo farnosti je modlitba. To je prirodzenou potrebou človeka – spájať sa s tým, ktorý je jej pôvodcom i konečným cieľom, jej zmyslom. Tak, ako rieka nemôže existovať bez žriedla, z ktorého vytryskne, tak si ani duša nezachová svoju sviežosť a vitalitu, pokiaľ nie je ustavične napojená na prameň svojho jestvovania. Denne sa modlíme za celé farské spoločenstvo, za celé mesto, za rôzne úmysly a prosby veriacich.

Apoštolát

     Pracujeme s deťmi a mládežou, pripravujeme detí na prvé sv. prijímanie, vedieme detský zborik, hodiny gitary. Pre dievčatá organizujeme aj duchovné obnovy.

     Venujeme sa pečeniu prosfory (liturgický chlieb) a praniu lentiónov a ilitónov (liturgické ručníčky).

     Pracujeme aj v sociálnej oblasti v krízovom stredisku, pre týrane a sociálne zanedbané deti. Venujeme sa aj sociálne slabým rodinám.
Sme tu pre každého, kto sa potrebuje porozprávať, poradiť máme pre každého otvorené srdce.

Sestry služobnice
Nepoškvrnenej Panny Márie
Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné,
tel.: 057/77 55 808, mobil: 0918 189 019
email: sluzobnice@gmail.com
www.sluzobnice.sk