Charita

Sociálne centrum Humenné 

Adresa: Štefaniková ulica 1525/29, 066 01  Humenné (budova detskej polikliniky, prízemie).
Tel. kontakt: 057/7756993, email: sc.humenne@gkcharita-po.sk 

Sociálne centrum patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov so sídlom Hlavná 2, Prešov. Gréckokatolícka charita je účelové zariadenie cirkvi a jej zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo. Riaditeľom a zároveň jej štatutárom je PhDr. Peter Valiček.
V stanovách Grékokatolíckej charity sa uvádza, že jej poslaním je naplňovanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, pomoc ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej, duchovnej núdzi bez ohľadu na rasu národnosť, náboženstvo, politické zmýšlanie či iné postavenie. Cieľom GKCH je v zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (MT 25,40), prukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať. 

Gréckokatolícka charita Prešov: poskytuje humanitárne, sociálne, zdravotnícke a výchovno – vzdelávacie služby, ročne približne 1 600 ľuďom v núdzi. Našim klientom poskytujeme terénne, ambulantné a pobytové služby v 15tich zariadeniach v mestách Prešov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa, Snina a Sačurov. Venujeme sa sociálnemu poradenstvu, prevenciám, distribúcií pouličného časopisu Cesta, vzdelávaniu, či pracovným terapiám. 

Bezplatne poskytujeme tieto služby:

– špecializované sociálne poradenstvo (preventívne, pracovné, rodinné)
– sociálna prevencia (besedy na školách)
– pomoc pri hľadaní zamestnania
– odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania a inej úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá)
– kopírovanie a skenovanie
– sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.)
– sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci
– prístup na internet
– morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách 

Dvere do sociálneho centra sú otvorené pre každého človeka…
Radi Vás privítame… 

Mgr. Jana Vyšinová
vedúca sociálneho centra