Gréckokatolícka charita

Sociálne centrum Humenné

Adresa: Štefaniková ulica 1525/29, 066 01  Humenné 
(budova detskej polikliniky, prízemie).
Tel. kontakt: 057/7756993
Email: sc.humenne@gkcharita-po.sk

     Sociálne centrum patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov so sídlom Hlavná 2, Prešov. Gréckokatolícka charita je účelové zariadenie cirkvi a jej zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo.

     V stanovách Gréckokatolíckej charity sa uvádza, že jej poslaním je naplňovanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, pomoc ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej, duchovnej núdzi bez ohľadu na rasu národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie či iné postavenie.

     Cieľom GKCH je v zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (MT 25,40), preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať. 

     Gréckokatolícka charita Prešov: poskytuje humanitárne, sociálne, zdravotnícke a výchovno – vzdelávacie služby, ročne približne 1 600 ľuďom v núdzi. Našim klientom poskytujeme terénne, ambulantné a pobytové služby v 15tich zariadeniach v mestách Prešov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa, Snina a Sačurov. Venujeme sa sociálnemu poradenstvu, prevenciám, distribúcií pouličného časopisu Cesta, vzdelávaniu, či pracovným terapiám. 

Bezplatne poskytujeme tieto služby:

 • špecializované sociálne poradenstvo (preventívne, pracovné, rodinné),
 • sociálna prevencia (besedy na školách),
 • pomoc pri hľadaní zamestnania,
 • odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania a inej úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá),
 • kopírovanie a skenovanie,
 • sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.),
 • sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci,
 • prístup na internet,
 • morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách. 

Denný stacionár

Adresa: Štefánikova ulica 1525/29, 066 01  Humenné,
Kontakt:   0910842546,
E-mail:  domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk

Hlavný cieľ denného stacionára?

     Hlavným cieľom denného stacionára je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie. Poslaním denného stacionára je veľmi potrebná podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času. 

Cieľová skupina? 

     Dospelý klient (zdravotne postihnutý, duševne chorý, senior), ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.

Pre koho je denný stacionár určený? 

     Pre osoby, ktoré:

 • sú odkázané na celodennú starostlivosť pre obmedzenú pohyblivosť a vek,
 • trpia miernou a ľahkou poruchou pamäti (nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom prostredí),
 • zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje si sústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • optimálny funkčný stav, ktorý umožňuje pobyt v dennom stacionári. 

     Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná dospelému klientovi, ktorý žije v rodine s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí mu nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ho umiestniť v domove dôchodcov, resp. čaká v poradovníku na umiestnenie do domova sociálnych služieb.

     Tiež je určený dospelému klientovi, ktorý žije sám a  potrebuje kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.

Kapacita stacionára?

     12 miest, kde poskytujeme dennú starostlivosť v dohodnutom čase. 

Čo na klientov v Dennom stacionáre čaká? 

     Pekné domáce prostredie, príjemný personál, noví priatelia, vrstovníci, kolektív, spoločnosť, zábava… Dospelý klient denného stacionáru u nás nájde pomoc a podporu osobnej hygiene, pri obliekaní, pri stravovaní a pomoc so všetkým, čo sám nezvláda. Taktiež dohľad nad užívaním liekov, na pitný režim atď. Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie. Úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť klientom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí.

Dospelým klientom ponúkame:

 • sociálne poradenstvo,
 • obslužné činnosti: stravovanie,
 • tréning pamäti (trénovanie pamäti, pozornosti, koncentrácie, vnímania),
 • nácvik komunikačných zručností,
 • ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,
 • pohybové cvičenia, skupinové kondičné cvičenia,
 • preventívne aktivity (preventívne besedy s rôznymi odborníkmi),
 • pracovná terapia:  výtvarné tvorenie, výroba dekoračných predmetov, výroba sviečok,  výroba mydiel,
 • duchovný program (spoločné modlitby, práca s bibliou, stretnutie s  kňazom…)
 • v dennom stacionári sa využívajú prvky z rôznych terapií ako: socioterapia, muzikoterapia biblioterapia, arteterapia, ergoterapia, tanečnej terapia,
 • sociálne aktivity (rozprávanie, spomínanie, čítanie kníh, dennej tlače pri káve, čaji v príjemnej atmosfére, spoločné cvičenie, dohľad nad užívaním liekov, spoločenské hry, spievanie, organizácia akcií (fašiangová zábava, poznávací výlet),
 • účasť na kultúrnych akciách (spoločná návšteva kina, cukrárne, výlety, prechádzky… ),
 • využívanie PC, internetu,
 • priestor na oddych, odpočinok.

Prevádzka denného stacionára:

     V pracovných dňoch od 8,00 hod – 16,30 hod., podľa platného cenníka. 

Podmienky prijatia:

 • dohodnúť si telefonicky termín osobného stretnutia,
 • právoplatné rozhodnite o odkázanosti na denný stacionár,
 • vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. 

     Služby denného stacionára môžu využiť aj samoplatcovia bez posudku odkázanosti na denný stacionár. 

Dvere do sociálneho centra sú otvorené pre každého človeka…
Radi Vás privítame…