Kresťanská iniciácia

Potrebujete krst pre Vaše dieťa?
Či sami žiadate o krst?

Veľmi často prichádzajú rodičia k nám s prosbou o vyslúženie krstu pre ich dieťa. Treba si však uvedomiť, že v našom obrade sa spolu s krstom vysluhuje aj sviatosť myropomazania (birmovky) a podáva sa aj Eucharistia. Spolu tieto sviatosti tvoria sviatosti kresťanskej iniciácie.

Spoločným slávením týchto troch iniciačných sviatostí sa uskutočňujú tri momenty jediného tajomstva – uvedenie do Kristovho tajomstva. Teda kresťanská iniciácia – kresťanský začiatok – je zrod nového života s Ježišom Kristom, v Ježišovi Kristovi a pre Ježiša Krista.

Krstom je človek oslobodený od hriechu, znovuzrodený do nového života, oblečený do Krista a začlenený do Cirkvi. Myropomazaním je označený pečaťou daru Svätého Ducha. Jeho úplná iniciácia je ukončená prijatím Eucharistie. Táto sviatosť je nielen spoločenstvom jednotlivcov s Kristom, hlavou mystického tela, ale aj spoločenstvom medzi všetkými veriacimi, členmi tela, ktoré žije nový život v Kristovi. Prijímanie tela a krvi vteleného Slova vedie kresťana k dokonalosti takým spôsobom, že už nežije on, ale v ňom žije Kristus (Gal 2, 20).

Sviatostné slávenie kresťanskej iniciácie je teda viditeľný znak, ktorý ľuďom udeľuje dar dobrotivosti, poskytnutej nebeským Otcom vo svojom vtelenom Synovi, a dáva večný život tomu, kto počúva Kristovo slovo a verí tomu, ktorý ho poslal (porov. Jn 5, 24).

Iba platne prijatým krstom sa človek stáva schopným prijať ostatné sviatosti.

Aj z týchto uvedených charakteristík nie je potrebné odkladať krst detí a vyslúženie kompletnej kresťanskej iniciácie.

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, vyžaduje sa:

 • odôvodnená nádej, že bude vychovávané v katolíckej viere,
 • súhlas aspoň jedného z rodičov, alebo toho, kto rodičov podľa práva zastupuje.

Čo je potrebné k nahláseniu krstu?

 • Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne pred vyslúžením sviatostí kresťanskej iniciácie.
 • Pri nahlásení krstu je potrebné predstaviť svoju situáciu: duchovný život, sviatostný život, ozrejmiť prípadné prekážky…
 • Nahlásiť potrebné údaje o krstných rodičoch (či spĺňajú predpoklady krstného rodiča ako sú uvedené nižšie),
 • Prípravu (náuku) odporúčame ešte pred narodením dieťaťa. Náuky pred vysluhovaním sviatostí kresťanskej iniciácie sú zvyčajne v piatky, o 19:00 hod. na farskom úrade.
 • Krstnú náuku absolvujú nielen rodičia, ale aj krstní rodičia.
 • Obsahom krstnej náuky je oboznámenie s významom sviatostí kresťanskej iniciácie pre človeka, záväzkami, ktoré z týchto sviatostí vyplývajú i úlohami, ktoré rodičia žiadosťou o krst dieťaťa na seba berú. Taktiež je to duchovná i praktická príprava na slávenie obradov kresťanskej iniciácie.
 • Ak sa krstný rodič nemôže zúčastniť náuky v našej farnosti, prinesie potvrdenie od svojho kňaza, ktoré obsahuje informáciu o absolvovaní náuky vo svojej farnosti a tiež, že spĺňa podmienky pre krstné rodičovstvo.
 • Ak rodičia bývajú mimo našu farnosť, zabezpečia si ku krstu dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývajú.
 • Ak boli rodičia krstení mimo našu farnosť, doložia svoje krstné listy, najlepšie ešte počas samotnej prípravy na vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie. Túto záležitosť konzultovať s miestnym kňazom.
 • Je potrebné s veľkou zodpovednosťou pristúpiť aj k výberu krstných rodičov (resp. krstného rodiča) pre dieťa.
 • Na krst je potrebné priniesť krstnú košieľku a sviecu.

Aké sú nutné predpoklady krstného rodiča?

K tomu, aby niekto platne plnil úlohu krstného rodiča (kmotra), cirkevné právo (CCEO) v kán. 685 vyžaduje:

 • aby bol pokrstený, myropomazaný a už prijal Eucharistiu,
 • bol katolíkom, bez ujmy,
 • mal úmysel túto úlohu zastávať,
 • bol označený tým, kto má byť pokrstený, alebo jeho rodičmi, alebo tým, kto ich podľa práva zastupuje, a ak ich nie je vysluhovateľom krstu,
 • nebol otcom, matkou, alebo manželom toho, kto má byť pokrstený,
 • nevykonával trest vyobcovania, vrátane menšieho, ani trest pozastavenia a nebol pozbavený práva byť kmotrom,
 • aby dosiahol vek požadovaný partikulárnym právom,
 • viedol život odpovedajúci viere a úlohe, ktorú má na seba zobrať.

V prípade, že krstní rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť alebo dieťa pokrstiť iba s jedným krstným rodičom.

V nadväznosti na podmienku, aby krstný rodič viedol život odpovedajúci viere a úlohe, ktorú má na seba zobrať, krstným rodičom nemôže byť:

 • kto nežije aktívny duchovný život (účasť na bohoslužbách, či sviatostnom živote…),
 • kto neprijal sviatosť myropomazania (birmovania),
 • slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti, druh a družka),
 • len civilne zosobášený,
 • nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam),
 • kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.

Kedy sa vysluhujú sviatosti kresťanskej iniciácie?

Sviatosti kresťanskej iniciácie sa v našom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom vysluhujú zvyčajne v sobotu o 10:00 hod. Po konzultáciách a dohode s kňazom je možná zmena termínu.