Filiálna obec Lackovce

     Pred 1.  svetovou vojnou chrám v obci Lackovce nebol. Na cirkevnom pozemku dal miestny farár súhlas s postavením súkromného domu, kde bola jeden izba vyhradená na schádzanie sa k modlitbám. Bol to dom pána Pandoša (č. 39), ktorý doteraz stojí. Neskôr postavil pán Behún kaplnku Panny Márie, kde sa ľudia modlili. V roku 1927 dal pán Hajdučko spolu s obcou postaviť skôr z trucu k pánovi Behúnovi na svojom pozemku malý chrám, kde sa občas slúžili aj sv. omše, ale aj sv. liturgie. Ináč sa na bohoslužby chodilo peši do farského chrámu v Humennom.

     V roku 1964 sa veriaci s kapacitných dôvodov rozhodli chrám zväčšiť. Miestny farár o. Ondrej Marinko požiadal o súhlas Okresný úrad v Humennom a predsedu obce p. Juraja Behúna postaviť v obci nový chrám s tým, že veža na starom chráme je uvoľnená a mohla by sa zrútiť. Po ich kladnom stanovisku sa zadná časť chrámu zbúrala a rozšírila s k pôvodnej starej časti. Nakoľko to bolo esteticky nevyhovujúce, bolo potrebné zbúrať i ostatné časti chrámu.

     Za pomoci poslanca Juraja Pandoša sa vybavil súhlas, a tak sa počas komunistickej totality vybudoval celý terajší chrám. Budovali ho veriaci svojpomocne, pretože zo štátu nebola žiadna finančná podpora. Najviac sa o vybudovanie chrámu zaslúžil svojim odborným stavebným dozorom pán Orendáč, ktorý sa bohužiaľ posviacky nového chrámu nedožil. Taktiež tu patrí spomenúť pána kaplána Mašľára, ktorý celú stavbu podporoval svojimi modlitbami.

     Materiálom prispel bývalý predseda JRD pán Čeľovský, ktorý bez náhrady poskytol ťažkú techniku. Patrí sa tu spomenúť aj Jozefa Ivaňa, ktorý zabezpečil drevený materiál. V roku 1989 bola rozšírená sakristia chrámu. Patrocínium chrámu je Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Jeho mozaiku zrealizoval majster Mikuláš Klimčák. Posviacka chrámu v roku 1967, ktorú vykonal vdp. vikár Onderko. V roku 2017 bol chrám zreštaurovaný a pred chrámom bola postavená nová ružencová kaplnka, ktorú posvätil o. arcibiskup Bernard Bober.

     Do starého chrámu v medzivojnovom období chodieval sláviť sv. liturgie o. Alexej Toronský a jeho kaplán. V čase likvidácie našej cirkvi (1950-1968) sa naši veriaci zúčastňovali na sv. omšiach. Po roku 1968 sa do Humenného z vyhnanstva vrátil o. Michal Šutaj, ktorý po dohode so správcom rím. kat. farnosti o. Andrejom Marinkom nadviazal na stav spred roku 1950, a tak pokračovali aj jeho nástupcovia až dodnes.

     V súčasnosti v Lackovciach žije asi 84 gréckokatolíkov.

Sv. liturgie sa tu slávia:

  • každú druhú a piatu nedeľu v mesiaci,
  • na sviatok Narodenia Ježiša Krista,
  • na veľkonočný pondelok
  • príležitostne (zádušná, pohrebná…)