Výpisy z matrík

     Potrebujete výpisy z matrík: krstný, resp. sobášny list? Je možné vyžiadať si ich buď osobne na farskom úrade, ale aj telefonicky, či mailom.

     Krstný list je vnútrocirkevný dokument, ktorý potvrdzuje prijatie sviatosti krstu a identifikuje veriaceho podľa mena, rodičov i krstných rodičov a podľa miesta narodenia. Okrem toho sú v krstnom liste – v poznámkach – zaznačené informácie o ďalších prijatých sviatostiach (sväté prijímanie, sviatosť manželstva, či kňazstva), resp. ďalšie poznámky (anulácia manželstva, rehoľný stav a pod.) Krstný list je vlastne presný výpis z matriky pokrstených.

     Pri preberaní krstného listu je preto dôležité overiť, či v poznámkach sú zapísané všetky sviatosti, ktoré osoba doposiaľ prijala. Ak nie sú, treba sa hneď na úrade spýtať, ako ďalej postupovať.

     Sobášny list je vnútrocirkevný dokument, ktorý potvrdzuje prijatie sviatosti manželstva a identifikuje ženícha a nevestu podľa mena, ich rodičov, podľa miesta narodenia i trvalého bydliska. Obsahuje tiež mená svedkov a meno sobášiaceho kňaza. Aj v tomto prípade je dôležité pri preberaní sobášneho listu overiť si správnosť všetkých zapísaných informácií.  

Komu sa krstný, resp. sobášny list môže vydať?

     Na základe zákona o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation) je možné krstný, resp. sobášny list vydať  jedine dospelej osobe, ktorej sa krstný, resp. sobášny list týka. V prípade dieťaťa, jeho zákonnému zástupcovi. Krstný, resp. sobášny list teda nie je možné vydať napr. starým rodičom dieťaťa alebo súrodencovi alebo manželovi/manželke, či priateľovi alebo inému sprostredkovateľovi a pod. Ak nie je možné krstný list vyzdvihnúť osobne (napr. pre krátkosť času; veľká vzdialenosť a pod.), je možné, aby krstný list bol zaslaný priamo na adresu farského úradu, kde ho vyžadujú.

     Takisto k sobášom krstné listy zasielame priamo na farský úrad, kde bude vyslúžená sviatosť manželstva (nariadenie o. arcibiskupa Jána).