Sviatosť manželstva

Kresťanské manželstvo je samo v sebe liturgickým aktom oslavy Boha v Ježišovi Kristovi a v Cirkvi. Prijatím tejto sviatosti kresťanskí manželia vyznávajú svoju vďačnosť Bohu za jeho cenný dar, ktorý dostali, aby mohli vo svojom manželskom  a rodinnom živote znovu prežívať samotnú Božiu lásku ku všetkým ľuďom a lásku Ježiša Krista k Cirkvi, svojej neveste. Z manželstva, ako sviatosti, plynie pre manželov dar a povinnosť každodenne prežívať posvätenie, ktoré dostali. Tiež z nej plynie aj milosť a mravný záväzok pretvárať celý život na trvalé duchovné obety (porov. Ján Pavol II., apoštolská exortácia Familiaris consortio, 56).

Katechizmus Katolíckej cirkvi konštatuje, že sviatosť manželstva je znakom spojenia Ježiša Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Ježiš Kristus miloval svoju Cirkev. Takto milosť sviatosti manželstva zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života (porov. KKC 1661).

Vysluhovanie sviatosti manželstva v našom obrade

V obrade sviatosti manželstva sa odráža tradícia cirkevného chápania základov rodinného života. Rodina je tým prostredím, kde jej členovia majú možnosť využívať čas v neustálej práci, modlitbe a cvičiť sa v osvojení hlavných kresťanských cností: kresťanskej lásky, umiernenosti vo všetkom, poslušnosti…

V bohoslužobných textoch sa nachádzajú modlitby, v ktorých sa vyprosuje pre manželov pokoj, dokonalá láska, svornosť, hojnosť dobier; umiernenosť, cudnosť, neporušené správanie, pravda; vernosť danému slovu a stálosť vo svätej jednote, ktorá pochádza od Pána. To by malo charakterizovať nielen manželský život, ale aj inšpirovať spolužitie celej ľudskej rodiny podľa Pánovho príkladu, ktorý prišiel, aby v sebe zničil nepriateľstvo, zjednotil to, čo bolo rozdelené a zmieril všetkých s Bohom, prijmúc za manželku Cirkev. Vydal za ňu seba samého, očistil ju, aby bola svätá a nepoškvrnená (porov. Ef 5, 25-27).

Nádhernou časťou vysluhovania sviatosti je korunovácia manželov. Už v 4. storočí sa začínajú prvýkrát objavovať sobášne vence, pokladané na hlavy sobášiacich sa. Spočiatku to boli vence z kvetov, neskôr ich začali zhotovovať z kovu, dávajúc im formu kráľovskej koruny. Znamenajú víťazstvo nad vášňami a pripomínajú kráľovskú dôstojnosť prvej ľudskej dvojice Adama a Evy, ktorým dal Boh do vlastníctva všetko pozemské stvorenstvo (porov.  Gn 1,28).

Dostať koruny v Sviatosti svätého manželstva znamená taktiež byť korunovaným kráľom a kráľovnou domácej cirkvi. V tomto kráľovstve sú manželia a manželka povolaní vládnuť s láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, láskavosťou, štedrosťou, vernosťou, nežnosťou a sebaovládaním- A toto všetko sú vlastnosti hodné kráľov!

Rozhodli ste sa prijať sviatosť manželstva v našom chráme?

Kedy máte informovať kňaza o zámere uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti?

 • ak máte všetky iniciačné sviatosti (krst, myropomazanie, sväté prijímanie) – minimálne 3 mesiace vopred,
 • ak Vám niektorá z iniciačných sviatostí chýba – minimálne 6 mesiacov vopred,
 • ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte si prípravu (náuky), príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate.

Predmanželská príprava

Predmanželská príprava v rámci našej farnosti sa riadi platnými predpismi (preberané témy, počet stretnutí…) 

Ponúkame však možnosť absolvovať predmanželskú prípravu nielen v našej farnosti, ale aj v centre pre rodinu na Sigorde. Podrobné informácie nájdete na: centrumsigord.sk

Čo potrebujete pri vypisovaní sobášnej zápisnice?

 • krstné listy – vyžiadate si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení, pričom krstné listy nesmú byť staršie ako 3 mesiace,
 • mená dvoch svedkov – starších ako 18 rokov (meno a priezvisko, zamestnanie, presná adresa a rodné číslo),
 • špecifické prípady:
  • ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list predošlého partnera,
  • ak niektorý zo žiadateľov má anulované manželstvo rozhodnutie príslušného tribunálu o nulite manželstva,
  • ak už majú žiadatelia uzavretý civilný sobáš civilný sobášny list.
 • sobášna zápisnica z príslušnej matriky

Chceme vopred upozorniť, že sviatosť manželstva vysluhujeme výlučne v chráme a podľa platných bohoslužobných predpisov.