Svetlý utorok

Evanjelium Svetlého utorka (Lk 24, 12-35) nám ponúka opis stretnutia vzkrieseného Ježiša Krista s emauzskými učeníkmi.

Samotný text evanjelia môžeme rozdeliť na dve časti:

Prvú časť, kde sú činní predovšetkým učeníci, tvoria verše 12-24. Učeníci už za bieleho dňa učeníci odchádzajú z Jeruzalemu, pričom ich putovanie je plné beznádeje, smútku a nepochopenia.

Druhú časť, ktorá obsahuje strhujúce Ježišovo vysvetlenie svojho oslávenia, ktorým zapaľuje srdcia učeníkov a pri lámaní chleba sa dáva učeníkom spoznať, tvoria verše 24-35. Radosť zo stretnutia s Ježišom Kristom pobáda učeníkov k rýchlemu návratu za súmraku do Jeruzalema, aby oznámili ostatným, koho videli. Nastáva radostné zdieľanie oboch skupín, teda apoštolov a emauzských učeníkov o neočakávanej skúsenosti stretnutia so vzkrieseným Ježišom.

1. Kráčať po ceste života s Ježišom Kristom

Ježiša Krista možno spoznať, keď ho budeme nasledovať. Ježiš aj nám dáva denne veľa príležitostí, aby sme kráčali s ním: jeho Slovo, spoločenstvo, modlitba a najmä Eucharistia. Kristus hovorí nepriamo aj cez dejinné udalosti, cez radostné aj bolestné príbehy nášho osobného života. Vnímame jeho prítomnosť – alebo máme oči zastreté? Čo nám ich zastiera? Bolesť? Hriech? Ľahostajnosť?

2. Počúvať Ježišovo slovo

Bez Božieho slova nemôžeme pochopiť zmysel a hĺbku duchovného života, či sviatostí. Nie sú aj naše srdcia veľakrát vlažné a bez zápalu. Napĺňame si ich dostatočne Ježišovou pravdou? Nestrácame veľa času pri zbytočných veciach namiesto toho, aby sme komunikovali s Bohom v modlitbe?

3. S vierou prijímať Eucharistiu

V Eucharistii možno nájsť duchovnú silu a tak, ako pohlo emauzských od nevery k viere, môže pohnúť aj nás. Ježiš Kristus chce skrze Eucharistiu pomôcť aj nám. Dôležité je, aby sme ho pozvali do svojho života a prijali aj jeho pozvanie na slávenie Eucharistie. V nej sa skrýva sila na riešenie všetkých ťažkostí. V nej je prítomný On sám.

4. Svedčiť o Ježišovi

Vieru dostávame ako dar nielen pre seba, ale aj pre iných. Emauzskí učeníci pochopili tento hlboký súvis a hneď po Ježišovom zmiznutí, nehľadiac na únavu predchádzajúcich ťažkých dní a dnešného dlhého putovania, znovu vstávajú a vydávajú sa na cestu do Svätého mesta a za bratmi, aby vydali svedectvo obnovenej viery v Ježiša a v nádej, ktorú im priniesol. Ako je to s mojím apoštolátom? Ako vyznávam ja svoju vieru?

Svetlý utorok je ideálny čas, aby sme pri osobnej modlitbe prosili vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý ukazuje smutným a blúdiacim svetlo svojej pravdy a vracia ich na správnu cestu, aby nám dal silu i odvahu počúvať Jeho slovo, prijímať silu z Eucharistie, prežívať radosť z bratského spoločenstva Cirkvi a vydávať vierohodné svedectvo o Jeho zmŕtvychvstaní.