Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

O počatí Presvätej Bohorodičky svätou Annou evanjeliá nič nehovoria. Sviatok sa vyvinul na základe tradície a učiteľského úradu Cirkvi. Mariánske sviatky počas liturgického roka nám predstavujú najdôležitejšie momenty zo života Božej Matky, od jej zázračného počatia až do slávneho zosnutia.

Udalosť počatia opisuje apokryfné Jakubovo protoevanjelium: „V mestečku Nazaret žili zbožní, chudobní manželia Joachim a Anna, ktorí pochádzali z Dávidovho rodu. Boli starí a nemali deti. To sa v tej dobe chápalo ako Boží trest za hriechy. Manželia sa preto vrúcne modlili k Bohu, aby im požehnal dieťa. Sľúbili, že ho dajú na výchovu do chrámu. Ich prosby boli vyslyšané. Narodila sa im dcéra, ktorú pomenovali Mária“.

Prvé zmienky o tomto sviatku pochádzajú z 5. storočia., v typikone sv. Sávu, avšak jeho rozvoj a rozšírenie sa datuje až v 8. stor. V tomto storočí sv. Andrei Krétsky zostavil službu sviatku a Gregor Nikomédsky a Ján Eubejský ho oslavujú vo svojich homíliách. V 9. stor. bol tento sviatok rozšírený už po celom byzantskom cisárstve. Majú ho všetky východné cirkvi. V priebehu dejín sa mnohí cirkevní otcovia, mnísi a rehoľníci, ale aj iní zamýšľali nad týmto veľkým tajomstvom zo života Bohorodičky. Úcta k Panne Márii, nepoškvrnenej od počatia od akéhokoľvek hriechu, sa šírila aj medzi Božím ľudom.

Pretože si Boh vyvolil Pannu Máriu za matku Spasiteľa sveta, uchránil ju už od okamihu jej počatia od poškvrny dedičného hriechu. Toto učenie viery slávnostne definoval pápež Pius IX. 8. decembra 1854, kedy okrem iného povedal: „Preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola zvláštnou milosťou a výnimkou od všemohúceho Boha z ohľadu na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, zachovaná čistá od všetkej poškvrny prvotnej viny… Zaiste sa nemáme čoho obávať, nad ničím zúfať pod riadením, pod správou a ochranou tej, ktorá má voči nám materinské srdce a pracuje na našom spasení, stará sa o celé ľudské pokolenie, a ustanovená od Pána za Kráľovnú neba i zeme a vyvýšená nad zbory anjelov a rady svätých, stojí po pravici svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a tak úspešne za nás oroduje svojimi materinskými prosbami, a čo hľadá, nachádza, lebo jej príhovor nemôže ostať nesplneným.

Z liturgie sviatku:

Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. Vypočul Boh modlitby Joachima i Anny. Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, z ktorej sa narodí Neopísateľný. Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: „Raduj sa, Milostiplná!“.“

Plesajte ľudia a veseľte sa, lebo nám zasvitla dennica tajomného dňa: preblahoslavenná Panna Mária, ktorá sa v živote svätej Anny počína bez poškvrny. K nej s nebeskými zástupmi v úcte pohliadnime a slávnostne spievajme: „Raduj sa, Matka večného Svetla, z výšin nebies prichádzajúceho Krista Boha, ktorý osvecuje naše duše, zaháňa tiene smrti a usmerňuje naše kroky na cestu pokoja“.“   (tropáre sviatku)