Sľub členov Ekonomickej rady farnosti

Na konci roku 2018 sa v našej farnosti uskutočnili voľby členov Ekonomickej rady farnosti. Po menovaní volebnej komisie farárom farnosti boli veriaci farnosti vyzvaní a pozvaní k tomu, aby navrhovali svojich kandidátov. Po sumarizácii návrhov bolo na volebný lístok zapísaných 16 kandidátov na člena ekonomickej rady farnosti.

Volebná komisia vydala 400 hlasovacích lístkov pre voľbu členov Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom.

Pri vyhodnocovaní volieb volebná komisia zistila, že pre voľbu členov Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom bolo odovzdaných 292 platných hlasovacích lístkov a 4 neplatné hlasovacie lístky.

Volebná komisia konštatuje, že právoplatne zvolenými členmi Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom boli nasledujúci 9 kandidáti:

  1. Miroslav SEJKA
  2. Emil JAROŠ st.
  3. Karol MATURKANIČ
  4. Pavel KOKUĽA
  5. Radko PANČÁK
  6. Dušan SLOBODNÍK
  7. Milan FIRDA
  8. Peter MANDZÁK
  9. Ján VAJS

 

Títo kandidáti dňa 13.01. 2019 zložili slávnostný sľub člena Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom.

Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradným orgánom  farára a poskytuje poradenstvo pri spravovaní cirkevného majetku farnosti.

Zároveň bol v dnešný deň za čestného člena Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom vymenovaný Ján HRIVŇÁK, ako ocenenie jeho doterajších aktivít nielen v rámci Farskej rady, ale celkovo za jeho prínos pre celú našu farnosť.

Všetkým novým členom Ekonomickej rady Gréckokatolíckej farnosti v Humennom vyprosujeme veľa Božích milostí na mnohaja lita!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/project/slub-clenov-ekonomickej-rady-farnosti/