PÔSTNA DISCIPLÍNA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009.

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

 1. Zdržanlivosť od mäsa
 • v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;
 • v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.
 1. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom
 • v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.
 1. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom
 • v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.
 1. Zakázaný čas
 • zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne:

 1. Zdržanlivosť znamená: nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.
 2. Pôst znamená: nejesť, pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.
 3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.
 4. Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.
 5. Pod slovným spojením odporúčané sviatky treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.
 6. Pod slovným spojením národné (občianske) sviatky“ treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).
 7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.
 8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.
 9. Pod slovom Štyridsiatnicatreba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.
 10. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).
 11. „Zakázaný čas“znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Začiatok Veľkého pôstu u gréckokatolíkov

Pondelkom po Syropôstnej nedeli začína u gréckokatolíkov Svätá Štyridsiatnica – Veľký pôst pred sviatkom Paschy.

Svätá Štyridsiatnica je jedným z najstarších a najväčších posvätných ustanovení kresťanského náboženstva.

História Veľkého pôstu má dlhú a bohatú tradíciu. Siaha až do apoštolských čias.

Prví kresťanskí spisovatelia jednohlasne dosvedčujú, že pôst Svätej Štyridsiatnice bol ustanovený sv. apoštolmi na napodobnenie štyridsaťdenného pôstu proroka Mojžiša (porov. Ex 34), Eliáša (porov. 3 Kr 19), ale hlavne po príklade Ježiša Krista, ktorý sa postil 40. dní (porov. Mt 4, 2).

Čas Svätej Štyridsiatnice prví kresťania prežívali v spomienke na Kristove strasti, snažili sa prehĺbiť svoju lásku k svojmu Spasiteľovi a zároveň sa pripraviť k oslave Jeho slávneho Vzkriesenia. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. Podľa svedectva sv. Ireneja to bol prvý zárodok dnešnej Štyridsiatnice. V tom čase sa organizoval v dvoch dňoch, a podľa tohto svedectva niekde trval deň, dva, a niekde 40-hodín. V poapoštolských časoch sa Cirkev v druhom a treťom storočí začína viac zamýšľať nie nad smutnými udalosťami Kristovho utrpenia, ale nad radostnými udalosťami Jeho vzkriesenia. A tak popri Pasche Kríža pomaly nadobúda svoj zmysel aj Pascha Vzkriesenia, aj so svojím pôstom.

V treťom storočí predveľkonočný pôst v niektorých Cirkvách trvá celý týždeň, to je ten týždeň, ktorý my nazývame strastný. Na konci tretieho storočia trvá Veľký pôst už 40 dní. Vo štvrtom storočí už existuje jasné svedectvo, ktoré nám dokazuje štyridsaťdňový pôst. Dôležitým svedectvom sú listy sv. Atanáza. V jednom zo svojich listov (340) píše nasledovné: Povedz bratom, že keď celý svet zachováva 40 denný pôst, v Egypte nech sa nedajú vysmiať za to, že sa budú zabávať.

Sv. otcovia: Cyril Jeruzalemský, Gregor Bohoslovec, Ján Zlatoústy, Ambróz Mediolánsky, Augustín a iní, spoločne hovoria o sv. Štyridsiatnici, ako o pôste štyridsaťdennom a vidia v tom všeobecné ustanovenie sv. Cirkvi.

Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana.

Hneď na začiatku Veľkého pôstu bohoslužba poukazuje na jeho cieľ, ako o tom hovorí stichira Prvej veľkopôstnej večierne. Máme sa postiť a konať skutky milosrdenstva, aby sme boli hodní vidieť Kristovo utrpenie a Svätú Paschu: „Radostne začnime pôstny čas, pripravme sa na duchovné skutky, očisťme si dušu, očisťme si telo. Tak, ako sa postíme v jedle, posťme sa od každej neresti. Nadchnime ducha dobrými skutkami, v ktorých sa zdokonaľujeme láskou, aby sme všetci mohli vidieť najčestnejšie utrpenie Krista Boha a Svätú Paschu a duchovne sa radovať.“

Po prvýkrát sa číta aj veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho spojená s hlbokými (zemnými) poklonami. Po ukončení večierne nasleduje obrad odpustenia. Kňazi a ľud navzájom prosia jeden druhého o odpustenie. Vzájomné zmierenie je prvým krokom v duchovnej obnove, ktorá bude prebiehať počas veľkopôstnych dní. Tento obrad sa vyvinul v kláštoroch, kde sa mnísi pred začiatkom pôstu  pozdravovali bozkom pokoja a zmierenia.

Hlavné myšlienky pôstnych bohoslužobných textov vo všeobecnosti sa zameriavajú na podstatu telesného a duchovného pôstu, ako aj  vyjadrenia ľudskej pokory, ducha modlitby, milosrdenstva a poukazujú na význam pôstu v procese spásy.

Telesný pôst je dočasné zrieknutie sa mäsitých jedál, mliečnych výrobkov, vína a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To v nás hasí bludnú žiadostivosť vyberavosti, obžerstva a uschopňuje pociťovať a prijať Božiu blahodarnú silu.

Duchovný pôst spočíva v odstránení vášnivých myšlienok, citov a ostatných nerestí. V ňom sa každý má dať niesť milosťou modlitby, skutkami pokory a milosrdenstva. Súčasne je dôležité, aby sme sa zapálili čistou láskou k Bohu a ľuďom. Tu hlavnú úlohu zohráva pokora, kajúca modlitba a milosrdenstvo.

Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu
časom milosti a posvätenia.

Veľký pôst v našej farnosti

(informácie v súvislosti s Veľkým pôstom)

 • v stredy a v piatky počas celého Veľkého pôstu je zdržanlivosť od mäsa
 • v stredy a piatky sa večer o 18:00 budú sláviť Liturgie vopred posvätených darov, pred ktorými sa budeme modliť o 17.30 hod. Krížovú cestu, príp. iné pobožnosti
 • ranné sväté liturgie v stredy a piatky počas Veľkého pôstu nebudú!
 • v pondelok sa pred sv. liturgiami (o 06:00 hod. a o 17:30 hod.) budeme modliť Veľkopôstny moleben
 • v nedele Veľkého pôstu budú o 09:00 hod. a 11:00 hod. slávené liturgie sv. Bazila Veľkého
 • večierne v nedele Veľkého pôstu budú mať začiatok o 17:00 hod.
 • s Veľkým pôstom sú spojené pôst, modlitba a almužna. V súvislosti s almužnou (keďže sa postím, tak šetrím a ušetrené peniaze chcem niekde obetovať) bude možné v rámci pôstu tieto peniaze prinášať do pokladničky, ktorá bude vzadu v chráme označená na tento úmysel. Výťažok z tejto pôstnej almužny bude použitý na opravu cintorína, ktorý sa nachádza pri chráme
 • Slovenská katolícka charita pripravila na pôst ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom celofarskej zbierky alebo individuálne. V rámci farnosti môžete financie nechávať v pokladníčke pre chudobných, ktorá vo Veľkom pôste poslúži na tento úmysel. Ak chcete individuálne, pôstne krabičky sú k dispozícii v chráme.
 • Duchovné rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených. Vstredy a piatky počas slávenia Liturgií vopred posvätených darov ponúkame priestor na rozhovory pre rozvedených a znovuzosobášených veriacich z našej farnosti. Bude to privilegovaný čas (okrem prvopiatkového týždňa), kedy budú môcť prísť a absolvovať duchovný rozhovor s kňazom, porozprávať sa, spolu sa pomodliťBudeme Vás čakať!
 • Povzbudzujeme k čítaniu Božieho Slova, zvlášť v tomto milostivom čase roku Božieho Slova. Sv. Ján Zlatoústy upozorňuje na potrebu čítať Božie Slovo počas pôstnych dní: „Ak nenamáhame svoj um teraz, keď je pôst a rozum je pozorný a duch pripravený bdieť, kedy to potom chceme robiť?“ Pripomíname, že vždy vo štvrtok po večernej svätej liturgii sa koná Biblická škola, stretnutia na ktorých sa rozjíma nad Božím slovom.

13. FARSKÝ PLES

V sobotu, 15. februára 2020, sa organizoval už 13. ročník Farského plesu našej farnosti. Aj tohto roku sa ľudia spolu stretli, aby si oddýchli od každodenných starostí, problémov a nechali sa uniesť príjemnou atmosférou tanca, spevu, zábavy a vzájomných rozhovorov.

Bolo veľmi príjemné a obohacujúce zároveň stráviť zopár spoločných chvíľ v kruhu priateľov, známych, či zoznámiť sa s novými ľuďmi, ktorí veľakrát prinášajú do našich životov niečo podnetné a užitočné.

ĎAKUJEME!

Celému tímu Penziónu Aston v Humennom za zdarný priebeh nášho plesu, výborné jedlo a profesionálny prístup.

Hudobnej skupine Generácia za vytvorenie fantastickej atmosféry aj počas tohtoročného plesu.

Fotografovi Tomášovi Oharčákovi za vydarené momentky z nášho plesu.

Fotosteny – p. Tóthová za fotostenu na náš ples.

Všetkým darcom cien do rozmanitej tomboly nášho plesu. Veľmi si to vážime.

Účastníkom plesu za ich účasť a za všetky tie priateľstvá (niekoľkoročné, resp. nové), ktoré obohacujú náš život!

Ďakujeme aj všetkým organizátorom a podporovateľom, že nepoľavili a stále živia myšlienku Farského plesu našej farnosti v Humennom.

Všetkým srdečne ĎAKUJEME!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2020/13-farsky-ples-2/

Liturgia Slova v rodinách

V dnešnom svete má mnoho ľudí hlad a smäd po živote, uzdravení a pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. Vieme, že z hojnosti svojej lásky sa Kristus prihovára k ľuďom ako k priateľom a žije medzi nami, aby mohol pozývať a privádzať všetkých k sebe samému. V tejto perspektíve sa Cirkev od svojich počiatkov usiluje ohlasovať Krista a zvestovať ho. Táto misia je samotným srdcom alebo raison d’etre Cirkvi. Nemôžeme však poprieť, že mnohým ľuďom stále chýba tento „ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval Koncil.“

Týmito slovami v liste z 25. januára 2019 kardinál Luis A. Tagle, prezident Katolíckej Biblickej Federácie, ohlásil všetkým jej členom zámer zamerať rok 2020 ako „Rok Božieho Slova“ počnúc od 1. decembra 2019 až po sviatok sv. Hieronyma, ktorý je v liturgickom kalendári západnej Cirkvi 30. septembra 2020.

Aj my teda prežívame Rok Božieho Slova, v rámci ktorého vnímame tri podnety, ktoré nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť práve Božiemu slovu.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma.

Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali.

Cirkev nás povzbudzuje a pozýva k tomu, aby sme venovali zvýšenú pozornosť Božiemu slovu zvlášť v tomto milostivom čase. Mnohí sa však pýtajú: Čo je vlastne Božie slovo?

Odpoveď na túto otázku nachádzame v týchto slovách Ježiša Krista: „Boli tvoji a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty, Otče, dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal“ (Jn 17,6-8).

Sväté písmo je teda neoceniteľným pokladom. Je slovom Boha, slovom pre život a teda by malo byť súčasťou života každej rodiny.

Táto pastoračná pomôcka vznikla pre vnútornú potrebu našej farnosti a má byť pomôckou pre naše rodiny, aby sa v nich pravidelnejšie čítalo Božie slovo a rozjímalo sa nad ním.

Božie slovo totiž má byť svetlom nášho života. Kto ho nemá, ten blúdi. V Žalme čítame: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119,105)

Nech čítanie a rozjímanie Božieho Slova vedie naše rodiny na ceste svätosti, aby sme sa stávali vernými učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša Krista.

Čítanie Božieho slova v rodine si môžete stiahnuť tu.

Detský farský karneval

Fašiangy sú spojené s dobrou náladou, spevom, hudbou, tancom a takisto aj s organizovaním karnevalov. Jeden z takýchto karnevalov, určený predovšetkým pre deti, sme sa po roku rozhodli zorganizovať aj my v našej farnosti.

V nedeľu (26.01. 2020) od 14.30 hod. začali do Penziónu Aston prichádzať rôzne rozprávkové postavičky, policajti, supermani, zvieratká, princezné a ďalšie iné zaujímavé postavy.

Animátori zo zboru sv. Terezky Ježiškovej, ktorí pripravili bohatý a pútavý program, tento karneval pripravili v duchu rozprávky s názvom Narnia.

Okrem krásnych masiek, ktoré zdobili nejednu detskú tvár, nám mohli deti naplno ukázať svoje tanečné kúsky, ale aj šikovnosť v rôznych súťažiach. Pre všetky deti bola pripravená sladká odmena.

Na konci akcie sa vyberali aj najkrajšie masky karnevalu.  Výber bol veľmi ťažký, ale nakoniec sa v každej kategórii našli víťazi. Ale vyhrali vlastne všetci!

Okrem súťaženia a zábavy má však tento farský karneval do seba aj niečo viac. Bolo to predovšetkým podujatie, ktoré spojilo malých, starších i tých ešte starších, združilo jednotlivých členov rodín a do istej miery aj utužilo aj vzťah farnosť – rodina.

Touto cestou sa chceme poďakovať našim animátorom za ich čas a ochotu pripraviť toto podujatie v rámci našej farnosti, všetkým z Penziónu Aston za ich ochotu a ústretovosť, ale aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prípravám a realizácii tohto detského karnevalu.

Tešíme sa už na budúci rok.

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2020/detsky-farsky-karneval-3/

S nami Boh – pásmo kolied a duchovného slova

Na sviatok Božieho narodenia sme sa stretli v našej cerkvi pri koledách, ktoré boli popretkávané duchovným slovom.

S koledami vystúpili Bosoročky, Zornica, Lelija, Mikuláš a Natália Petrašovskí, Zbor sv, Jozefa a Zbor v. Terezky z našej farnosti.

Taktiež vystúpili aj deti z Dobrej noviny.

Sme vďační všetkým účinkujúcim, ale aj všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a aj vďaka tejto spoločnej chvíli sme trochu ináč vnímali čaro vianočných sviatkov, ktorých centrom je Ježiš – Božie Dieťa.

Christos raždajetsja!

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2019/s-nami-boh/

10. ročník farského turnaja v stolnom tenise

V piatok 22. novembra 2019 sme sa v budove nášho gymnázia stretli na jubilejnom 10. ročníku farského turnaja v stolnom tenise.

Víťazom jubilejného ročníka sa stal  NITKULINEC Štefan (obhajca víťazstva), Na druhom mieste sa umiestnil KORBA Ľubomír a na treťom mieste HRISEŇKO Miroslav.

Kompletné výsledky turnaja, od zápasov v skupinách až po finále si môžete pozrieť v priložených tabuľkách vo fotogalérii.  

Vyhrali však všetci, ktorí sa tejto aktivity v rámci našej farnosti zúčastnili. Bolo to nielen o stolnom tenise, ale aj o stretnutí sa, debatách, skrátka o príjemnej spoločnej chvíli. Čo je vidieť aj z fotografií.

V sobotu 22. novembra 2019 sa v rámci  jubilejného ročníka súťažilo aj v mládežníckych kategóriách.

V kategórii mládežníkov sa víťazom stal PANČÁK Adam, v kategórii dievčat sa víťazkou stala JAROŠOVÁ Emília. V početnej kategórii chlapcov sa víťazom stal ŠVEC Timotej, pred STRAKOM MarkomKORBOM Danielom.

Ďakujeme všetkým za športovú účasť, ďalším za povzbudzovanie a vytvorenie super atmosféry. Bol to požehnaný čas v spoločenstve.

Fotogaléria: https://grkathe.sk/fotogaleria/2019/10-rocnik-farskeho-turnaja-v-stolnom-tenise-foto/

OSLOBODENIE OD PREKLIATIA (ZLOREČENIA)

Veľmi často sa v dnešnej dobe stretávame s ľuďmi, ktorí v svojom živote vnímajú mnohé udalosti a situácie ako prekliatie a zlorečenie od druhých. Možno aj my sami, sme už mali takýto stav. Čo to znamená? Aké sú znaky tohto prekliatia? Čo je príčinou tohto prekliatia? A ako sa vyslobodiť z prekliatia?

V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: „…Sú činy, ktoré samy osebe a samy v sebe, nezávisle od okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené (graviter illiciti) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro…“ (porov. KKC 1756).

Veľa ľudí sa v súčasnosti púšťa do boja s prekliatím, ale u mnohých dochádza k poblúdeniu. Je dôležité pred samotným bojom poznať problematiku prekliatia a až tak začať samotný boj.

Hneď na úvod si je potrebné uvedomiť, že koreňom každého prekliatia je neposlušnosť Bohu. Od tohto základného tvrdenia sa odvíja chápanie problematiky prekliatia. Kým som poslušný Bohu, nemusím sa báť nijakej kliatby, urieknutia, či prekliatia. Ak chcem zvíťaziť v boji s prekliatím potrebujem kráčať v živote v poslušnosti Bohu, napojený skrze sviatostný život na Božiu milosť.

Prijmite aj tieto riadky ako pomôcku na zorientovanie sa v danej problematike, ale aj ako konkrétnu pomoc pri oslobodení sa z prekliatia.

Slová prekliatie, resp. zlorečenie znamenajú želanie zla, nešťastia, choroby a pod.. Slovesá odvodené od týchto slov preklínať, resp. zloreč znamenajú privolávať zlo a nešťastie na človeka.

Kedy sa vystavujeme kliatbe a prekliatiu?

Aj keď nekonáme zlo, môžeme sa stať obeťou kliatby, ak nechránime seba a svoju rodinu modlitbou.

Jestvuje niekoľko príčin, kedy sa vystavujeme riziku kliatby a prekliatia:

 • ak ja sám, alebo moja rodina mala dočinenia s okultizmom (čarodejnice, veštenie, horoskopy);
 • ak som bol ja, alebo moja rodina prekliata niekým iným;
 • ak som sa ja, alebo niekto z rodiny závažným spôsobom podieľal na hriešnom konaní;
 • ak vedome a dobrovoľne zotrvávam v ťažkom hriechu.

Aké sú znaky prekliatia?

 • psychické choroby, emotívne poruchy;
 • opakované alebo chronické alebo dedičné choroby – platí hlavne v prípadoch, keď lekári nevedia nájsť zodpovedajúcu príčinu choroby;
 • neplodnosť (aj u mužov) a náchylnosť k samovoľným potratom;
 • v  rozpad manželstva a rodiny, neustále hádky v rodine;
 • trvalý nedostatok finančných prostriedkov – v prípadoch, že príjem i vzdelanie dotyčnej osoby nasvedčujú tomu, že by mala byť po finančnej stránke zabezpečená;
 • náchylnosť k nehodám a úrazom (mnoho tzv. nešťastných udalosti);
 • v rodine sa opakujú podivné a predčasné úmrtia (napr. samovraždy alebo neprirodzená smrť).
 • depresie, skľúčenosť, rôzne choroby, nutkavé myšlienky a túžby, ktoré nás vedú k horkosti alebo sexuálnej promiskuite a pod.

Ako sa oslobodiť z kliatby a prekliatia?

Ak badáme na sebe alebo svojej rodine znaky prekliatia, ktoré sú nevysvetliteľné (viď vyššie uvedené znaky) je potrebné oslobodiť sa z tejto kliatby, či prekliatia.

1. Potrebujeme najprv chcieť zanechať hriešny spôsob života (dobrovoľné a vedomé zotrvávanie v ťažkom hriechu), pristúpiť ku generálnej sviatosti zmierenia a pokánia, začať žiť intenzívny sviatostný život (pravidelná sviatosť zmierenia a pokánia, Eucharistia, modlitba v spoločenstve Cirkvi a osobná modlitba).

2. Tiež môžeme požiadať svojho kňaza, aby nám poslúžil sviatosťou pomazania chorých a taktiež si môžeme pred kňazom, obnoviť svoje krstné sľuby, kde sa zriekame všetkého, čím by nám diabol mohol škodiť a zverujeme sa pod vládu živého Boha, ktorého synom/ dcérou sme sa stali pri svätom krste a obnovíme naše naštiepenie na Ježiša Krista, ktorý je pravý vinič, z ktorého môžeme čerpať milosti pre náš život.

3. Ak vidíme, že v našom živote máme dočinenia so stavom, kedy už nedokážeme ovládať svoje správanie, či pohnútky a cítime sa akoby pod tlakom zlého ducha, pričom netrpíme žiadnou duševnou chorobou, môžeme cez svojho kňaza požiadať o službu exorcistu.

4. Okrem toho všetkého sa potrebujeme v našich domácnostiach zbaviť všetkých predmetov, ktoré by mohli byť spojené s mágiou, alebo okultizmom (knihy, amulety, tarotové karty, snáre, horoskopy, predmety určené na veštenie a spájanie sa so zosnulými, sošky iných božstiev, rôzne egyptské symboly, ktorým nemusíme rozumieť a sú vyslovením kliatby, rôzne suveníry, o ktorých pôvode, alebo význame nevieme…)

Modlitby oslobodenia

Modlitba oslobodenia  je prosebnou modlitbou. V modlitbe oslobodenia prosíme, aby Ježiš Kristus svojou mocou oslobodil nás, alebo iného človeka, od útlaku zlého ducha. My nikdy neoslovujeme zlého ducha, aby vyšiel z človeka. Cirkev dáva toto obmedzenie preto, aby nás chránila. Teda nerobme to, ani nenavádzajme k tomu iných, ani to nedovoľme nikomu robiť v našich spoločenstvách. Ak naše ťažkosti pretrvávajú, neváhajme sa obrátiť na pomoc kňaza, ktorý nám v tomto duchovnom zápase môže pomáhať svojim sprevádzaním. Netreba však zabúdať, že ten najúčinnejší exorcizmus a oslobodenie sa deje pri každej úprimnej sviatosti zmierenia a pokánia, ktorá je spojená s rozhodnutím zmeniť svoj život a zjednotiť sa s Bohom.

Konkrétne modlitby oslobodenia

Ž 70

(Tento žalm sa môžeme naučiť naspamäť a modliť sa ho akejkoľvek duševnej tiesni)

Bože, príď mi na pomoc;

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Nech sa hanbia a červenajú tí,

čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,

čo mi chcú zle.

Nech ustúpia a zapýria sa tí,

čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, 

čo ťa hľadajú,

a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí,

čo tvoju spásu milujú.

No ja som úbožiak a bedár;

Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,

Pane, nemeškaj.

Modlitba večerného exorcizmu z časoslova

      Na záver večerných modlitieb pobozkaj svoj kríž a urob ním znak kríža nad lôžkom od hlavy až po nohy, potom na všetky strany a pritom hovor modlitbu svätému Krížu:

Nech vstane Boh a stratia sa jeho nepriatelia a spred jeho tváre nech ujdú tí, čo ho nenávidia. Ako sa dym rozplýva, tak nech sa stratia; ako sa vosk roztápa v žiari ohňa, tak nech zhynú démoni pred tvárou tých, čo milujú Boha a prežehnávajú sa znamením kríža a veselo hovoria: Raduj sa, prevznešený a životodarný Kríž Pánov, ktorý zaháňaš démonov mocou na tebe rozpätého Pána nášho Ježiša Krista, ktorý zostúpil do podsvetia a premohol moc diabla a daroval nám teba, svoj vznešený Kríž, na odohnanie každého protivníka.

Ó, prevznešený a životodarný Kríž Pánov, pomáhaj mi so svätou Paňou a Pannou Bohorodičkou a so všetkými svätými na veky. Amen.

PROSEBNÝ KÁNON K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

(kánon sa modlí v každej duševnej úzkosti a v nešťastí)

Pieseň 1.

Irmos: Vodou prešiel ako po súši, Izrael, * utiekol pred zlobou Egypta a volal: * „Záchrancovi a nášmu Bohu spievajme.“

Medzispev: Presvätá Bohorodička zachráň nás.

Skľučujú ma mnohé nástrahy, * k tebe sa utiekam, keď hľadám záchranu. * Ó matka Slova a Panna, * zachráň ma od ťažkostí a zloby.

Som zmorený od pribúdajúceho utrpenia, * ktoré chce naplniť moju dušu beznádejou. * Daruj mi pokoj, nepoškvrnená služobnica, * v tíšinách tvojho Syna a Boha.

Sláva: Prosím teba, čo si porodila Spasiteľa a Boha, * Panna, zbav ma zloby. * Veď k tebe sa teraz utiekam * a otváram dušu i myseľ.

I teraz: Trpím telom i dušou, * urob ma hodným tvojho božského navštívenia a starostlivosti, * jediná Božia Matka, * veď ty si Dobrá a Dobrého si porodila.

Pieseň 3.

Irmos: Pane, Stvoriteľu * nebeského okruhu, zakladateľ Cirkvi, * ty ma upevni vo svojej láske, * ty si najvyššia túžba, * ty si pevnosť verných, jediný milujúci človeka.

Obrana a ochrana môjho života si, Bohorodička Panna, * ty ma nasmeruj do svojho prístavu, * Darkyňa dobra, ty si pevnosť verných, * jediná vždy ospevovaná.

Prosím ťa Panna, * utíš nepokoj mojej duše a búrku mojich starostí. * Veď ty, Božia nevesta, * si porodila Krista, * Knieža pokoja, jediná prečistá.

Sláva: Zrodila si Dobrodincu, čo darúva požehnanie, * vylej všetkým bohatstvo dobrodenia, lebo môžeš všetko, * pretože si porodila Krista, * mocného v sile, preblažená.

I teraz: Neduhy zloby a bolestné vášne ma umárajú, Panna. * Pomôž mi. Viem totiž, že si nevyčerpateľný poklad uzdravenia, * ktorý nezanikne, Nepoškvrnená.

Nasledujúce prednášaj len po 3-tej a 6-tej piesni:

Zachráň svojich služobníkov * pred nešťastím, Bohorodička, * lebo všetci, hneď po Bohu, k tebe sa utiekame, * ako k pevnej hradbe a obrane.

Zhliadni milosrdne, * ospevovaná Bohorodička, * na zlobu a biedu môjho tela * a uzdrav bolesť mojej duše.

A hneď prednášame tropár, hl. 2.:

Horlivá prosebníčka a pevná hradba, * prameň milosti, útočište sveta, úpenlivo ti spievame: * „Bohorodička Vládkyňa, ponáhľaj sa a zbav nás nešťastia, * veď ty jediná sa nás naliehavo zastávaš.“

Pieseň 4.

Irmos: Počul som, Pane, * o tajomstve tvojej prozreteľnosti, * porozumel som tvojim skutkom * a oslávil som tvoje božstvo.

Utíš nepokoj mojich vášní * a búrku mojich hriechov, * veď ty, Božia nevesta, * si porodila Pána, * ktorý nás vedie po mori života.

Daruj mi účasť na tvojom bezodnom milosrdenstve, * ktoré zvolávam, veď si porodila milosrdného * a Spasiteľa tých, čo ťa ospevujú.

Radujeme sa z tvojich darov, * prečistá, a spievame ti ďakovnú pieseň, * pretože ty si Božia matka.

Sláva: Ležím na lôžku mojej bolesti a nemoci, * pomôž mi láskyplná Bohorodička, * jediná vždy Panna.

I teraz: Ty si nádej a pevnosť, * pevná hradba spásy, ospevovaná, * v tebe je záchrana pred každou ťažkosťou.

Pieseň 5.

Irmos: Osvieť nás svojimi príkazmi, Pane, * a svojou mocnou rukou nám daruj tvoj pokoj, * veď ty miluješ človeka.

Naplň, čistá, moje srdce veselosťou, * daruj mi svoju nesmrteľnú radosť, * veď ty si porodila pôvodcu radosti.

Zbav nás bied, čistá Bohorodička, * ty si porodila večnú záchranu a pokoj, * ktorý presahuje každú myseľ.

Sláva: Rozožeň hmlu mojich hriechov, * Božia nevesta, osvieť ma svojim svetlom, * veď ty si porodila božské a večné Svetlo.

I teraz: Uzdrav, Čistá, * nemoc mojej duše, navštív ma * a vypros mi svojimi modlitbami uzdravenie.

Pieseň 6.

Irmos: Vylejem si dušu v modlitbe pred Pánom * a jemu rozpoviem o svojich trápeniach, * pretože moja duša sa naplnila smútkom * a môj život stojí pred podsvetím, * preto volám ako Jonáš: * „Bože, vyveď ma zo záhuby!“

Ten, čo nás zachránil pred porušením a smrťou, * sám sa vydal na smrť, * zachránil našu prirodzenosť, * ktorú opantalo porušenie a smrť. * Panna, pros svojho Pána a Syna, * aby ma zbavil nepriateľských útokov.

Ty si obrana môjho života * a pevná ochrana, Panna, * ty rozháňaš množstvá úkladov a útoky démonov, * preto vždy prosím: * „Zachráň ma pred večnou smrťou!“

Sláva: Ty si hradba útočišťa a dokonalá záchrana duší, * ty si priestranstvo v úzkosti, služobnica, * preto sa neustále radujeme v tvojom svetle; *                           ó vládkyňa, aj teraz nás zachráň * pred hriechom a biedou.

I teraz: V chorobe teraz ležím na lôžku * a nenachádzam uzdravenie pre svoje telo. * Ty si porodila Boha a Spasiteľa sveta, * Lekára chorôb, teba prosím, * Dobrotivá, zodvihni ma zo smrti a nemoci.

Po 6. piesni, tak ako aj po tretej:

Zachráň svojich služobníkov * pred nešťastím, Bohorodička, * lebo všetci, hneď po Bohu, k tebe sa utiekame, * ako k pevnej hradbe a obrane.

Zhliadni milosrdne, * ospevovaná Bohorodička, * na zlobu a biedu môjho tela * a uzdrav bolesť mojej duše.

Kondák, hl. 6.:

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, * nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. * Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, * ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, * veď ťa stále vzývame, * predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, * zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Pieseň 7.

Irmos: Židovskí mládenci v Babylone * premohli vierou v Trojicu * plamene ohňa a spievali: * „Požehnaný si, Bože otcov!“

Ty si chcel vykonať spásu pre nás, * Spasiteľ, preto si zostúpil do lona Panny * a daroval si nám ju, * ako ochranu sveta. * Požehnaný si, Bože, našich otcov.

Kráľa milosti, ktorého si porodila, * čistá Matka, pros, * aby zbavil hriechov a duševných škvŕn tých, čo volajú: * „Požehnaný si, Bože, našich otcov!“

Sláva: Ty si zjavil tú, čo ťa porodila ako poklad záchrany * a prameň nesmrteľnosti, * stĺp upevnenia a bránu pokánia pre tých, čo volajú: * „Požehnaný si, Bože, našich otcov!“

I teraz: Ráč uzdraviť telesné slabosti * a duševné neduhy, Bohorodička, * tých, čo s láskou prichádzajú k tvojej ochrane, * veď ty si nám zrodila Krista Spasiteľa.

Pieseň 8.

Irmos: Nebeského Kráľa, * ktorého ospevujú nebeské vojská, * chváľte a vyvyšujte po všetky veky.

Neprehliadni nás, čo potrebujeme tvoju pomoc, * Panna, veď teba ospevujeme * a vyvyšujeme na veky.

Ty uzdravuješ nemoc mojej duše a telesné bolesti, Panna, * dovoľ, aby som ťa oslavoval, * čistá, na veky.

Sláva: Vylievaš bohatstvo uzdravení na tých, * čo ťa verne ospevujú, Panna, * a vyvyšujú nevýslovné narodenie Tvojho Syna.

I teraz: Ty odháňaš množstvo úkladov * a útoky hriechov, Panna, * preto ťa ospevujeme po všetky veky.

Pieseň 9.

Irmos: Vyznávame ťa ako skutočnú Bohorodičku, * ty si nás zachránila, čistá Panna, * s beztelesnými zbormi ťa velebíme.

Neodvráť svoj zrak od potoka mojich sĺz, * veď ty, Panna, si porodila Krista, * ktorý zotiera každú slzu zo všetkých tvárí.

Naplň moje srdce radosťou, Panna, * veď ty si prijala plnosť radosti * a zničila si okovy hriechu.

Buď prístavom a obranou tých, * čo sa k tebe utiekajú, Panna, * pevnou stenou, útočišťom, * ochranou a radosťou.

Sláva: Osvieť lúčmi tvojho svetla, Panna, * temný mrak a odožeň ho, * od tých, čo ťa, Bohorodička, * zbožne velebia.

I teraz: Uzdrav, Panna, pokoreného nemocou, * ktorý je v nešťastí * a preveď ho z choroby k uzdraveniu.

A hneď: Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička velebíme ťa.