USMERNENIA OHĽADOM LITURGICKÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ FARNOSTI V NADVÄZNOSTI NA ZRUŠENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Ako ste to už istotne všetci zaregistrovali, podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS (10. 03. 2020) sú verejné bohoslužby zrušené v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020.

V súvislosti s touto vzniknutou situáciou ponúkame veriacim našej farnosti niekoľko usmernení, platných od 12,03. 2020:

1. Slúženie za zatvorenými dverami. Pôvodný liturgický poriadok v našom chráme bude zachovaný. Budú slávené neverejné bohoslužby, t.j. bez účasti ľudu, za zatvorenými dverami chrámu. Začiatky bohoslužieb budú podľa uvedeného aktualizovaného poriadku bohoslužieb, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti www.grkathe.sk, resp. na výveskách v areáli chrámu. Úmysly svätých liturgií budeme slúžiť podľa pôvodného rozpisu. Ak by mal niekto výhrady, nech kontaktuje kňazov, budeme po skončení zákazu hľadať vhodný termín.

2. Liturgie cez internet, TV a rozhlas. Pozývame veriacich, aby ste sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách, či iných spoločenstvách alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, Rádio Lumen. Pripravujeme tiež priamy prenos z nedeľných liturgií v našom chráme. O podrobnostiach vás budeme včas informovať. Treba si uvedomiť, že táto neúčasť na sv. liturgii nezaväzuje nikoho pod ťažkým hriechom.

3. Eucharistická adorácia. V pracovných dňoch (pondelok – piatok) bude od 07:30 hod. do 17:30 na prestole vystavená Eucharistia.  Pozývame všetkých k modlitbe v tomto čase a zvlášť o 17:30 hod., kedy bude požehnanie Najsvätejšou Eucharistiou nad celým svetom s prosbou o zastavenie vírusovej epidémie a o požehnanie do našich životov. V sobotu a nedeľu bude Eucharistia vystavená od 12:30 – 15:30 hod., s požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou o 15:30 hod.

4. Úloha rodiny. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas týchto dní stretáva pri spoločnej modlitbe: napr. svätého ruženca, utierne, večierne, či hodiniek. Je to vhodný čas na čítanie a rozjímanie Božieho Slova. Takéto prejavy duchovného života slúžia  spoločenstvu domácej cirkvi (otec, mama, deti) k prijatiu Ježiša Krista formou duchovného prijímania. Liturgické texty k modlitbám si môžete nájsť na webstránke  www.casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii www.casoslov.sk  Pastoračnú pomôcku k rozjímaniu Božieho slova si môžete nájsť na stránke farnosti: www://grkathe.sk/zivot-farnosti/liturgia-slova-v-rodinach/. Takisto ponúkame modlitbu duchovného svätého prijímania.

Počas Krížupoklonnej nedele (15.03. 2020) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho doma na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Ak sa zahľadíme na kríž, ktorý sa stal nástrojom vykúpenia, prostriedkom spásy, zbraňou proti peklu, istotne tam nebudeme vidieť trpiaceho Krista, ale vzkrieseného a osláveného Spasiteľa.

5. Miesto modlitby. Farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky bude presúkromnú (individuálnu) modlitbu a adoráciu otvorený nasledovne: od pondelka do piatku v čase od 08:00 – 17:00 hod., v sobotu a v nedeľu od 12:30 – 15:30 hod. Na modlitbu a adoráciu budete môcť využiť predsieň chrámu.

 6. Farské oznamy. Pozývame vás k tomu, aby ste s väčšou pozornosťou sledovali  aktualizované farské oznamy, ktoré budú na výveskách, resp. na internetovej stránke farnosti.

Nech nás vzniknutá situácia neoberá o pokoj a tiež o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia. Mnohí si totiž nanovo potrebujeme uvedomiť pravdu, že sme odkázaní na nášho Majstra, ktorý pre nás a naše hriechy zomrel na kríži.

Požehnaný čas.                                   o. Miroslav IĽKO, o. Pavol DANCÁK, o. Pavol FEČKANIN