FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa po Päťdesiatnici (30.08. 2020)

  • Ohlášky

Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Martin OCETNÍK,náb. pravoslávneho, bývajúci v Humennom a Ladislava SKLENÁROVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Roman ŠTIBĽAR,náb. rím. kat., bývajúci v Hertníku a Veronika KOZÁKOVÁ, náb. gr. kat.,bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       3. Peter KASSAI,náb. gr. kat.,bývajúci v Humennom a  Michaela TOMČÍKOVÁ, náb. gr. kat., bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       4. Štefan HORVÁTH,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Lucia LÚČKOVÁ, náb. rím. kat.,bývajúca v Porúbke. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       5. Mgr. Miroslav CENKO,náb. gr. kat., bývajúci v Košiciach a  Mgr. Eva BERNÁTOVA, náb. rím. kat., bývajúca v Košiciach. Ohlasujú sa po druhýkrát.

       6. Patrik BAČOVČIN,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Anna BUČKOVÁ, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po prvýkrát.

       7. Branislav BRECIK,náb. gr. kat., bývajúci v Humennom a Dominika OTAVKOVÁ, náb. rím. kat., bývajúca v Lackovciach. Ohlasujú sa po prvýkrát.

  • sa v celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku uskutočňuje mimoriadna metropolitná zbierka na podporu východných katolíckych kresťanov sužovaných následkami výbuchu v Bejrúte (Libanon). Za všetky Vaše dary Pán Boh zaplať.
  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (04.09. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia – bude otvorená vonkajšia predsieň chrámu. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním. Pozývame k modlitbe, zvlášť všetkých školákov, učiteľov, ale aj rodičov, o plnosť darov Sv. Ducha do nového školského roku.
  • V utorok (01.09. 2020) sa v našej farnosti uskutoční Slávnosť slávnostného svätého prijímania. Keďže aj tohto roku budú dve skupiny, liturgický program je prispôsobený tejto skutočnosti. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.), následné sv.  liturgie o 09:00 hod. (slov.) a 11:00 hod. (slov.) budú liturgiami, kde pristúpia deti k Slávnostnému sv. prijímaniu. Týmto Vás prosíme, aby ste rešpektovali organizačné pokyny v súvislosti so slávnosťou pri obidvoch liturgiách. Zvlášť v otázke zasadacieho poriadku. Večerná svätá liturgia potom o 18:00 hod. (slov.)
  • sobotu (05.09. 2020) sa v Svidníku uskutoční Stretnutie mládeže s vladykom Jánom Babjakom. Nosnou myšlienkou stretnutia bude Ježišova výzva: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7,14). Podrobnejšie informácie o programe na plagáte na výveske, resp. na internete.
  •  11. ročník Zbierky školských pomôcok. Do 15. septembra máte možnosť prispieť darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomôcť žiakom zo sociálne slabších rodín, komunitných centier, škôl i jednotlivcom. Zberným miestom týchto pomôcok je Charita v Humennom. Pri odovzdávaní pomôcok poprosíme o dodržiavanie hygienických opatrení a odovzdávania len pomôcok a elektroniky, ktoré sú v dobrom a funkčnom stave. V mene školákov ďakujeme!