FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa po Päťdesiatnici (02.08. 2020)

  • Ohlášky

       Sviatosť manželstva mienia prijať:

       1. Milan Pavel RIČALKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Bc. Eva KALANINOVÁ, náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

       2. Igor DŽUPINKA,náboženstva gréckokatolíckeho, bývajúci v Humennom a Magdaléna KUDLOVÁ, náboženstva rímskokatolíckeho, bývajúca v Humennom. Ohlasujú sa po tretíkrát.

  • Prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme podľa zvyčajného poriadku. V piatok (07.08. 2020) po rannej svätej liturgii bude Eucharistická pobožnosť a následne celodenná adorácia. Pred večernou svätou liturgiou o 17:45 hod. bude Eucharistická pobožnosť s požehnaním.
  • V pondelok (03.08. 2020) budeme pri večernej sv. liturgii o 18:00 hod. slúžiť sv. liturgiu za kultúru života. Iniciatíva slávenia denných svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí KBS ešte v roku 2012. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú liturgiu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.
  • Vo štvrtok (06.08. 2020) máme sviatok Premenenia Pána. Ráno sv. liturgia o 07:30 hod. (csl.),  večer sv. liturgie o 16.30 hod. a 18:00 hod. (slov.). Po sv. liturgiách bude mirovanie.
  • Na budúcu nedeľu (09.08. 2020) je vyhlásená zbierka na Katechizáciu a katolícke školstvo. Účelom zbierky je finančne podporiť katolícke školy a pomáhať pri zaisťovaní náboženskej výchovy detí a mládeže. Všetkým darcom už vopred Pán Boh zaplať.