FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa o Zachejovi

(14.01. 2018)

  • Dnes (14.01. 2018) po svätých liturgiách je zbierka na Gréckokatolícku teologickú fakultu v Prešove a Cirkevné školy. Všetkým darcom vopred srdečne Pán Boh zaplať!
  • V utorok (16.01. 2018) od 17.15 hod. pozývame detí na stretnutie v rámci prípravy na Slávnosť pokánia a zmierenia.
  • V stredu (17.01. 2018) o 17.30 hod. (pred večernou svätou liturgiou) budeme sa v rámci Jubilejného roka modliť Moleben k hieromučeníkovi P. P. Gojdičovi.
  • Na budúcu nedeľu (21.01. 2018) o 15.00 hod. sa v našom chráme uskutoční Ekumenická bohoslužba z príležitosti Svetového týždňa za jednotu kresťanov. Srdečne Vás pozývame na tieto spoločné modlitby.
  • Vyšlo nové číslo farského časopisu s trochu zmeneným dizajnom a názvom. Obsah a ponuka však zostávajú nezmenené. Toto prvé číslo obsahuje základné informácie v súvislosti s rokom, ktorý je pred nami: dátumy pútí, zbierok a všetko o Jubilejnom roku našej Cirkvi. Chceme tiež upozorniť na to, že v časopise sa nachádza aj hramotný lístok, ktorý vás prosíme (ak budete mať záujem) vyplniť a do 31. januára 2018 odovzdať v sakristii chrámu. Na základe týchto hramotných lístkov sa zostaví Hramotná kniha farnosti. Je tam dostatočný priestor na zapisovanie mien vašich zosnutých. Ak však tých mien je veľa, odporúčame napísať mená rodín. V budúcnosti tak by sa už robili iba opravy v tejto hramotnej knihe, na základe vašich požiadaviek. Ak by bolo niečo nejasné, treba sa opýtať, všetko patrične vysvetlíme. Pán Boh zaplať za porozumenie.
  • Riaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2017/18 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní okrem štvorročnej formy jednu triedu anglickej bilingválnej sekcie. Ponúkaný odbor štúdia je postavený na 19-ročných skúsenostiach vyučovania cudzích jazykov, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Na študijný odbor môžu byť po splnení prijímacích kritérií prijatí uchádzači z ôsmeho a deviateho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 28. februára 2018. Bližšie info na výveskách, resp. internete.
  • Tohto roku v dňoch 26. – 29. júla 2018 sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta. Chceme upozorniť všetkých záujemcov, že prihlasovanie na toto stretnutie začína už 18. januára 2018. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na stránke http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/ alebo na plagátoch, ktoré sa v priebehu budúceho týždňa budú distribuovať po farnostiach. Je tam niekoľko možností a variácií v súvislosti s prihlásením.
  • V súvislosti s plesom Vás prosíme, aby ste sa už záväzne nahlasovali na náš Farský ples, nakoľko počet účastníkov plesu je obmedzený a boli by sme radi vedeli aspoň predbežný záujem.